Juan 1:14

Juan 1:14 TBKNT

Simanyan, yang maning pa tung bitalang naang ipinag̱aning yang Dios, nag̱ing taung bilug ig nagpakigsapen da tung yamen. Pinateek-teekan ka yamen yang kadengeg̱an na ang yay bag̱ay ang pisan tung anya ay lusung pisan yang pag̱anaan nirang mag̱ama ang tanya duun ka man nanliit tung pag̱aningen nang Ama na. Ay pinaitaanami ra nganing anya ta kaneeman nang durung pisan agkatinlu ig duun ka tung anya nga bilug̱ay yamen yang ultimung pagkadios yang Dios ang anday pagkakulang.
TBKNT: Yang Baklung Ipinagpakigpaig̱u
Share

Juan 1:14

Share