Maafîu 3
KWB
3
Batâi-kɛ-nuui Zɔ̂ŋ Ŋɔɣâla-woo-ƃóɔɔi
(Mâki 1:1-8; Lûu 3:1-18; Zɔ̂ŋ 1:19-28)
1Maa-tãi ti su Batâi-kɛ-nuui Zɔ̂ŋ è pà gɛ Ɣâla-woo ƃo vɛ̃ɛ-kpâlaŋ su Zuda-lɔii su, ǹyɛɛi, 2“Ka kálii pene, kpɛ́ni fêi, Ŋ̀âla-taa kâloŋ-laai a lɛɣɛ.” 3Kpɛ́ni fêi, ǹúui ŋi ƃe Ɣâla ŋɔlóno-kɛ-nuui Azaya e maa-mɛni ƃò, ǹyɛɛi,
“Ǹyaa ƃa ǹúui ŋ̀óo káa tɛ̂i vɛ̃ɛ-kpâlaŋ su, ǹyɛɛi,
‘Ka Kúnuu-namui ŋɔperei kpɛtɛ,
ká ŋɔpere-ŋai su sãa.’ ”
4Zɔ̂ŋ ŋɔseɣei è kɛ̀ a gbɛ́tɛɛ a soo-fáleŋ leɣa, sua-kɔlɔ kɛ́ ƃo ǹeŋêi. È gotó mii da kwɛ̃ŋ-wulɔ. 5Nya ƃe Zerusâlɛŋ-ƃelai dí lì bɔ é pɛlɛ Zuda-ƃelai kélee dîa, da Zɔdiŋ Ya-leei kɔlɛ ḿâ lɔii-kpîniŋ su-ƃelai kélee. 6Dí dísɔnyɔ̂ŋ-ŋai ƃò é díbatâi kɛ́ Zɔdiŋ Ya-Leei su.
7Kɛ́lɛ, tãi è Faresii-ŋai da Sâdusii-ŋai dámaa kàa la díkɛ pa batâi mɛni mai, è mò dîa, ǹyɛɛi, “Káai a kali nyɔ́mɔɔ koi-lonii! Gbɛ̂ɛ ƃe kálîa-woo ƃò a gɛɛ ká pú ǹii-ŋwanai nyíi gáa pâi yêei? 8Maa mɛ̂ni ma, ka nɛ̀ɛ naa káƃa é kálii-penêi lɛ́. 9Káfe kákili ŋá sìa kákɛ m̀ó kákoi-pere, ‘Eberaɣɛ̃ɛ káa kúyêei a kúnâŋ.’ Kpɛ́ni fêi, ŋá m̀ó kâa, Ɣâla a pɔ̂ri gɔni-ŋai ŋí kɛ̂i a Eberaɣɛ̃ɛ-nonii. 10Loníi ma máŋ, ǹyuɔ̂i ŋá seɛɛ̂i ŋ̀úru-ŋai same ḿâ. M̀ɛni ma ŋurii nyii kélee va ƃâi a m̀á lɛ́lɛɛi, da bɔ̀ŋ dí bili ŋɔŋ ŋá.
11“Ŋa kábatâi kɛ̂i a yá lii-pene mɛni ma. Kɛ́lɛ, ǹúui nyíi gáa pâi ḿbôlui ŋɔwala-wala-laai tɛɛ̂i ŋ́ɔ̂i ma. Ḿaa fé nɛ̃ɛ ní a gɛ́ɛ ŋá ŋɔkpâŋ-kpalii siɣei. A pâi kábatâi kɛ̂i a M̀ɔlêŋ Maa Waai da ŋɔŋ. 12Ŋɔlâai káa ǹyêei a gɛ́ɛ é ŋɔmɔlɔŋ tánîi kɔ̀ɔ é vɛ́ɛ a gɛ́ɛ é dɛ́ ŋɔkêrei su. Kɛ́lɛ, a pâi mɔlɔŋ-kalai kérenîi a ŋɔŋ nyíi va wɔlɔ niîŋ.”
Dí Zîsɛ batâi kɛ̀
(Mâki 1:9-11; Lûu 3:21, 22)
13Nya ƃe Zîsɛ è kùla Galalii é pá Zɔ̂ŋ pɔ Zɔdiŋ Ya-Leei lá a gɛɛ Zɔ̂ŋ é ŋɔbatâi kɛ́. 14Kɛ́lɛ, Zɔ̂ŋ è gbèra, ǹyɛɛi, “Maa nɛɛ̂i í ŋábatâi kɛ́, ǹyaŋ íkɛ pà ḿbɔ a gɛ́ɛ ŋá íbatâi kɛ́?” 15Nya ƃe Zîsɛ è ŋ̀óo su tòo, ǹyɛɛ mà, “Ǹɛɛ naa é kɛ́ tí. Kpɛ́ni fêi, maa nɛɛ̂i a gɛɛ kú dɔ̃yâ-laai maa-mɛni kélee ŋa-see kɛ́.” Nya ƃe è fàa ma. 16Zîsɛ kɛ́ɛ Zɔ̂ŋ a ŋɔbatâi kɛ́i, è kùla ǹyái su a maa félaa. Nya ƃe ŋele-kɔlɔŋ lá è ƃò mì, è Ɣâla Ŋɔmɔ̂leŋ kaa gɛ yeŋ yɛ̂ɛ tòloŋ é sée ma. 17Nya ƃe wóo è kùla ŋelei su, ǹyɛɛi, “Ŋáwɛli-kɛ-maa-Lóŋ ká ŋi nyii maa-mɛni a ńii láai.”