Mäk 2
DHGWGPO
2
Djesuyu ḏukthuman gaṉuŋnha yolŋuny
(Mathuyu 9:1-8; Luk 5:17-26)
1Ga bilaŋ nhämunhaꞌ bitjuwayiŋ walu djuḻkthuwan, bala nhan Djesum ḏirruwanya bala Gapuniyamḻi. Ga yolŋum warra ŋarran banha rakaranhaminan Djesunham banha nhan gayŋan ḻinygun banhalayan bitjuwayiŋ ŋirrimaŋam nyenan. 2Ga yolŋum warra ŋarran ḻuŋꞌthuwanam bawalamiŋurun. Ga gulŋiyan ŋarran ga dhaŋaŋ, be mu gayŋan malaꞌyuwan, dhurrwaramurrum ŋaṉbawꞌyuwan. Bala nhan Djesuyum gayŋan marŋgikuwanan dhäwun rakaran God-Waŋarrwuruynha ŋayaŋuwuy.
3Ga banha nhan gayŋan baḏak bitjuwayiŋ garruwan, dhanalim ḏämbunharrayum yolŋuyu gayŋan gutjparruwan gaṉuŋnhan yolŋuny balaya Djesuwuḻ. 4Ga ḻinygun banha guḻkun marimin bitjuwayiŋ yolŋum warra gayŋan mala-nhinathuŋganmin banhalayam, ga ŋangawulnha banha bitjuwayiŋ dhanaliŋgum batjiwarr ŋalawitjan dhanal ŋarru yolŋuny banhaya gutjparrun Djesuwuḻ. Bala dhanal ŋalthuwanan ŋunha ŋapaḻin balaꞌpalaḻi bala ŋarŋgan dhanal warkthuwan ŋunhalam garramatꞌma dhuṉḏay yana ŋalaŋa gayŋan Djesu dhäyan. Ga banha ŋunha balaꞌpalam bitjuwayiŋ ḻapthuwan bala dhanal yarrupthumanan banha yolŋunham gayanhꞌthaminhan.#2:4: Gayanhꞌtham banha djämawuy wanyuwuy manydjarrkaꞌŋuru. 5Ga banha nhan Djesuyum dhanaliny nhäŋal bala nhan yana marŋgiyinan banha dhanal gayŋan gulitj yana nhanguḻ mä-wulitjmiyin. Bala nhan banha gaṉuŋguḻim yolŋuwuḻ bitjanan garruwan, “Ḻinygun ŋaya dhaŋu nhuŋgu barrakinyma rom baya-rakaranan.”
6Ga banhalaya gayŋan ŋaḻapaḻmi Rom-marŋgikunhami yolŋu warra ḏäpthuwan. Ga banha dhanal ŋäkulam Djesunham bilanyawuyma garrunda bala dhanal ŋayaŋum barrakinydjinan, ŋangawulnha dhanal galŋa-ŋuwatjin bayiŋuyam. 7Bala dhanal bitjanan garrunmin, “Nhä nhan dhaŋu goṉanharran bilanyawum garrundawu. Dhaŋu bayiŋ gayŋa nhanbay yana God-Waŋarryu yolŋuwum warrawu baya-rakaram barrakinybuyma rombuy. Nhalpiyan nhan gayŋa dhaŋu guyaŋinyaramim, yana warri nhan dhaŋu rrambaŋin dhupalin God-Waŋarrnha? Dhaŋum nhan dhä-waripuŋuyinan bitjanam!”
