Exit Parallel Mode
 
1
Исус Христос – Светлината на света
1 # Пр. 8:22,23,30; 1 Йоан 1:1,2, 5:7; Фил. 2:6; Кол. 1:17; Откр. 1:2, 19:13 В начало беше Словото; и Слово то беше у Бога; и Словото беше Бог.
2 # Бит. 1:1 То в начало беше у Бога.
3 # Бит. 1:3; Пс. 33:6; Йоан 1:10; Еф. 3:9; Кол. 1:16; Евр. 1:2; Откр. 4:11 Всичко това стана чрез Него; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.
4 # Йоан 5:11,26, 8:12, 9:5, 12:35,46 В Него беше животът и животът беше светлина на човеците.
5 # Йоан 3:19 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я обхвана.
Йоан – предтеча на Спасителя
6 # Мал. 3:1; Мат. 3:1; Лука 3:2; Йоан 1:33 Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан.
7 # Д.А. 19:4 Той дойде за свидетелство, да свидетелства за Светлината, за да повярват всички чрез него.
8Той не беше светлината, но дойде да свидетелства за Светлината.
Бог се въплътява
9 # Ис. 49:6, 60:1; Йоан 1:4; 1 Йоан 2:8 Истинската Светлина, която осветява всеки човек, идваше на света.
10 # Йоан 1:3; Евр. 1:2, 11:3 Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна.
11 # Мат. 15:24; Лука 19:14; Д.А. 3:26, 13:46 При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха.
12 # Ис. 56:5; 2 Пет. 1:4; 1 Йоан 3:1; Рим. 8:15; Гал. 3:26 А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име;
13 # Йоан 3:5; Як. 1:18; 1 Пет. 1:23 които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога.
14 # Мат. 1:16,20; Лука 1:31,35, 2:7; Йоан 2:11, 11:40, 17:24; 2 Пет. 1:17; Рим. 1:4; Гал. 4:4; Кол. 1:19, 2:3,9; 1 Тим. 3:16; Евр. 2:11,14,16,17 И Словото стана плът и живя # 1:14 От гр. обитаваше. между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
15 # Мат. 3:11; Марк 1:7; Лука 3:16; Йоан 1:27,30-32, 3:32, 5:33, 8:58; Кол. 1:17 Йоан свидетелства за Него и казваше със силен глас: Ето Този, за Когото говорих: Този, Който идва след мене, стана по-горен от мене#1:15Или: ме изпревари., понеже е бил преди мене.
16 # Йоан 3:34; Еф. 1:6-8; Кол. 1:19, 2:9,10 Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат;
17 # Изх. 20:1; Вт. 4:44, 5:1, 33:4; Йоан 8:32, 14:6; Рим. 3:24, 5:21, 6:14 понеже законът беше даден чрез Моисей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос.
18 # Изх. 33:20; Вт. 4:12; Мат. 11:27; Лука 10:22; Йоан 1:14, 3:16,18, 6:46; 1 Йоан 4:9; 1 Тим. 1:17, 6:16 Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.
Свидетелството
(Мат. 3:1-17; Марк 1:1-11; Лука 3:1-22)
19 # Йоан 5:33 И това е свидетелството, което Йоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Йерусалим да го попитат: Ти кой си?
20 # Вт. 18:15,18; Мал. 4:5; Мат. 17:10; Лука 3:15 Той изповяда и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос#1:20От гр. Помазаник..
21И го попитаха: Тогава кой си ти? Илия ли си? Той каза: Не съм. Пророкът ли си? И отговори: Не съм.
22Тогава му казаха: Кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни пратили. Какво казваш за себе си?
23 # Ис. 40:3; Мат. 3:3; Марк 1:3; Лука 3:4; Йоан 3:28 Той каза:
Аз съм „глас на един, който вика в пустинята:
Прав направете пътя за Господа“, както каза пророк Исая.
24А изпратените бяха от фарисеите.
25И го попитаха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито Пророкът?
26 # Мал. 3:1; Мат. 3:11 Йоан им отговори: Аз кръщавам с вода. Но сред вас стои Един, Когото вие не познавате.
