Matiyo 5
KQE-E

Matiyo 5

5
Yang Pagindo ni Isa adto sang Butay
(Luk. 6:20-23)
1Ansinyan pagkita ni Isa sinyang kamangaotawan na yamagad kanan, syomaka yan sang butay aw magingkod ansan. Pagingkod nan, dyomood kanan yang mga inindowan nan. 2Na, yagasogod da si Isa magindo, laong nan,
3“Kadyaw ng ginawa sidtong mga otaw na yamatigam na way amainang nilan kong di silan atabangan ng Tohan,
kay yamasakop da silan sang pagdato ng Tohan.
4Kadyaw ng ginawa sidtong mga otaw na yamarido sabap sang kaatan adi sang donya,
kay libadun silan ng Tohan.
5Kadyaw ng ginawa sidtong mga otaw na magpababa sang ginawa nilan,
kay amangkun nilan yang pyapasad ng Tohan.
6Kadyaw ng ginawa sidtong mga otaw na mallini mangagad sang karim ng Tohan,
kay atabangan nan silan paginang sang karim nan.
7Kadyaw ng ginawa sidtong mga otaw na malooy sang kapagonawa nilan,
kay akaloyan oman silan ng Tohan.
8Kadyaw ng ginawa sidtong mga otaw na mapoti yang pangatayan nilan,
kay makakita silan sang Tohan.
9Kadyaw ng ginawa sidtong mga otaw na magaosay sang kapagonawa nilan,
kay pagatawagun silan ng Tohan na mga anak nan.
10Kadyaw ng ginawa sidtong mga otaw na pyapakasikotan sabap sang pagpangagad nilan sang karim ng Tohan,
kay yamasakop da silan sang pagdato ng Tohan.
11“Kadyaw ng ginawa mayo kong paginsoltoon aw apakasikotan kamo aw pagbutang-butangan kamo ng maskin ono na maat sabap sang pagpangagad mayo kanak. 12Pagkasowat kamo kay dakowa yang baras mayo adto sang sorga. Kay maynan oman yang pagpakasikot sang mga nabi sangaon.”
Yang mga Yamangintoo Maparias sang Asin aw Allag
(Mark. 4:20-21; 9:50; Luk. 8:16-18; 14:34-35)
13Yagalaong oman si Isa, “Kamo na yamangagad kanak, main kamo ng asin adi sang donya. Awgaid kong mawaa yang lasa ng asin, di da mapabarik yang kaasin nan. Agaw, waa day poos nan aw itimbag da gaid yan adto logwa aw pagagina-ginaan da yan ng mga otaw.
14“Kamo na yamangagad kanak, main kamo ng allag adi sang donya. Na, yang allag di amatago magonawa sang syodad na yakabutang sang babaw ng butay. 15Way otaw na magasuga ng ilawan aw asangkoban nan ng gantangan, kondi ibutang nan sang tongtonganan antak kaallagan yang kariko ng mga otaw adto sa suud ng baay. 16Magonawa sinyan, pakitaan mayo yang allag mayo sang atobangan ng mga otaw antak makita nilan yang madyaw na batasan mayo aw pojiun nilan yang Tohan na Ama mayo adto sang sorga.
Makapantag sang Hokoman ng Tohan
17“Ayaw kamo magdumdum na yakani ako antak kamangan ko ng kapantagan yang Hokoman ni Nabi Mosa aw yang indowan ng mga nabi. Wa ako akani sang pagkamang sinyan, kondi yakani ako antak atagan ko yan ng bunna na katomanan. 18Sang bunna-bunna pagalaong ko kamayo na sampay aon pay langit aw lopa di amakamang maskin yang sambok na litra atawa kodlit sikun sang Hokoman ng Tohan aw di amawaa yang kapantag sinyan sampay di amatoman yang kariko sinyan. 19Idto sagaw, sino-sino yang mosopak sang maskin labi na magaan na sogowan ng Tohan aw magaindo sang kadaigan na mosopak oman sinyan, amainang yan ng pinakababa adto sang pyagadatowan ng Tohan. Awgaid sino-sino yang amangagad sang mga sogowan aw magaindo sang kadaigan na amangagad oman sinyan, amainang yan ng labi na dakowa adto sang pyagadatowan ng Tohan. 20Agaw pagalaong ko kamayo kong yang pagpangagad mayo sang karim ng Tohan di makalabaw sang pagpangagad ng mga magiindoway ng Hokoman aw yang mga Parisi, di kamo makasuud sang pyagadatowan ng Tohan.”
