Juan 1:21

Juan 1:21 TBKNT

Mag̱aning tanirang namagtimales, “Tay kung maning tii, tinua pang tauay? Yawa w̱asu ti Elias ang ya kang lag̱i ay nag̱aelat-elatan tang magbalik?” Mag̱aning ti Juan ang nagtuw̱al, “Belag!” Dayun da nirang pinasulitan ang tinalimaan ang, “Yawa w̱asu yang sasang manigpalatay yang bitala yang Dios ang atiing pinangakuan nang magkaw̱ut?” Mag̱aning ka tanya, “Belag ka!”
TBKNT: Yang Baklung Ipinagpakigpaig̱u
Share