27 # Йоан 1:15,30; Д.А. 19:4 Този, Който идва след мене, Който беше преди мене, на Когото аз не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му.
28 # Съд. 7:24; Йоан 10:40 Това стана във Витания#1:28Или: Витавара. отвъд Йордан, където Йоан кръщаваше.
29 # Изх. 12:3; Ис. 53:7,11; Йоан 1:36; Д.А. 8:32; 1 Пет. 1:19, 2:24, 3:18; 1 Йоан 2:2, 3:5, 4:10; 1 Кор. 15:3; Гал. 1:4; Евр. 1:3, 2:17, 9:28; Откр. 1:5, 5:6 На следващия ден Йоан видя Исус, че идва към него, и каза: Ето Божия Агнец, Който поема греха на света!
30 # Йоан 1:15,27 Този е, за Когото казах: След мен идва Човек, Който стана по-горен от мене#1:30Или: ме изпревари., защото е бил преди мен.
31 # Мал. 3:1; Мат. 3:6; Марк 1:4; Лука 1:17,76,77, 3:3,4 И аз не Го познавах; но дойдох и кръщавам с вода, за да бъде Той изявен на Израил.
32 # Мат. 3:16; Марк 1:10; Лука 3:22; Йоан 5:32, 6:27 И Йоан свидетелства, като каза: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него.
33 # Мат. 3:11; Д.А. 1:5, 2:4, 10:44, 19:6 И аз не Го познавах; но Онзи, Който ме прати да кръщавам с вода, Той ми каза: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е, Който кръщава със Святия Дух.
34И видях и свидетелствам, че Този е Божият Син.
Първите апостоли
(Мат. 4:18-22; Марк 1:16-20)
35На следващия ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си.
36 # Йоан 1:29 И като видя Исус, когато минаваше, каза: Ето Божия Агнец!
37И двамата ученици го чуха да говори така и отидоха след Исус.
38А Исус, като се обърна и видя, че идват след Него, ги попита: Какво търсите? А те Му казаха: Равви (което значи Учителю), къде живееш?
39Каза им: Елате и ще видите. И така, дойдоха и видяха къде живее, и този ден останаха при Него. Беше около десетия час.
40 # Мат. 4:18 Единият от двамата, които чуха от Йоан за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър.
41Той първо намери своя брат Симон и му каза: Намерихме Месия (което значи Христос).
42 # Мат. 16:18 Като го заведе при Исус, Той се вгледа в него и каза: Ти си Симон, син на Йона; ти ще се наричаш Кифа (което значи Петър#1:42От арам. скала.).
43На другия ден Исус реши да отиде в Галилея; и намери Филип и му каза: Ела след Мен.
44 # Йоан 12:21 А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър.
45 # Бит. 3:15, 49:10; Вт. 18:15,18; Пс. 40:8; Ис. 4:2, 7:14, 9:6, 40:11, 45:8, 53:1; Йер. 23:5, 33:14; Йез. 34:23, 37:24; Дан. 9:24; Мих. 5:2; Зах. 6:12, 9:9; Мат. 2:23; Лука 2:4, 24:27 Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме Онзи, за Когото писа Моисей в закона и за Когото писаха пророците, Исус, Йосифовия син, Който е от Назарет.
46 # Йоан 7:41,42,52 Натанаил му каза: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му отвърна: Ела и виж.
47 # Пс. 32:2, 73:1; Йоан 8:39; Рим. 2:28,29, 9:6 Исус видя Натанаил да идва към Него и каза за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.
48Натанаил Го попита: Откъде ме познаваш? Исус му отговори: Преди да те повика Филип, те видях, когато беше под смокинята.
49 # Мат. 14:33, 21:5, 27:11,42; Йоан 18:37, 19:3 Натанаил му каза: Учителю, Ти си Божият Син, Ти си Израилевият Цар.
50Исус му отговори: Понеже ти казах: Видях те под смокинята, затова ли вярваш? Повече от това ще видиш.
51 # Бит. 28:12; Лука 2:9,13, 22:43, 24:4; Д.А. 1:10 И му каза: Истина, истина ви казвам: Отсега ще виждате небето отворено и Божиите ангели да се възкачват и слизат над Човешкия Син.