8Ŋarru nhanmam banha Djesum dhanaliŋgu marŋgiyin, bala nhan bitjanan garruwan, “Ŋangawul warra bitjaya guyaŋiya! 9-10Nhalpiyan dhika ŋaya ŋarru garrunma? Bayiŋ ŋaya ŋarru bitjanma, ‘Maꞌ, ḻinygun ŋaya nhuŋgu barrakinyma baya-rakaranan’, nhumam dhaŋu ŋangawul marŋgi banha ŋarru bitjanyam maḻŋꞌthun, wilak ŋangawulnha. Ga banha ŋaya ŋarru garrun bitjanma, ‘Maꞌ warraṯthuwan nhuŋguway dhuwan gayanhꞌtham bala maŋgarran ŋirrimaḻin’, ga ŋärrun nhuma ŋarru banha nhämam banha ŋayam dhaŋu Gulitjŋum walꞌŋu Yolŋu dhaŋun. Ga ŋaya mu gayŋa dhaŋu ganydjarrma ŋayathan baya-rakaranhawum yolŋuwum warrawu barrakinygum.”
11Ga dhurrwaraŋuru bewaḻiyam bala nhan Djesuyum garruwanan banhaya gaṉuŋnham yolŋuny bitjanan, “Yo, ŋäkan! Dhaŋum nhunu ḻinygun bitjuwayiŋ ḏukthuwanan, gatjuy, ṉakaman ga warraṯthuwan nhuŋguway gayanhꞌtham bala maŋgarran waŋgalaḻin.”
12Ga banha nhan bayiŋuya yolŋuyu ŋäkulam, bala yana nhan ṉakamanan. Ga gayanhꞌtha nhan nhanguway warraṯthuwan bala yana ŋarranan dhawaṯthuwanan. Ga dhanalim banha yolŋuyum warrayu nhäŋalam maŋutji-dhawaṯthuwanan, ganyimꞌthuwanan manapan bitjanan, “Dhaŋum ŋanapu gäthuran djinaŋun djunama bilanyawuyma nhäŋal. Gulitj yana nhan dhaŋu God-Waŋarrma ganydjarr murrukay.”
Djesuyu gaḏayman yolŋuny yäkuny Lebaynha malthundawun nhangu
(Mathuyu 9:9-13; Luk 5:27-32)
13Ga bewaḻiyam nhan Djesu biyapulya bitjuwayiŋ ŋarran raŋiḻin Galaliḻin guḻunꞌḻi. Ga guḻku banha yolŋum warra gumurr-gätthuwanam nhangu bala nhan gayŋan rakaranan dhanaliŋguḻ God-Waŋarrwun ŋayaŋu.
14Ga banhalaya gayŋan yolŋu nyenan yäku Lebay, Yalpiyatjku gäthuꞌmiŋu. Ga warkthuwanam nhan gayŋan banha rrupiya ḻuŋꞌthuman yäku tax banha Rawumbuywu gapmangu. Ga banha nhan ŋarran Djesu bala gätthuwanam, bala nhan nhäŋalan Lebaynhan. Bala nhan bitjanan garruwan, “Wäy wälaŋ, gu malthuwan nyäku!”
Ga banha nhan Djesuny bilanyawuyma ŋäkul, bala nhan Lebayma ṉakamanam bala dhuṉḏaynha yana malthuwanan nhangu.
15Ga bewaḻiyam bala nhan Djesum ga guyurrꞌmiŋum warra nhangu gayŋan nyenan banhalayan Lebaywuḻim ŋirrimaŋa, rrambaŋin dhanalin ḻunduꞌmiŋun warra nhangu Lebaywu banha rrupiya-wapthumandamin warra. Ga waripum gayŋan banhalaya yolŋu warra nyenan banha bayiŋ gayŋa Djuw malayu dhanaliny rakaram banha dhanal raypirri-waḏatjmin. Ga ŋunhalaya ḻinygu ŋurrukŋa gayŋan ḏäpthuwan yolŋu warra banha dhanal bayiŋ gayŋa djälmiyi bitjuwayiŋ buthuru-bitjundawu nhangu Djesuwu.
