ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:13

ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:13 MSB

ဇေ​ရု​ဗ​ဗေ​လ​သည် သား​အ​ဗျုဒ်​ကို​ရ​၏။ အ​ဗျုဒ်​သည် သား​ဧ​လျာ​ကိမ်​ကို​ရ​၏။ ဧ​လျာ​ကိမ်​သည် သား​အာ​ဇော်​ကို​ရ​၏။
MSB: မြန်​မာ့​စံ​မီ​သမ္မာ​ကျမ်း
Share