1
Исус Христос – Светлината на света
1 # Пр. 8:22,23,30; 1 Йоан 1:1,2, 5:7; Фил. 2:6; Кол. 1:17; Откр. 1:2, 19:13 В начало беше Словото; и Слово то беше у Бога; и Словото беше Бог.
2 # Бит. 1:1 То в начало беше у Бога.
3 # Бит. 1:3; Пс. 33:6; Йоан 1:10; Еф. 3:9; Кол. 1:16; Евр. 1:2; Откр. 4:11 Всичко това стана чрез Него; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.
4 # Йоан 5:11,26, 8:12, 9:5, 12:35,46 В Него беше животът и животът беше светлина на човеците.
5 # Йоан 3:19 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я обхвана.
Йоан – предтеча на Спасителя
6 # Мал. 3:1; Мат. 3:1; Лука 3:2; Йоан 1:33 Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан.
7 # Д.А. 19:4 Той дойде за свидетелство, да свидетелства за Светлината, за да повярват всички чрез него.
8Той не беше светлината, но дойде да свидетелства за Светлината.
Бог се въплътява
9 # Ис. 49:6, 60:1; Йоан 1:4; 1 Йоан 2:8 Истинската Светлина, която осветява всеки човек, идваше на света.
10 # Йоан 1:3; Евр. 1:2, 11:3 Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна.
11 # Мат. 15:24; Лука 19:14; Д.А. 3:26, 13:46 При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха.
12 # Ис. 56:5; 2 Пет. 1:4; 1 Йоан 3:1; Рим. 8:15; Гал. 3:26 А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име;
13 # Йоан 3:5; Як. 1:18; 1 Пет. 1:23 които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога.
14 # Мат. 1:16,20; Лука 1:31,35, 2:7; Йоан 2:11, 11:40, 17:24; 2 Пет. 1:17; Рим. 1:4; Гал. 4:4; Кол. 1:19, 2:3,9; 1 Тим. 3:16; Евр. 2:11,14,16,17 И Словото стана плът и живя # 1:14 От гр. обитаваше. между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
15 # Мат. 3:11; Марк 1:7; Лука 3:16; Йоан 1:27,30-32, 3:32, 5:33, 8:58; Кол. 1:17 Йоан свидетелства за Него и казваше със силен глас: Ето Този, за Когото говорих: Този, Който идва след мене, стана по-горен от мене#1:15Или: ме изпревари., понеже е бил преди мене.
16 # Йоан 3:34; Еф. 1:6-8; Кол. 1:19, 2:9,10 Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат;
17 # Изх. 20:1; Вт. 4:44, 5:1, 33:4; Йоан 8:32, 14:6; Рим. 3:24, 5:21, 6:14 понеже законът беше даден чрез Моисей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос.
18 # Изх. 33:20; Вт. 4:12; Мат. 11:27; Лука 10:22; Йоан 1:14, 3:16,18, 6:46; 1 Йоан 4:9; 1 Тим. 1:17, 6:16 Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.
Свидетелството
(Мат. 3:1-17; Марк 1:1-11; Лука 3:1-22)
19 # Йоан 5:33 И това е свидетелството, което Йоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Йерусалим да го попитат: Ти кой си?
20 # Вт. 18:15,18; Мал. 4:5; Мат. 17:10; Лука 3:15 Той изповяда и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос#1:20От гр. Помазаник..
21И го попитаха: Тогава кой си ти? Илия ли си? Той каза: Не съм. Пророкът ли си? И отговори: Не съм.
22Тогава му казаха: Кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни пратили. Какво казваш за себе си?
23 # Ис. 40:3; Мат. 3:3; Марк 1:3; Лука 3:4; Йоан 3:28 Той каза:
Аз съм „глас на един, който вика в пустинята:
Прав направете пътя за Господа“, както каза пророк Исая.
24А изпратените бяха от фарисеите.
25И го попитаха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито Пророкът?
26 # Мал. 3:1; Мат. 3:11 Йоан им отговори: Аз кръщавам с вода. Но сред вас стои Един, Когото вие не познавате.