16Ga bilanyamiyu banhalaya gayŋan nyenan rom-marŋgikunhami warra Baratjiwuru ŋurrukŋuru. Bala dhanal nhäŋalan nhanany Djesunham nhan gayŋan ŋatha bitjuwayiŋ guwaman bayikuḻya banha tax djämamiwuḻ warrawuḻ ga dhuwurr-barrakinymiwuḻ yolŋuwuḻ warrawuḻ. Bala dhanal ŋäŋꞌthuwanan banha guyurrꞌmiŋunham warrany bitjanan, “Nhäwu gayŋa ŋunha nhumaliŋgum marŋgikunhami nyena tax djämamiwuḻim warrawuḻ ga dhuwurr-barrakinymiwuḻim yolŋuwuḻ warrawuḻ?”
17Ga nhanmam banha Djesuyum dhanaliny ŋäkul, bala nhan bitjanan dhanaliŋgu garruwan, “Rerrimi yana yolŋu warra ŋarru ŋarra marrŋgitjkuḻim, ŋangawul ḏäwalamim. Ŋayam dhaŋu ŋarran rälim barrakinymiwu yolŋuwu warrawu, ŋangawul bayikuyam yolŋuwu banha dhanal bayiŋ gayŋa be rom-dhunupa rakaranhamim.”
Djesuwuŋum banha yuṯam marŋgikunhara gayŋa gänaŋꞌthuna bewaḻim Baratjiwurum marŋgiyumandaŋuru
(Mathuyu 9:14-17; Luk 5:33-39)
18Waŋganymiyum, yolŋu warra Baratjiwuru ŋurrukŋuru gayŋan ŋoy-ŋathanharramin nyenan yana bayiŋ romgun malthuwan. Yo, ga nhäŋal dhanal Djongu banha Ḏämbu-Ḻupthumandamiwu malthundaminy warrany dhanal gayŋan bitjanya ḻinygu ŋoy-ŋathanharrami nyenan. Ga ŋangawul dhanal banha Djesuwum guyurrꞌmiŋuny warrany nhäŋal bilanyaḻim bitjuwayiŋ. Bala banha yolŋum warra waythuwanan nhangu Djesuwum bala dhä-wirrkaꞌyuwanan bitjanan, “Wäy, ŋanapum bayiŋ gayŋa dhaŋu ŋoy-ŋathanharrami nyena, romgu bitjuwayiŋ malthun. Ga ŋunha gayŋa Djongum malthundami warra bitjanya ḻinygu. Ga nhäwu bayiŋ gayŋa banha nhuŋgum guyurrꞌmiŋu warra ŋangawulma bitjanya nyena?”
19Bala nhan Djesuyum mayaḻiꞌmin dhäwu rakaran bitjanan, “Ḻinygu mu nhuma dhaŋu marŋgi: Banha bayiŋ yolŋu wulay bitjuwayiŋ warraṯthunmi, ga yolŋum warra bayiŋ banha ŋangawul dhurrwara-yupthu ŋathaŋurum, banham dhanal bayiŋ ŋarra ŋatham guwaman mu maranhukunharami. Ga banhaya ḏirramu banha nhan ŋarru warraṯthun baṯaminy nhanguway, banha nhan ŋarru gayŋa banhalayam nyena, banham ŋarru gayŋa yolŋuyum warrayu ŋatham guwaman mu. 20Ga banha nhan ŋarru banhayany ḏirramuny bitjuwayiŋ djakawarruna, bala ŋarru banha ḻunduꞌmiŋum warra nhangu ŋayaŋu-barrakinydjin ga ŋärrun dhanal ŋarru gayŋa ŋoy-ŋathanharramim nyena.”