Makapantag sang Kadaman
21Yagalaong oman si Isa, “Yamadungug mayo yang sogo adto sang mga kaompowan natun na yagalaong, ‘Ayaw magpatay.#5:21 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Tawrat, Pagpanaw 20:13. Kay sino-sino yang magapatay sang kapagonawa nan, dait yan hokoman.’ 22Awgaid ako, pagalaong ko kamayo na sino-sino yang amadaman sang kapagonawa nan, dait yan hokoman. Aw sino-sino yang magalaong sang kapagonawa nan na, ‘Way tiyap mo,’ dait yan daun adto sang Makagwas na Hokmanan. Aw sino-sino yang magalaong sang kaupdanan nan na, ‘Bowang kaw,’ dait yan itimbag sang atoon adto sang narka.
23“Na, kong iyan kaw sang Baay ng Tohan antak magpakorban adto sang Tohan, aw ansinyan kyakadumduman mo na aon otaw na maat yang ginawa nan kanmo, 24na, bilina nay yang korban mo aw kadtowi mona yang idtong otaw aw pagosay kamo. Pagkatapos, barik adto sang Baay ng Tohan aw pagpakorban.
25“Kong aon otaw na magadimanda kanmo, pagosay kamo sang wa pa kamo adatung sang hokmanan. Kay kong dili, basin adaun kaw nan adto sang howes, aw ansinyan adaun kaw adto sang polis aw alasak da kaw sang pirisowan. 26Sang bunna-bunna pagalaong ko kamayo na di da kaw amakalogwa sikun sinyan sampay di mo akabayadan yang kariko ng molta mo.
Makapantag sang Pagjina
27“Yamadungug oman mayo yang sogo na yagalaong, ‘Ayaw magjina.’#5:27 Yani yang yamakasorat sang Kitab Tawrat, Pagpanaw 20:13. 28Awgaid ako, pagalaong ko kamayo na sino-sino yang matanaw sang sambok na bobay aw maganiyat ng maripa, yakajina da yan sidtong bobay sa suud ng pangatayan nan. 29Agaw sagaw, kong yang karinto na mata mo yang pyagasabapan na amakadosa kaw, lusata yan aw timbagan. Kay madyaw pa yang akawaan kaw ng sangkilid gaid na mata kaysang itimbag yang tibok lawas mo adto sang narka. 30Aw kong yang karinto na arima mo yang pyagasabapan na amakadosa kaw, otoda yan aw timbagan. Madyaw pa yang akawaan kaw ng sangkilid gaid na arima kaysang itimbag yang tibok lawas mo adto sang narka.
Makapantag sang Pagbuag ng Magasawa
(Mat. 19:9; Mark. 10:11-12; Luk. 16:18)
31“Aon oman kasogowan sangaon na yagalaong, ‘Sino-sino yang magabuag sang kanan asawa kinaanglan magatag kanan ng sorat silbi tanda na yanagbuag da silan.’#5:31 Yani yang yamakasorat sang Kitab Tawrat, Pangagama 24:1. 32Awgaid ako, pagalaong ko kamayo na sino-sino na usug na magabuag sang asawa nan, awgaid yang asawa nan wa magajina, makadosa da yan na usug kay amainang yan ng pyagasabapan na amadaa yang bobay sang pagjina kong magabana da oman yan. Aw yang usug na amangasawa sidtong bobay na byubuagan, magajina oman.
