قْلّ 1
SOSO

قْلّ 1

1
دُنِحَ قْلّ
1عَ قْلّ رَ، عَلَ نَشَ كٌورٍ نُن بْشِ دَا. 2دُنِحَ مُ نُ يَءِلَنشِ، سٍسٍ مُ نُ نَ عَ مَ. دِ مِ نَن نُ نَ بَا بِرِن مَ، كْنْ عَلَ حّنفِ نَشَن لُشِ عَلْ قٌيٍ نُ عَ مَلِنتَنمَ يٍ شُن مَ.
3عَلَ نَشَ عَ مَسٍن، «نَءِيَلَنيِ شَ مِنِ.» نَءِيَلَنيِ نَشَ مِنِ كٍرٍن نَ. 4عَلَ نَشَ عَ مَتٌ قَ، نَ نَءِيَلَنيِ قَنشِ. عَلَ نَشَ نَءِيَلَنيِ نُن دِ مِ عِتَشُن. 5عَلَ نَشَ نَءِيَلَنيِ شِلِ سَ «يَنيِ.» عَ نَشَ دِ مِ شِلِ سَ «كْي.» كْي نَشَ سٌ، كُيٍ نَشَ عِبَ، لْشْي سِنفٍ نَن نُ نَ كِ.
6عَلَ نَشَ عَ مَسٍن، «كٌورٍ وَلَشّ شَ لُ بْشِ يٍ نُن كٌورٍ يٍ تَفِ.» 7نَ بَرَ قِندِ نَانِنيِ رَ بْشِ يٍ نُن كٌورٍ يٍ تَفِ. عَ رَبَشِ نَ كِ نّ. 8عَلَ نَشَ يِ نَانِنيِ شِلِ سَ «كٌورٍ.» كْي نَشَ سٌ، كُيٍ نَشَ عِبَ، لْشْي قِرِن ندٍ نَن نُ نَ كِ.
9عَلَ نَشَ عَ مَسٍن، «بْشِ يٍ شَ مَلَن يِرٍ كٍرٍن. شَرٍ شَ مَبَ.» عَ رَبَشِ نَ كِ نّ. 10عَلَ نَشَ نَ شَرٍ شِلِ سَ «بْشِ.» عَ نَشَ نَ بْشِ يٍ شِلِ سَ «بَا.» عَلَ نَشَ عَ مَتٌ قَ، نَ بِرِن قَنشِ.
11عَلَ نَشَ عَ مَسٍن، «سَنسِيٍ شَ مِنِ بْشِ مَ. سَنسِ مْولِ بِرِن شَ بُلَ. سَنسِ شْرِ نَشَن نَ عَ بٌفِ كُي، عَ بُلَمَ نّ بِرِن نُن عَ مْولِ رَ.» عَ رَبَشِ نَ كِ نّ. 12بْشِ نَشَ رَقٍ سَنسِ مْولِ بِرِن نَ، عَ بٌفِ نُن عَ سَنسِ شْرِ نَ عَ بِلِ مَ، نَ قَن بِرِن نُن عَ مْولِ. عَلَ نَشَ عَ مَتٌ قَ، نَ بِرِن قَنشِ. 13كْي نَشَ سٌ، كُيٍ نَشَ عِبَ، لْشْي سَشَن ندٍ نَن نُ نَ كِ.
14عَلَ نَشَ عَ مَسٍن، «يَنبَسٍيٍ شَ لُ كٌورٍ مَ، يَنيِ نُن كْي عِتَشُنقٍ رَ. وَشَتِ بِرِن كٌلٌنمَ يَنبَسٍيٍ سَابُي نَن نَ. شِ يٌ شِ، حّ يٌ حّ عَ كٌلٌنمَ يَنبَسٍيٍ نَن سَابُي رَ. 15يَنبَسٍ نَ كٌورٍ مَ بْشِ عِيَلَنسٍ نَن نَ.» عَ رَبَشِ نَ كِ نّ.
16عَلَ نَشَ نَءِيَلَنسٍ شُنفبٍ قِرِن نَقَلَ. نَشَن شُنفبٌ، نَ شَ يَنيِ يَامَرِ رَبَ. نَشَن شُرُن، نَ شَ كْي يَامَرِ رَبَ. عَ نَشَ تُنبُييٍ قَن نَقَلَ. 17عَلَ نَشَ يَنبَسٍيٍ سَ كٌورٍ مَ عَلَكٌ عٍ شَ بْشِ عِيَلَن، 18عٍ شَ يَنيِ نُن كْي يَامَرِ رَبَ، عٍ شَ دِ مِ نُن نَءِيَلَنيِ رَقَتَن. عَلَ نَشَ عَ مَتٌ قَ، عَ بِرِن قَنشِ. 19كْي نَشَ سٌ، كُيٍ نَشَ عِبَ، لْشْي نَانِ ندٍ نَن نُ نَ كِ.
