San Mateo 5
NIVA

San Mateo 5

5
Pa Jesús vanqu'eyjatsjan'apee lhpa utiyuc
1Meelh ti yi'van ja Jesús japi acloj ti tavoqu'e, pa yich'apeec'oya lhja utiyuc pa lhech yie'. Pa lhechesh pa t'afaych'elhavôôj japi t'eyjatsjanjas. 2Pa yeyjatsjan ja Jesús, pa yit'esh:
Papi nisham'in jô
(Lc 6.20-23)
3“C'usem'in papi yitô'yish ti suyshemshi pa lhcufayjat pa Espíritu Santo, lhayaash ti yitsôt'ajesh ja lhanvacleyash ja Dios.
4“C'usem'in papi yitacshin'in, ca nishanatajesh jayu ja Dios pa lhtacshinjayash.#5.4 Is 61.2.
5“C'usem'in papi vatants'aclan'in, lhayaash ti chiyjutey jayu na cotsjaat jan t'ônashem pa Dios.#5.5 Sal 37.11.
6“C'usemey papi yiyipcuney shi' papi niyôjayu'e pa vatvoyjayasheshch'e pa vatjunash, vooy ja Dios yefenesh jayu ca jaspa nivo'yeshch'e.#5.6 Is 55.1-2.
7“C'usem'in papi tcavts'aclayesh pap'elh, vooy ja Dios tcavts'aclayesh jayu vitsha papu lhech.
8“C'usem'in papi chiycleeshi pa lhcachi', papu lhech yi'van jayu ja Dios.#5.8 Sal 24.3-4.
9“C'usem'in papi vancashantesh pa vatvôôc, papi lhech yit'esha jayu ja Dios ti yitsôt'ajesh ti lhclesesh.#5.9 Pr 12.20.
10“C'usem'in papi tancôntay, lhayaash ti yivô'yeshch'e pa lhfanishlhavach, papi lhech yitsôt'ajesh jayu ja lhanvacleyash ja Dios.#5.10 1 P 3.14.
11“C'useelh'am'in avaatsheelh ca napuntajelh shi' ca nic'aclantajelh'am papu, shi' ca nachaytajelh'aan papu taj ti yôôlhjan'in, lhayaash ti lhantsôt'ajelhyish.*xg* 12Ujaesh ca avatc'usinatshelh'in, lhayaash ti caajelh'am jayu pa uj ats'ôtelh yiey ja vôôs. Lhech lhjunash lhapesh papi p'alha chiytôyjata pava ti vaclan chiycônitshi.#5.11 1 P 4.14.,#5.12 2 Cr 36.16; Hch 7.52.
Pa tsifoni shi' lhpa itôtaj t'ajuya papi yie' na cotsjaat
(Mr 9.50; Lc 14.34-35)
13“Avaatsheelh atsifonieshelh lhatjuye'lha napi yiey na cotsjaat. Ca nivôômtajshi pa t'acô' pa tsifoni, pa sasjop ca chinucatiyanshi shta. Pa ojey, tanca chinatcum'e, chiyvôôm jayu jaspa nit'ôsch'een papi nivacle.#5.13 Mr 9.50; Lc 14.34-35.
14“Avaatsheelh a'itôtasshelh lhatjuye'lha napi yiey na cotsjaat. Sasjop ca chinfiich pa yitsaat pan yi'ape' lhpa utiyuc.*xj* 15Tanca chintseclôlhey lhpa itôtaj ca chineshôji pa tô'lhôs; vooy ti chineshchisham jaspa yi'van pa lhqu'isjuyaj papi yi'ôcji pa jpôyich.*xk* 16Lhech ajunashelh avaatsheelh apjumtsiyanelh pa aqu'isjuyajelh, jaspa navanelh japi nivacle ti is na afanishelh'avach, pa lhechesh pa yôclôj jayu ja Atastaelh yi'shi' ja vôôs.#5.14 Jn 8.12; 9.5.,#5.15 Mr 4.21; Lc 8.16; 11.23.,#5.16 1 P 2.12.
Pa Jesús vanqu'eyjatsjanesh pava vatyôjijates