27 # Йоан 1:15,30; Д.А. 19:4 Този, Който идва след мене, Който беше преди мене, на Когото аз не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му.
28 # Съд. 7:24; Йоан 10:40 Това стана във Витания#1:28Или: Витавара. отвъд Йордан, където Йоан кръщаваше.
29 # Изх. 12:3; Ис. 53:7,11; Йоан 1:36; Д.А. 8:32; 1 Пет. 1:19, 2:24, 3:18; 1 Йоан 2:2, 3:5, 4:10; 1 Кор. 15:3; Гал. 1:4; Евр. 1:3, 2:17, 9:28; Откр. 1:5, 5:6 На следващия ден Йоан видя Исус, че идва към него, и каза: Ето Божия Агнец, Който поема греха на света!
30 # Йоан 1:15,27 Този е, за Когото казах: След мен идва Човек, Който стана по-горен от мене#1:30Или: ме изпревари., защото е бил преди мен.
31 # Мал. 3:1; Мат. 3:6; Марк 1:4; Лука 1:17,76,77, 3:3,4 И аз не Го познавах; но дойдох и кръщавам с вода, за да бъде Той изявен на Израил.
32 # Мат. 3:16; Марк 1:10; Лука 3:22; Йоан 5:32, 6:27 И Йоан свидетелства, като каза: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него.
33 # Мат. 3:11; Д.А. 1:5, 2:4, 10:44, 19:6 И аз не Го познавах; но Онзи, Който ме прати да кръщавам с вода, Той ми каза: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е, Който кръщава със Святия Дух.
34И видях и свидетелствам, че Този е Божият Син.
Първите апостоли
(Мат. 4:18-22; Марк 1:16-20)
35На следващия ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си.
36 # Йоан 1:29 И като видя Исус, когато минаваше, каза: Ето Божия Агнец!
37И двамата ученици го чуха да говори така и отидоха след Исус.
38А Исус, като се обърна и видя, че идват след Него, ги попита: Какво търсите? А те Му казаха: Равви (което значи Учителю), къде живееш?
39Каза им: Елате и ще видите. И така, дойдоха и видяха къде живее, и този ден останаха при Него. Беше около десетия час.
40 # Мат. 4:18 Единият от двамата, които чуха от Йоан за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър.
41Той първо намери своя брат Симон и му каза: Намерихме Месия (което значи Христос).
42 # Мат. 16:18 Като го заведе при Исус, Той се вгледа в него и каза: Ти си Симон, син на Йона; ти ще се наричаш Кифа (което значи Петър#1:42От арам. скала.).
43На другия ден Исус реши да отиде в Галилея; и намери Филип и му каза: Ела след Мен.
44 # Йоан 12:21 А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър.
45 # Бит. 3:15, 49:10; Вт. 18:15,18; Пс. 40:8; Ис. 4:2, 7:14, 9:6, 40:11, 45:8, 53:1; Йер. 23:5, 33:14; Йез. 34:23, 37:24; Дан. 9:24; Мих. 5:2; Зах. 6:12, 9:9; Мат. 2:23; Лука 2:4, 24:27 Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме Онзи, за Когото писа Моисей в закона и за Когото писаха пророците, Исус, Йосифовия син, Който е от Назарет.
46 # Йоан 7:41,42,52 Натанаил му каза: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му отвърна: Ела и виж.
47 # Пс. 32:2, 73:1; Йоан 8:39; Рим. 2:28,29, 9:6 Исус видя Натанаил да идва към Него и каза за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.
48Натанаил Го попита: Откъде ме познаваш? Исус му отговори: Преди да те повика Филип, те видях, когато беше под смокинята.
49 # Мат. 14:33, 21:5, 27:11,42; Йоан 18:37, 19:3 Натанаил му каза: Учителю, Ти си Божият Син, Ти си Израилевият Цар.
50Исус му отговори: Понеже ти казах: Видях те под смокинята, затова ли вярваш? Повече от това ще видиш.
51 # Бит. 28:12; Лука 2:9,13, 22:43, 24:4; Д.А. 1:10 И му каза: Истина, истина ви казвам: Отсега ще виждате небето отворено и Божиите ангели да се възкачват и слизат над Човешкия Син.