20عَلَ نَشَ عَ مَسٍن، يّشّيٍ شَ يٍ رَ مَشَ. شْنِيٍ شَ حّرّ كٌورٍ مَ. 21عَلَ نَشَ يّشّ شُنفبٍ مْولِ بِرِن دَا عَ نُن نِمَسٍ نَشَن بِرِن نَ يٍ شْورَ. عَ نَشَ شْنِ مْولِ بِرِن قَن دَا. عَلَ نَشَ عَ مَتٌ قَ، عَ بِرِن قَنشِ. 22عَلَ نَشَ بَرَكّ سَ عٍ شَ قٍ. عَ نَشّ، «وٌ شَ وُيَ، وٌ شَ يِرِوَ عَلَكٌ يّشّيٍ شَ وُيَ بَا مَ. شْنِيٍ قَن شَ فبٌ بْشِ مَ.» 23كْي نَشَ سٌ، كُيٍ نَشَ عِبَ، لْشْي سُولِ ندٍ نَن نُ نَ كِ.
24عَلَ نَشَ عَ مَسٍن، «نِمَسٍيٍ مْولِ بِرِن شَ لُ بْشِ مَ؛ شُرُ سٍيٍ، بُبُسٍيٍ، عَ نُن بُورُنيِ سُبٍيٍ.» عَ رَبَشِ نَ كِ نّ. 25عَلَ نَشَ بُورُنيِ سُبٍيٍ مْولِ بِرِن دَا، عَ نَشَ شُرُ سٍيٍ مْولِ بِرِن دَا، عَ نَشَ بُبُسٍيٍ مْولِ بِرِن دَا. عَلَ نَشَ عَ مَتٌ قَ، عَ بِرِن قَنشِ.
26عَلَ نَشَ عَ مَسٍن، «وٌن شَ عَدَ مَ دَا، وٌن شَ وٌن قْشِ لُ عَ مَ. عَ شَ يَامَرِ رَبَ يّشّيٍ شُن مَ، شْنِيٍ شُن مَ، شُرُ سٍيٍ شُن مَ، بْشِ شُن مَ، عَ نُن بُبُسٍيٍ شُن مَ.» 27عَلَ نَشَ عَدَ مَ دَا فِنّ نُن شّمّ، عَ عَ قْشِ لُ عٍ مَ. 28عَلَ نَشَ بَرَكّ سَ عٍ شَ قٍ. عَ نَشّ، «وٌ شَ وُيَ، وٌ شَ يِرِوَ عَلَكٌ بْشِ شَ رَقٍ. وٌ شَ يَامَرِ رَبَ بْشِ شُن مَ، يّشّيٍ شُن مَ، شْنِيٍ شُن مَ، بُبُسٍيٍ شُن مَ.»
29عَ نَشّ، «ﭑ بَرَ سَنسِ بِرِن نُن سَنسِ بٌفِ بِرِن قِ وٌ مَ بَلٌي رَ. 30ﭑ بَرَ سَنسِ بِرِن قِ سُبٍ بِرِن مَ نَشَن نَ بْشِ مَ، عَ نُن شْنِ بِرِن مَ، عَ نُن بُبُسٍ بِرِن مَ، نِمَسٍ بِرِن مَ نَشٍيٍ حّنفِمَ. سَنسِ بِرِن بَرَ قِندِ عٍ بَلٌي رَ.» عَ رَبَشِ نَ كِ نّ. 31عَلَ نَشَ عَ شَ دَالِسٍ بِرِن مَتٌ قَ، عَ قَنشِ هَن. كْي نَشَ سٌ، كُيٍ نَشَ عِبَ، لْشْي سٍننِ ندٍ نَن نُ نَ كِ.

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible


Learn More About سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.