21Bala nhan Djesuyum waripun dhäwu dhanaliŋgu rakaran mayaliꞌmi, “Ŋangawul ŋarru dhaŋu yolŋuyu dhamin-yarpum yuṯa bitjuwayiŋ manydjarrkaꞌ ŋunha ŋätjiliŋuḻ manapan. Ḻinygu yalala nhan ŋarru banha girrimꞌ rurrwuyun, bala ŋarru banha yuṯam manydjarrkaꞌ dhurŋꞌthuna yutjuwaḻyin, bala ŋarru banha girrimꞌ bitjuwayiŋ barruna. 22Ga bilanya ḻinygu: Ŋangawul ŋarru dhaŋu yuṯa borum wiyikaꞌ rarrun ŋunha ŋätjiliŋuḻ yilipiḻ, ḻinygu nhan ŋarru banha barruna bala ŋarru wiyikamꞌ gätthuna. Yuṯam borum wiyikaꞌ ŋarru rarrun yuṯaḻ yana yilipiḻ.” [Bitjan nhan gayŋan banha dhanaliŋgu Djesuyum rakaran, banha nhanguŋum yuṯam marŋgiyumanda ŋarru ŋangawulnha maŋutji-manapan balam banha nhä bayiŋ dhanal gayŋa Baratjiyu warrayu marŋgiyuman]
Djesuwuḻ guyurrꞌmiŋuyu warrayu ŋarran ŋatha wapthuman berratha Nyenanharamiyu Waluyu
(Mathuyu 12:1-8; Luk 6:1-5)
23Waŋganymiyu Nyenanharamiyu Waluyu Djesu ga guyurrꞌmiŋu warra nhangu ŋarran ŋaykan batjiwarr-ŋupan, ŋarru gätnimurru berrathamimurru. Bala nhanguru ŋarran guyurrꞌmiŋuyum warrayu ganitjumanan muḻkurrnha ŋathan bala ŋarran guwamanan, ḻinygu dhanal djaṉŋarryin.#Ḏämbu-wiḻꞌyundami Rom 23:25 24Ga dhanalim banha Baratjiyum yolŋuyu warrayu nhäŋal dhanaliny, bala bitjanan rakaran Djesuwuḻim, “Nhäwu gayŋa dhaŋu nhuŋgurum guyurrꞌmiŋuyu warrayu romma ŋalmaliŋgu ganitjuman? Dhaŋu dhanal ŋarra ŋatha ŋunha wapthuman djinaŋ warri Nyenanharamiyun Waluyu. Ŋangawul dhanal ŋarru gayŋa bitjan!”
25-26Bala nhan dhanaliŋgu ḏämbu-wanitjumanan, “Wäy, waraparra, guyaŋi mu nhuma gayŋa banhayam dhäwu banha bilinyamiyu waluyu banha Ḻiya-ŋärraꞌmi yäku Yabithaya gayŋan nyenan? Ga dhanalim banha Daybitma ga malthundamim warra nhangu djaṉŋarryinan bala dhanal yana ŋaykanan bala gulŋiyanan balayan Djuwwuḻin biryamiḻin warrawꞌḻi bala dhanal ŋarran wapthumanan banha ŋatham. Ga rom gayŋan barraŋgaꞌyuwan banha ŋarru ḏalkarramiyun yana guwaman banhayam ŋatha, ŋangawulnha bitjuwayiŋ bukmakthum. Ga nhanmam banha Daybitthum ga malayum nhanguru guwaman yana ga ŋangawul dhanaliny banha yolŋuyum warrayu bitjuwayiŋ rom-nyamirꞌyuwan.”#1 Djamiyul 21:1-6; Rom Mala Ḏalkarramiwu 24:9
27Ga biyapul nhan Djesu bitjan garruwan, “Wäy waraparra, yaka warra meṉguŋ, banha God-Waŋarryum Nyenanharamim Walu djäma guŋgaꞌyundawu yolŋuwu. Ŋangawul nhan banha yolŋuny djäma nhan ŋarru gayŋa bayikuyan ḻinygu yana Nyenanharamiwun Waluwu romgu malthun. 28Ḻinygu ŋayam dhaŋu Gulitjŋum Walꞌŋu Yolŋu, nyäkuwaynha dhaŋu dhunupam bitjuwayiŋ ŋaya ŋarru garrun yolŋuny nhä nhan ŋarru djäma, wo ŋangawul nhan ŋarru djäma bilanyayu Nyenanharamiyu Waluyu.”