ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:2

ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:2 MSB

အာ​ဗြ​ဟံ​သည် သား​ဣ​ဇက်​ကို​ရ​၏။ ဣ​ဇက်​သည် သား​ယာ​ကုပ်​ကို​ရ​၏။ ယာ​ကုပ်​သည် သား​ယု​ဒ​နှင့်​သူ​၏​ညီ​အစ်​ကို​များ​ကို​ရ​၏။
MSB: မြန်​မာ့​စံ​မီ​သမ္မာ​ကျမ်း
Share