Zɛnɛse 1
KWB

Zɛnɛse 1

1
Ŋ̀éniɛi da núu-kpune kpɛtɛ mɛ̂ni
1Gɔ́ɔ pîlanii Ɣâla è ŋ̀elei kpɛ̂tɛ da ǹɔii. 2Ǹɔii è kɛ̀ a vólo, sɛŋ da fé kɛ́ ní ma. Zu è kɛ̀ a gbíniɛɛ, Ɣâla ŋɔmɔlêŋ pɛlɛɛ ǹyái mɛi. 3Nya ƃe Ɣâla è mò ǹyɛɛ, “Tɔɔ kwaa é pono.” Ǹyaŋ kwaa è pòno. 4Ɣâla è gàa a gɛɛ gwaa ponoɔɔi lɛ̂lɛɛi. Nya ƃe è gwaa ponoɔɔi da gbínii ŋáa kɔ̀lɛ. 5Ɣâla è gwaa ponoɔɔi tòli a “Ɣele-ƃɔɔ” é gbínii tóli a “Kpíni.” Ŋ̀ele-wûlii da ŋ̀ele-wâlai dí nâa kɛ̀ a ŋ̀elei maa-ŋuŋ.
6Nya ƃe Ɣâla è mò ǹyɛɛ, “Tɔɔ sɛŋ da é tɔ́ɔ ǹyá-ŋai loai é díŋaa kɔ́lɛ.” 7Ɣâla è sɛŋ da kpɛ̀tɛ é ǹyái ŋáa kɔ́lɛ la, da é kɛ́ mɛi-pere da kɛ́ ƃò mu-pere. Nya ƃe è kɛ̀ tí. 8Nya ƃe Ɣâla è maa sɛŋ tí tòli a “Ɣele.” Ŋ̀ele-wûlii da ŋ̀ele-wâlai dí nâa kɛ̀ a ŋ̀elei veerɛi.
9Ɣâla è ŋɔ́nɔ mò ǹyɛɛ, “Tɔɔ ǹyái gáa ŋ̀elei mu-perei é tuâŋ kwaa tɔ̂nɔ ma, ǹɔii kpâlai é kúla.” Nya ƃe è kɛ̀ tí. 10Ɣâla è ǹɔii kpâlai tòli a “Lɔii.” Ǹyái ŋáa é tɛ́ gîe ma, é dóli a “Yúo.” Nya ƃe è gàa a gɛɛ dílɛlɛɛ̂i. 11Ɣâla è mò ǹyɛɛi, “Tɔɔ kala é kúla ǹɔii ma, sí-sɛŋ da ƃá-wuru nyii-ŋai da ƃâ, yɛ̂ɛ berei dísîi káa lai, dí tɔ́ɔ ǹɔii ma. Nya ƃe è kɛ̀ tí.” 12Nya ƃe kala è kùla ǹɔii ma, sí-sɛŋ da ƃá-wuru nyii-ŋai da ƃâ, yɛ̂ɛ berei dísîi káa lai. Ɣâla è gàa a gɛɛ dílɛlɛɛ̂i. 13Ŋ̀ele-wûlii da Ŋ̀ele-wâlai dí nâa kɛ̀ a ŋ̀elei zaaƃai.
14Ɣâla è mò ǹyɛɛ, “Tɔɔ kwaa ponoɔɔ é kɛ́ ŋ̀elei su a gɛɛ é ŋ̀ele-ƃɔɔi da gbínii ŋáa kɔ́lɛ, ǹyaŋ da pâi kɛ̂i a ŋɛi-kɛ-maa-ŋa ŋ̀ele kûu-ŋai da góraŋ-ŋai é pɛ́lɛ díkuu-kɛ-ɣele-ŋai dítãi-ŋai mɛni ma. 15Tɔɔ dí kɛ́ a kwaa ponoɔɔ ŋ̀elei su a gɛɛ ǹɔii ma é pono.” Ǹya ƃe è kɛ̀ tí. 16M̀ɛni ma Ɣâla è kwaa ponoɔɔ sîi kpaya-kpaya feerɛ kpɛ̀tɛ. È gɛ́tɛ ɣelei kpɛ̀tɛ a gɛɛ é tíi kɛ́ a ŋ̀ele-ƃɔɔi, é gbélii kpɛ́tɛ a gɛɛ é tíi kɛ́ a gbínii. È Bɛmɛlɛŋ-kao-ŋai kpɛ̀tɛ máŋ. 17Nya ƃe è dísèe ŋ̀elei su a gɛɛ dí kwaa ponoɔɔ tɛ́ɛ ǹɔii pɔ́, 18a gɛɛ dí kɛ́ ŋ̀ele-ƃɔɔi da gbínii mɛi, dí gwaa ponoɔɔi da gbínii ŋáa kɔ́lɛ. Nya ƃe Ɣâla è gàa a gɛɛ dílɛlɛɛ̂i. 19Ɣele-wulii da ɣele-walai dí nâa kɛ̀, nyii kɛ̀ a ŋ̀elei náaŋ.
