Juan 1:29

Juan 1:29 TBKNT

Pangayag yang kaliw̱utan, ti Jesus naita ra ni Juan ang pagpalenget da tung anya. Diritsyu rang ipinasapet na tung mga tau ang mag̱aning, “Uay, atia raw̱a yang taung tinuw̱ul yang Dios ang manulad tung sasang karnirung sinday pa ang ya ag̱idasag̱ay ug̱ud duun da nga kuat yang pagkamakinasalananen tang mga tau tung pagterelengen yang Dios.
TBKNT: Yang Baklung Ipinagpakigpaig̱u
Share

Juan 1:29

Share