Génesis 1
NIVA

Génesis 1

1
Chiyivclanjat lhacôm'a
1Na tôlh'ejop lhacôm'a, pa Dios yivclanjat pa vôôs shi' na cotsjaat. 2Na cotsjaat niysasha'ne pa ca lhjunasha; tif'apee pa yinôôt, pa lhechesh pa lh'Espíritu pa Dios naacjut'a pa yinôôt.
3Lhechesh pa yit'esh pa Dios: “¡Nicaaj pa nalhu!”*xa,xb*
Pa caaj pa nalhu. 4Ti yivan pa Dios pa nalhu ti tajulhey, pa yicatsônjat pa tjonshajayshi. 5Pa yit'esha “nalhu”, vooy pa tjonshajayshi pa yit'esha “tulh”. Pa nôj ca vatjutsa' nalhu.
6Naelhcha yit'esh pa Dios: “Nicaaj pa tanuvatc'oya ca nicatsônvatc'oya pa yinôôt, ca jaspa napu'asham pa ca nôv'e' pa yinôôt.”
Pa nôque lhjunash. 7Pa Dios tô'lha pa tanuvatc'oya ti yicôtsônjat pa yinôôt: pa ve'lha yi'shi' yitsha pa yinôôt ti lhecheshch'e ti chiycatsônjatesh, pa vooy paelh yichishamnee. 8Pa lhqueyesh “nalhuyish”*xc* pa tanuvatc'oya. Côque ti nôj pa napu' nalhus.
9Pa lhechesh pa yit'esh pa Dios: “Na yinôôt nan yiôcji na nalhuyish aven'esh pa ca vee, secl'esh ca chinvan pa clôjôj.”
Pa lhech lhjunash. 10Yiey pa clôjôj'e lhqueyesh pa Dios “cotsjaat”, pa vooy pa yie' pa yinôôt pa lhqueyesh “uj tovôc”.
Ti yi'van pa Dios ti tajulhey pa lhjunash, 11pa yit'esh: “Nitôlh'e na cotsjaat lhacôm'a pa ca lhjunashtaja pava vatcôvjiyanchecuy: pa t'aclôôc caaj pava lhtôsjey, shi' pava aacjuy pavan tô'lha lhay.”
Pa lhech lhjunash. 12Na cotsjaat tôlh'e lhacôm'a pa ti chiycôvjiyan'e: pa t'aclôôc pavan tô'lha pava lhtôsjey shi' pava aacjuy pavan tô'lha lhay. 13Côque ti nôjeshch'e pa pu'jana pava nalhus.
14-15Pa lhechesh pa yit'esh pa Dios: “Nicaaj pava pjumtses yiey na nalhuyish ca nitujat'e na cotsjaat shi' ca nivenchatc'oya pa nalhu pa tulh, shi' ca natjuya ca chintôyesha pa nalhu, pava yincôpes pa shi' ca chinatsjulheshch'e nava nalhus t'ajuya ti chivatc'usinatesh'in.”
Pa lhech lhjunash. 16Pa Dios yisnatesh nava napu' ti tujey: na uj t'ajuya ti tujey ti nalhu, shi' na tiqu'in tujey ti tulh. Shi' shta nava catiis yisnatesh. 17Pa Dios yan'e nava tujey yiey na nalhuyish ca nitujat'apee na cotsjaat 18na nalhu shi' na tulh, ti yivenchatesh ti tujey pa tulh'e. Pa yi'van ti tajulhey pa lhjunash. 19Côque ti nôjeshch'e pa yichatjulh pava nalhus.
20Pa lhechesh pa yit'esh pa Dios: “Nôvji' na yinôôt lhacôm'a pan t'ajôjesh pa lhjunash pava sajech, nicaaj shta pava ajôclôs ca nachajshiin na lhaviim yiey na cotsjaat.”
Pa lhech lhjunash. 21Pa Dios yivclanjat pava us tovjôy lhavos yi'shi' pa uj tovôc, tsich'em pa t'ajô'jesh pa lhjunash pava yi'shi' pa yinôôt, pa shi' lhacôm'a pa t'ajô'jesh pa lhjunash nava ajôclôs.
Ti yi'van pa Dios ti tajulhey pa lhjunash. 22Pa yit'eshem pa is lhjunash lhacôm'a pava yivclanjat, cavôque yit'esha: “A'vatclônatelh ca actsôôytajelh pa amelhch'een na uj tovôc, pa caaj jayu shta pava acloj ajôclôs tif'apee na cotsjaat.”
23Côque ti nôjeshch'e pa ve'lha nôjesh pava nalhus.
24Pa lhechesh pa yit'esh pa Dios: “Nôv'e' na cotsjaat lhacôm'a pa t'ajô'jesh pa lhjunash nava yaquisetes: nitôyicla shi' pava tôyic, shi' pava t'otayesh t'oot.”
Pa lhech lhjunash. 25Pa Dios yisnatesh tsich'em navôque yaquisetes, pa yi'van ti tajulhey pa lhjunash.
26Pa lhechesh pa yit'eshlhatam pa Dios: “Nôqueesh shtasnatshelh pa nivacle. Pa casjunashajajulh jayu casvaatsha.*xd* Pa ya'sheshc'oya jayu pa t'unaj nava sajech, nava ajôclôs, nava yaquisetes nitô'yicla shi' nava tôyic, pa yash'apee jayu shta nava t'ota'yesh pa t'oot.”
27Meelh pa Dios ti yivclanjat pa nivacle,
pa yijônlhach'e pa Dios lhavaatsha;
pa nivacle shi' lhpa nivacche ti yivclanjat.*xe*
28Pa yijutem pa is ti yit'eshem:*xf*
“Avatclônatelh, pa acloja papi acleselh;
amelhch'een na cotsjaat pa ataanvacleyanshelh;
a'shelhchishamc'oya nava sajech shi' nava ajôclôs,
shi' shta lhacôm'a nava yaquisetes
shi' nava t'ota'yesh pa t'oot.”
29Lhechesh pa yit'esha: “Ovalhelhey, avaatsheelh jajutelh'am lhacôm'a nava vatcôvjiyanchecuy yiey na cotsjaat navan tô'lha nava lhtôsjey shi' lhacôm'a nava aacjuy tô'lha nava lhay. Lhacôm'a navôque jayu ca chintuj. 30Taj ti lhacôm'a nava yaquisetes tôyic, nava tosis shi' nava ajôclôs jajutem nava t'aclôôc lhacôm'a ca lhôcleesh.”
Pa lhech lhjunash, 31pa Dios yi'van lhacôm'a pa t'ajôôj pava yisnatesh ti tajulhey. Côque ti nôjeshch'e pa ve'lhayama pava nalhus.

Nivacle Bible © Sociedades Bíblicas Unidas, 1994.


Learn More About Nivaclé Bible

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.