ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:5

ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:5 MSB

စာ​လ​မုန်​သည် ရာ​ခပ်​အား​ဖြင့် သား​ဗော​ဇ​ကို​ရ​၏။ ဗော​ဇ​သည် ရု​သ​အား​ဖြင့် သား​ဩ​ဗက်​ကို​ရ​၏။ ဩ​ဗက်​သည် သား​ယေ​ရှဲ​ကို​ရ​၏။
MSB: မြန်​မာ့​စံ​မီ​သမ္မာ​ကျမ်း
Share