Matyu 1
YONB

Matyu 1

1
Yesu Ye Awoya Awoya Yiri
(Lk 3:23-38)
1Yesu Keresu ye awoya awoya yiri kei. Yesu Keresu kuu Dewid ye awo aman ari, King Dewid kuu Abraham ye awo aman ari. Aningko kei:
2Abraham kuu Aisek yambe,
Aisek kuu Yekob yambe,
Yekob kuu Yudayiib ye aagoroka yenayiib yi ambe,
3Yuda kuu Peres yoom Seera yoom yi ambe, yi ena kuu Tamar.
Peres kuu Hesron yambe,
Hesron kuu Rem yambe,
4Rem kuu Aminadab yambe,
Aminadab kuu Nason yambe,
Nason kuu Salmon yambe,
5Salmon kuu Boas yambe, Boas ye ena kuu Rehab,
Boas kuu Obed yambe, Obed ye ena kuu Rut,
Obed kuu Yesi yambe,
6Yesi kuu King Dewid yambe,
Dewid kuu Solomon yambe, Solomon ye ena kuu Yuraiya yamban.
7Solomon kuu Rehoboam yambe,
Rehoboam kuu Abidya yambe,
Abidya kuu Asa yambe,
8Asa kuu Yehosafat yambe,
Yehosafat kuu Yehorem yambe,
Yehorem kuu Usaiya yambe,
9Usaiya kuu Yotam yambe,
Yotam kuu Ahas yambe,
Ahas kuu Hesekaiya yambe,
10Hesekaiya kuu Menase yambe,
Menase kuu Amon yambe,
Amon kuu Yosaiya yambe,
11Yosaiya kuu Yekonaiya yambe, Yekonaiya yoom ye aagoroka yoom kuu Babilondanbed mene ana nangbanekorib, Babilon ambibkin angka benwiniwen.
12Amaan, Babilon angka benwiniwen ari kuu:
Yekonaiya kuu Siotio yambe,
Siotio kuu Serubabel yambe,
13Serubabel kuu Abiud yambe,
Abiud kuu Elaiyakim yambe,
Elaiyakim kuu Aso yambe,
14Aso kuu Sadok yambe,
Sadok kuu Akim yambe,
Akim kuu Eliud yambe,
15Eliud kuu Eliesa yambe,
Eliesa kuu Mattan yambe,
Mattan kuu Yekob yambe,
16Yekob kuu Yosef yambe,
Yosef yamban kuu Meri, yu yaambed Yesu wooneen kui. Ye yaa Keresu#1:16 Keresu andi ye weng id kuu “Godbed Kinoona Monoonman”. andimaib kii.
17Kekee ibduruk ye awoya Abraham doboroonkob mene King Dewid kuu awoya awoya 14iib. Angkon King Dewidbed doboroonkob mene ari Babilondanbed yeene benwiniwen yaron kwangkon awoya awoya 14iib. Amaan angkon Babilon angka benwiniwenbed mene ari Yesuyiib wooneen kwangkon awoya awoya 14iib.
Yesu Keresu Wooneen
18Kekee komo kere Yesu Keresu wooneen kuu kei. Ye awaan Meri kuu Yosef ye wonong ande boriwen, kumban yi ayoob awane dobirindo ye niindem aom kumbed, Kingkin Karadmombed yu yaa menekore ye aromkonombed yu niindem aom kuu dana ongmoon kowe, yu kuu oyoomiib keruune wedmiwen. 19Yu karub Yosef kuu God ye yorokmo karub kowe, nimakarub wedangkambed yu yaa karak konde domondi kuu ye dowakenban. Kwani kowe, yembed meenoon kuu boruwen kuu iwari korondem ande kamoon.
20Kwanande kamoon kowe, Yariman ye engyumbed Yosef yaa mene kiyuum angkambed daanoon, “Yosef, Dewid ye awo ari yee! Meri kuu awane eb ambiwoom nenwene. Eb unaab, amborom kuu yu oyoomiib kereen kuu Kingkin Karadmombed yaromkonombed ongmoon. 21Yu kuu karub dana woonanuun kowe, eb kuu yaningko kone Yesu#1:21Yesu yaningko ye id kuu “Yarimanbed arewa yaa kuu burudande bindimaan”. ande, amborom kuu yembed ye nimakarub yi ambarakmi ye kakman yaa kuu burudande bindaneen kowe.” andoon.
22Kwanoon amborom kuu unyeman anuk yaa weng kuu Yarimanbed yedmoone ye profesiman mene daande wongkoon kuu id anam kwamune dembe wonoon. 23Yembed daandoon kuu, “Wonong koyu karub maayiib angkindo kumbed oyoomiib kerenu karub dana woonanuuna yaningko Imanyuel andaniib.” andoon. Imanyuel ye weng id kuu “God nub yaa doreen” kui.
24Engyumbed kwanandoon kowe, Yosef demboon ye yondem kuu yaro komo Yarimanbed ye yaa daanoon kuu kwanoon, Meri awane yambiwoom nenwonoon, ye wonong keroon. 25Kumban ye kuu Meri yoom ma dabokne angkindo, kwane dobere wene ari yu karub dana kuu wooneen. Ye aningko Yesu ande kowoon.

© 2003, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Yomgkom

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.