17“Ya aj ca aychavalhelheyam ti janam ca yivômjatshi java lhayôjijates ja Moisés shi' java vanqu'eyjatsjanesh japi chiytôyjata pava ti vaclan. Am, ni'nachey ca yivômjach'e, janachey ca c'ôfisjach'e. 18Yijô' nava jayeetshelh'am, lhama ca namtajeylhac'o' java lhnalhus na vôôs shi' na cotsjaat, pa lhech lhjunash jayu shta nava vatyôjijates tanca chinvôôm lhpa ca ve'lhaa nava lhatôj'e nava vatcaniscôtey, yamey jayu lhac'o' lhacôm'a java vani'sesh'e.*xm* 19Ca nicaajtaj papi yivôôm pa ve'lha vatyôjijat, lhamataj pa tiqu'in, pa yeyjatsjanesh jayu shta pap'elh pa lhech lhjunashesh jayu vitsha, pa lhech lhavaatsha tiqu'in jayu ca namtajey na lhanvacleyash ja Dios. Vooy pap'elh papi nequ'ishamesh jô, pa yeyjatsjanesh jayu shta pap'elh pa lhech lhjunashesh jayu vitsha, pa lhech lhavaatsha uj jayu ca namtajey na lhanvacleyash ja Dios. 20Nôqueesh jayeetshelh'a, ca nieetajeeshelh ti lhnashjateshelh na is afanishelh'avach napi vanqu'eyjatsjanesh java lhfanishlhavach shi' napi fariseos, pa tanca amelhey jayu na lhanvacleyash ja Dios yi'shi' ja vôôs. #5.18 Lc 16.17.
Pa Jesús yasinôqui pa vatvôôc
(Lc 12.57-59)
21“Avaatsheelh lhatpeeycheyeshelh java chiyôji'sha lhapesh capi acchevot'elh: ‘Ya aj ca aclôn papu, lhayaash ti chiyivalha jayu papin yiclôn.’*xn* 22Taj ti yivaatsha jayeetshelh'a, ca nicaajtaj papi tavacôya pa lhavelh pa isjop ti chiyivalha jayu. Vooy ca nicaajtaj papi yit'esha jum pa sasch'e pa lhavelh, pa isjop jayu ti yivalha japi us lhcaanvacles. Vooy ca nicaajtaj papu ti yiv'ojiyan pa lhavelh, pa chiyivalhesha jayu pa itôj ninamac pa cat'elheesh. #5.21 Ex 20.13; Dt 5.17.
23“Pa lhech ajunasha jayu, ca achaajtajey ja Dios pava acufayjates, pa yalhalha jayu ti yivoych'e acachi' pa avelh ti nacônitshi, 24pa istaa ca an'esha'ne pava acufayjates jan chiyan'apeeen, pa ajutsjatey ca meey pa avelh pa asclaneelhvatjulh. Pa lhecheesh pa mapecley pa atisesh ja Dios pava acufayjates.
25“Ca nicaajtaj papu ca nachaajtajey papi tcaasclanchaysha'ne, istaa ca aniyit ca asclaneelhvatjulh yiey pa nôyish, jaspa tanca najutey papi tcaasclanchaysha'ne. Lhayaash pa lhech najutey jayu pa c'afoquelhay, vooy lhavaatsha nacha'jey jayu lhpa vatvanc'ôcfajayte. 26Yijô' ti jayeesh'a, tanca ay'ôcji jayu pa cat'elheesh jaspa jayu ca amtaj'atapee ca ashayantaj.
Pa Jesús yasinôqui pa vatvômcavômjayash
27“Avaatsheelh lhatpeeycheyeshelh ti chiyit'esha lhapesh: ‘Ya aj ca avatvômelh.’*ñ* 28Taj ti yivaatsha jayeetshelh'a ca nicaajtaj papi yovalhch'e lhpa ôcjeclô ti yisvun, pa lhech apis ti lhcachi'shi ca nivancavôm. #5.27 Ex 20.14; Dt 5.18.
29“Ca nafaycutaja pa sasch'e lha atôsej afayishey, pa anclanshi pa avôôm, lhayaash ti tajulhey'am ca chinanclanshi lha atôsej ca jaspa ya aj ca chinu'jam na avu'vat ja itôj.*xo* 30Jech, ca nafaycutaja na apôcôt afayishey pa niysa', pa at'ovôsey ca avôôm; lhayaash ti tajulhey'am ca chint'ovôsey na apôcôt ca jaspa ya aj ca chinu'jam na avu'vat ja itôj.#5.29 Mt 18.9; Mr 9.47.,#5.30 Mt 18.8; Mr 9.43.
31“Chiyit'esha shta lhapesh: ‘Pa ca naôtaj'e papu ca nanvancavômjatsutajesh lhpa lhch'acfa, pa nijutey pa lhqu'isjayanach t'ajuya papu ti vancavôôm.’*xq* 32Taj ti yivaatsha jayeetshelhaam ca nicaajtaj pa nivacle ti nivômcavômjayuesh lhpa lhch'acfa, ti nintôlh'ejop ti ninvatclôquic'oya ti yen ti nivômcavômjayuesh, pa lhech yi'shi' pa lhavômcavômjayash. Pa vooy pa nivacle ca nijayachitajelh lhpa nivacche tinvômque pa lhech yisnatesh shta côque vatvômcavômjayash.#5.31 Dt 24.1-4; Mt 19.7; Mr 10.4.,#5.32 Mt 19.9; Mr 10.11-12; Lc 16.18; 1 Co 7.10-11.
