Juan 1:23

Juan 1:23 TBKNT

Numanyan tung tuw̱al ni Juan, ya ra ilem ulitay na yang sasang naula ni Isaias ang yay sasang manigpalatay yang bitala yang Dios atiing tukaw. Mag̱aning yang tuw̱al na, “Anday duma, yuu ra yang pinag̱ula tung kasulatan ang ya unu ay maglua taa tung banwang naang kapas ang para magparakaw̱utunaw tung mga tau. Yang ianingu unu tung nira, ang katulad ka tung pagtaradlengen tung sasang dalan ang panawan ta sasang Adi, kaministiran kang panadlengen da ka nira ta mupia yang mga kainaisipan nira ang para simpan dang mampauyun tung ni Ginuu tang magkakaw̱ut da,” mag̱aning.
TBKNT: Yang Baklung Ipinagpakigpaig̱u
Share