Makapantag sang Pagpasad
33“Yamadungug da oman mayo yang sogo adto sang mga kaompowan natun na yagalaong, ‘Ayaw pagbarobaa yang kanmo pasad, awgaid tomana yang pasad na ininang mo adto sang Tohan.’#5:33 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Tawrat, Pangagama 23:21. 34Awgaid ako, pagalaong ko kamayo na kong magapasad kamo, ayaw da kamo magsapa. Ayaw kamo maglaong na pagasaksi mayo yang sorga kay yang sorga maynang ingkodanan ng Tohan. 35Ayaw oman kamo maglaong na pagasaksi mayo yang donya kay yang donya maynang tongtonganan ng siki ng Tohan. Ayaw oman kamo maglaong na pagasaksi mayo yang Awrosalam kay yan yang syodad ng Soltan na Labi na Mabarakat. 36Aw ayaw oman kamo maglambit sang oo mayo kong magapasad kamo kay maskin yang sambok na logay mayo di mayo mainang na maitum atawa mapoti. 37Awgaid yani yang madyaw na inangun mayo. Paglaong gaid kamo ng ‘Ud’ kong ud, atawa ‘Dili’ kong dili, aw ayaw da mayo pagdogangi. Kay maskin ono na idogang mayo sinyan antak gaid kamo pangintoowan, maat yan kay magasikun yan kang Iblis.
Makapantag sang Pagpanimaus
(Luk. 6:29-30)
38“Yamadungug da oman mayo yang sogowan na yagalaong, ‘Kong aon otaw na magalusat sang mata ng kapagonawa nan, dait da oman lusatun yang mata nan. Yang otaw na magapangag sang kapagonawa nan, dait oman yan pangagan.’#5:38 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Tawrat, Pangagama 19:21. 39Awgaid ako, pagalaong ko kamayo na ayaw kamo manimaus sang otaw na yagainang kamayo ng maat. Kong aon magasampal sang karinto na pisngi mo, pasampalan oman kanan yang kawaa. 40Kong aon magadimanda kanmo antak kamangun gao yang kanmo dagom, madyaw pa kong atag oman kanan yang kanmo dagmay. 41Kong aon sondao na magapugus kanmo sang pagdaa ng kanan karga ng sangka kilomitro, madyaw pa kong adaun mo ng dowangka kilomitro. 42Na, atagi yang amangayo kanmo, aw pahirama yang magahiram gao kanmo.
Makapantag sang Pagkalooy sang mga Kalaban
(Luk. 6:27-28, 32-36)
43“Yamadungug da oman mayo yang sogowan na yagalaong, ‘Kaloyi yang kaupdanan mo aw dumti yang kalaban mo.’#5:43 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Tawrat, Pangibada 19:18. 44Awgaid ako, pagalaong ko kamayo na kaloyi yang kalaban mayo aw pangayowi ng kadyawan idtong yagapakasikot kamayo. 45Kay kong maynan yang inangun mayo, amainang kamo ng bunna na mga anak ng Tohan na Ama mayo adto sang sorga. Kay pasilatun nan yang suga antak kaallagan yang kariko ng mga otaw, yang mangkadyaw aw yang mangkaat. Aw atagan oman nan silan ng owan, yang mga otaw na matorid aw yang yagainang ng maat. 46Na, kong kaloyan gaid mayo yang mga otaw na malooy oman kamayo, ono yang baras mayo? Waa! Kay maskin yang mga mangobraay ng bowis na ikilaa na mga limbongon, matigam silan magkalooy sang mga yamalooy kanilan. 47Aw kong pagsalaman gaid mayo yang mga kalomonan mayo, ono yang ininang mayo na labaw pa sang kadaigan? Kay maskin yang mga wa apangintoo sang Tohan yagainang ng mayninyan. 48Agaw sagaw dait na madyaw yang batasan mayo na way akasaway magonawa sang Tohan na Ama mayo adto sang sorga na yan way akasaway.

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Kitab Injil

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.