MAFIYU 1
DN1971

MAFIYU 1

1
Ziizɛ Kolai malɔlɔgi
1Nii ɣa é ga Ziizɛ Kolai malɔlɔgi. Tɔ ga nui nii kuloai Deeve manu zuwui zu, kuloai wɔnɔ Eeƃɔlɔhɛ̃ɛ manu zuwui zu.
2Eeƃɔlɔhɛ̃ɛ ɣa é ɣɛni ga Aize keea, Aize ga Yeekɔ keea, Yeekɔ wɔ ge ga Juda ƃɔga diɛni ta deɣeitiɛ te ɣeea. 3Na ɣa ɣɛɛ na Juda ɣa é ɣɛni ga Pɛɛlɛ ƃɔga Zɛla te ɣeea. É te ɣaani Tama va. Pɛɛlɛ ɣa é ɣɛni ga Hɛzɛlɔ̃ keea, Hɛzɛlɔ̃ wɔ ge ga Lɔ̃i keea. 4Lɔ̃i ɣa é ɣɛni ga Aminada keea, Aminada ga Naisɔ̃ keea, Naisɔ̃ ga Saamɔ̃ keea. 5Saamɔ ɣa é ɣɛni ga Boa keea. É kaani Lɔihɛɛ va. Boa ɣa é ɣɛni ga Wobɛi keea. É Wobɛi ɣaani Luufi va. Wobɛi ɣa é ɣɛni ga Jɛsi keea. 6Jɛsi wɔ ka é ɣɛni ga ɣalaso gwalai Deeve keea.
Deeve ɣa é ɣɛni ga Salamɔ̃ keea. É kaani Yulaiya ŋazai va. 7Salamɔ̃ ɣa é ɣɛni ga Luiyiɛ‐bõa keea, Luiyiɛ‐bõa wɔ ge ga Abija keea. Abija wɔ é ɣɛni ga Asa keea. 8Asa ɣa é ɣɛni ga Jehoo‐safa keea, Jehoo‐safa ga Joolɛ̃ keea, Joolɛ̃ ga Yuzaiya keea. 9Na ɣa ɣɛɛ na Yuzaiya ɣa é ɣɛni ga Joodɛ̃ keea, Joodɛ̃ wɔ ge ga Eehai keea, Eehai ga Hɛzɛkaiya keea. 10Hɛzɛkaiya ɣa é ɣɛni ga Manaasɛ keea, Manaasɛ ga Eemɔ keea, Eemɔ ga Joosaiya keea. 11Joosaiya wɔ ka é ɣɛni ga Jɛkonaiya ƃɔga deɣe zinaitiɛ te ɣeea. Na ɣɛni ga siɛgi te numaitiɛ wuloni la ta yui va te li ga tiɛ Babelɔ̃ lai zu.
12Te lii ʋai ga tiɛ Babelɔ̃, tei na wuloni ba, Jɛkonaiya ɣa é ɣɛni ga Salatiɛ keea, Salatiɛ ga Zɛluu‐bɛbɛ keea. 13Zɛluu‐bɛbɛ ɣa é ɣɛni ga Abiɛ keea, Abiɛ ga Ɛliakĩ keea, Ɛliakĩ ga Azɔ keea. 14Azɔ ɣa é ɣɛni ga Zadɔki keea, Zadɔki ga Akĩi keea, Akĩi ga Ɛlia keea. 15Ɛlia wɔ ka é ɣɛni ga Ɛliyaaza keea, Ɛliyaaza ga Maadɛ̃i keea, Maadɛ̃i ga Yeekɔ keea. 16Yeekɔ wɔ ka é ɣɛni ga Zoosɛ keea. Na ɣa ga Zoosɛ nii é ɣɛni ga Meele pɔɔ nui nii é Ziizɛi nii ɣaani dáa ga Kolai.
17Na zu‐wulo‐zu ɣa ga kéea ʋai vɛɛ na wulu ɣeea ʋaa liigoi va é ɣɛni ná laa yɔɔzu é ziɣi Eeƃɔlɔhɛ̃ɛ ma é loo Deeve ma, sei‐zu ɣɛni puu kai naa. É ziɣi Deeve ma é loo siɛgi ma te liini la ga numaitiɛ Babelɔ̃, nà zei‐zu ɣɛni wɔnɔ puu kai naa. É ziɣi te li ziɛgi zu ma ga tiɛ Babelɔ̃ é loo Kolai na yɛmini su ma nà ɣɛni ƃalaa pɛ ga sei‐zu puugɔ kai naa.
Ziizɛ Kolai ɣaa ʋai
18Tɔwɔ vele ɣa Ziizɛ Kolai ɣaa ʋai ɣɛni la. Dee Meele ɣɛni ga Zoose na tabolo wɛ̃ɛ. Nà ɔ́ teɣa ɣɛ kwɛ̃ɛsu ga ŋaza nu, Meele ɣɛni ga nu ta ko siɣiai bɛ́ Gala baa ŋinɛgi zaƃu zu. 19Tei tɔwɔ pɔɔ nui Zoosɛ ɣɛni ga tele‐bo tuo‐wo nu, ɛ́ lɛ ŋɛni wõini ga é ƃaa wulo Meele ma kpɔ saama, é deʋeni ga é yee wulo maʋaa zu sĩi. 20É ɣɛni nɔ ɣi gaa ziɛzu nii ma, Gala ta ɣeela wulo gáazu se su é ɣɛ ma, “Deeve dui Zoosɛ, mɛ lɛ luo ga è Meele ziɣi ga è ŋaza, toku ge zei ga kogi nii siɣiai bɛ́ Gala baa ŋinɛgi ɣɛɛ ʋaa ve. 21Tɔ vaazu zunu luu ɣaazu. Na ɣa ɣɛɛ na yà lopoi laa zei ga Ziizɛ, ƃɔvɛlaale towaa ná numaitiɛ wulo ta ʋaa yowũitiɛ zu.” 22Nii ɣaazɔ ɣɛɛni kɛɛ ʋaa ma nii de maliɣii pua dáa woo‐wo nui la é bo nà leve ma. 23É ɣɛni tea,
“A wɛlɛ! Kpea niinɛgi ɛ́ lɛ zunu ʋaa wɛ̃ni tɔ vaazu zunu luu ɣaazu.
Malui laa ɣa ɣɛ ga Ɛmanua.”
(Daa‐zeigi na zu‐wulo‐zu ɣa ga “Gala ka de woba.”) 24Tei ŋii leveni Zoosɛ ɣaazu, é kɛɛni nɔ è ɣɛ velei Gala ta ɣeelai deʋeni la é da zéea. É ƃeni ba Meele ɣɛ ga ŋaza. 25Kɛ̀ ɛ́ lɛ ŋɛni kwɛ̃ɛni ga ŋaza nu é yɛsu nà dui ɣa. É lopoi laa zeini sa ga Ziizɛ.

Loma New Testament © British and Foreign Bible Society, 1971.


Learn More About DEƲE NIINƐI

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.