Pa Jesús yasinôqui pava chiyeytônjop pa ti yijô'
33“Lhatpeeycheyeshelh shta pava chiyit'esha lhapesh papi acchevot'elh: ‘Ofisjach'e pa ti lhteesh ti lhetônjop pa Lhcaanvacle.’*xs* 34Taj ti yivaatsha jayeetshelh'a ca ya aj ca etônelhjop ja vôôs, lhayaash ti lhc'o'vat'esh ja Dios. 35Ya aj ca etônelhjop na cotsjaat, lhayaash ti t'ôsjavat'esh shta. Nilhecha na Jerusalén, lhayaash ti lhavtsat'esh na uj Lhcaanvacle.*xt* *xu* 36Ya aj ca etônjop shta na ashatech, lhayaash ti tanca natô'yish pa ca ve'lhaa nava ayees ca aclimiyan ja't'ajesha ca ayacutiyan. 37Istaa ca at'eshelh jô ‘jech’ pa lhech lhjunasha, ja't'ajesha ‘ama’ pa lhech lhjunasha, ca vena ônashtajeeshelh pav'elh pa nitô'lha pa niysa’. #5.33 Lv 19.12; Nm 30.2; Dt 23.21.,#5.34-35 Is 66.1; Mt 23.22; Stg 5.12.,#5.35 Sal 48.2.
Pa Jesús yasinôqui pa vatcaatshayash
(Lc 6.29-30)
38“Lhatpeeycheyeshelh java chiyit'esha lhapesh: ‘Papi chiyt'ijôôji lhtôsej pa chiyt'ijôôji lhtôsej vitsha. Papi chiyt'ijôjqu'e lhashi pa nam'e lhpa lhtsevte, pa chiyt'ijôjqu'e vitsha lhashi pa namat'e vitsha lhpa lhtsevte.’*xv* 39Taj ti vooy yivaatsha jayeetshelh'a: Ya aj ca atshayeelhjulh pa nivacle ca suytajeelh'a. Ca nipôcôjtajsham acu' pa avayjatjulh lheelh.*xw* 40Ca nicaajtaj papi najôclesh lha uyjatshi, istaa ca an'ateesh pa ajutey shta lha ac'uyt'ajuya. 41Ca nicaajtaj papi nayôjeesh'a pava tilhooj ca atilhojemch'e pa ve'lhashi yiclo', pa istaa ca atilhojemch'e pava napu'ji yiclo'. 42Ca nicaajtaj papi t'alhesh'a pa'na, pa istaa ca ajutey. Ja't'ajesha ca nicaajtaj papi tpioy'am pa ya aj ca ôyiyjulh ca môc'oya. #5.38 Ex 21.24; Lv 24.20; Dt 19.21.,#5.39 Lm 3.30.
Pa vatenchayasha papi nicasc'utsfasa
(Lc 6.27-28, 32-36)
43“Lhatpeeycheyeshelh shta pava chiyit'esha lhapesh: ‘En pa ac'utsfa pa apun pa niac'utsfaa.’*xx* 44Taj ti yivaatsha jayeetshelh'a: Enelh papi niac'utsfaseelh, pa ataasclanelhsha'nec'oya papi nacônitshielh. A'lhelhem shta papi chayelh'aan shi' papi nacôvfachielh. 45Ca asnatajeshelh cavôque, pa lhcleseelh'ash ja Atataelh yi'shi' ja vôôs. Jô lhech yivchajatem na jumcuclaay papi ojiyis shi' papi isissha,ne. Pa nicheney shta pa tsha'nu papi yivo'yeshch'e shi' papi ninvo'yeshch'e. 46Ca entajelh papi tsi'sha ti nenelh, ¿pa she pa lhavanelh jayu?. Vooy japi yivoyanesh pava lhpesoc pa lhcaanvacle yisnatesh shta cavôque. 47Ca tsi'shataja papi avelhavot ca acju'tajelh, ¿pa asnatesh t'e pa isch'e'? Vooy japi nintô'ya ja Dios yisnatesh shta côque. 48Avatvoyjateshelhch'e, jan lhjunash ja Atataelh yi'shi' ja vôôs yivo'yeshch'e jum. #5.43 Lv 19.18.,#5.48 Lv 11.44-45; 19.2; Dt 18.13.

Nivacle Bible © Sociedades Bíblicas Unidas, 1994.


Learn More About Nivaclé Bible

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.