20Ɣâla è ŋɔ́nɔ mò ǹyɛɛ, “Tɔɔ fúlu-sãa dí kɛ́ nyá-ŋai su, ŋɔni-ŋa dí koôŋ ǹɔii mɛi.” 21Nya ƃe Ɣâla è yà-sua kpaya-kpaya kpɛ̀tɛ da vúlu-sãai kélee díkaa yâi yɛ̂ɛ berei dísîi káa lai. È koôŋ-sãa kélee kpɛ́tɛ yɛ̂ɛ berei dísîi káa lai. È gàa a gɛɛ dílɛlɛɛ̂i. 22Ɣâla è lûwa làa dîa ǹyɛɛ, “Ka ƃûu ƃó ká ǹyái láa fɛ́ɛ, ŋɔni-ŋai dí ƃûu ƃó.” 23Ŋ̀ele-wûlii da Ŋ̀ele-wâlai dí nâa kɛ̀, nyii kɛ̀ a ŋ̀elei ǹɔ́ɔlui.
24Nya ƃe Ɣâla è mò ǹyɛɛ, “Tɔɔ fúlu-sãa dí kɛ́ ǹɔii ma yɛ̂ɛ berei dísîi káa lai, taa-tûlɛ, tɔara-sãa, da lɔɔ fɛnɛ-sãa yɛ̂ɛ berei dísîi káa lai.” Ǹya ƃe è kɛ̀ tí. 25Nya ƃe Ɣâla è lɔɔ fɛnɛ-sãa kpɛ̀tɛ ǹɔii ma yɛ̂ɛ berei dísîi káa lai, da taa-tulɛ-ŋa é pɛ́lɛ tɔara-sãa kélee dîa yɛ̂ɛ berei dísîi káa lai. Nya ƃe Ɣâla è gàa a gɛɛ dílɛlɛɛ̂i.
26Nya ƃe Ɣâla è nâa mò ǹyɛɛ, “Kwaa kú núu-kpune kpɛtɛ a kúƃoloŋ maa é kɛ́ nyɛ̃ɛ-ŋai mɛi, ŋɔni-ŋai, daa-tulɛ-ŋai, é kɛ́ ǹɔii kélee mɛi da tɔara-sãa kélee.” 27Nya ƃe Ɣâla è núu-kpune kpɛ̀tɛ a gbîŋ ƃóloŋ maa, surɔ̂ŋ da nɛnî. 28È lûwa làa dîa ǹyɛɛ diai, “Ka ƃûu ƃó, ká ǹɔii láa fɛ́ɛ ká kɛ́ mɛi. Ka kɛ́ nyɛ̃ɛ-ŋai mɛi da ŋɔni-ŋai é pɛ́lɛ fúlu-sãa kélee dîa.” 29Ɣâla è mò dîa ǹyɛɛi, “Ka gáa, ŋa kala-káo sîi kélee tɛ́ɛ kápɔ nyii-ŋai da lɛ̂lɛ ǹɔii mai da ƃá-wuru sîi kélee. Da pâi kɛ̂i a kámii-sãa. 30Zua-ŋai kélee ǹɔii sui, ŋɔni-ŋai da dɔara-sãai kélee, ŋa kala ŋunu sii kélee tɛ́ɛ dípɔ a mii-sɛŋ.” Ǹya ƃe è kɛ̀ tí. 31Ɣâla è zãâi kélee kàa è gbɛ̀tɛi, ǹyaŋ dí kɛ̀ a dílɛlɛɛ. Ŋ̀ele-wûlii da Ŋ̀ele-wâlai dí nâa kɛ̀, a ŋ̀elei ǹɔ́ɔlu mɛi dai.