Matiyo 1
KQE-E

Matiyo 1

1
Yang mga Kaompowan ni Isa Almasi
(Luk. 3:23-38)
1Yani yang tarsila ni Isa Almasi. Si Isa topo ni Daud, aw si Daud topo ni Ibrahim.
2Si Ibrahim yang ama ni Isahak.
Si Isahak yang ama ni Yakob.
Si Yakob yang ama ni Yodah.
3Yang mga anak ni Yodah si Paris aw si Sirah.
Yang ina nilan si Tamar.
Si Piris yang ama ni Isrom.
Si Isrom yang ama ni Aram.
4Si Aram yang ama ni Aminadab.
Si Aminadab yang ama ni Nason.
Si Nason yang ama ni Salmon.
5Si Salmon yang ama ni Booz. Yang ina ni Booz si Rahab.
Si Booz yang ama ni Obid. Yang ina ni Obid si Rot.
Si Obid yang ama ni Isai.
6Aw si Isai yang ama ni Daud.
Si Daud yang ama ni Solayman. Yang ina ni Solayman yang dati na asawa ni Oriyas.
7Si Solayman yang ama ni Robowam.
Si Robowam yang ama ni Abiyas.
Si Abiyas yang ama ni Asa.
8Si Asa yang ama ni Yosapat.
Si Yosapat yang ama ni Yoram.
Si Yoram yang ama ni Osiyas.
9Si Osiyas yang ama ni Yotam.
Si Yotam yang ama ni Akas.
Si Akas yang ama ni Isikiyas.
10Si Isikiyas yang ama ni Manasi.
Si Manasi yang ama ni Amon.
Si Amon yang ama ni Yosiyas.
11Si Yosiyas yang ama ni Ikoniyas#1:11 Si Ikoniyas pyagangaanan oman ni Yoyakin. aw yang mga lomon nan. Yamabowi silan sidtong wakto na yamadaa yang mga bangsa Yahodi adto sang banwa ng Babilon.#1:11 Tanawa sang Kitab Tawrat, 2 Soltan 24-25.
12Sikun sidtong pagdaa kanilan adto sang Babilon yani yang mga kaompowan na yamakalista:
si Ikoniyas yang ama ni Salatiyal.
Si Salatiyal yang ama ni Sirobabil.
13Si Sirobabil yang ama ni Abiyod.
Si Abiyod yang ama ni Iliyakim.
Si Iliyakim yang ama ni Asor.
14Si Asor yang ama ni Sadok.
Si Sadok yang ama ni Akim.
Si Akim yang ama ni Iliyod.
15Si Iliyod yang ama ni Iliyasar.
Si Iliyasar yang ama ni Matan.
Si Matan yang ama ni Yakob.
16Si Yakob yang ama ni Yosop na bana ni Mariyam. Si Mariyam yang ina ni Isa na tyatawag ng Almasi.#1:16 Yang Almasi yang pyapasad ng Tohan na magalowas sang manosiya aw magadato sang kariko.
17Idto sagaw, yang kadaig ng mga katopowan sikun kang Nabi Ibrahim sampay da kang Soltan Daud sampoo aw opat. Aw sampoo aw opat oman yang kadaig ng mga katopowan sikun kang Soltan Daud taman sang wakto ng pagdaa kanilan adto sang Babilon. Aw sampoo aw opat oman yang kadaig ng mga katopowan sikun sidtong wakto na adto da silan sang Babilon taman sang pagkaotaw ni Isa Almasi.
Yang Pagkaotaw ni Isa Almasi
(Luk. 2:1-7)
18Adon, maynini yang kyakatamanan ng pagkaotaw ni Isa Almasi. Si Mariyam na ina nan, tyatawas ni Yosop. Awgaid sang wa pa silan akawina, yamabdus da si Mariyam sabap sang kabarakat ng Nyawa ng Tohan. 19Adon, si Yosop madyaw na otaw sang pagtanaw ng Tohan. Agaw, pagkatigam nan na mabdus da si Mariyam, di nan karim na akasipugan yan sang atobangan ng mga otaw. Agaw yagadumdum yan na buagan nan si Mariyam ng sikrito.
20Ansinyan sarta yagadumdum pa si Yosop daw ono yang inangun nan, yagatagaynup yan. Aw sang tagaynup nan aon yagapakita kanan na sambok na malaikat sikun sang Tohan aw laong nan, “Kay Yosop na topo ni Soltan Daud, ayaw magkalluk mangasawa kang Mariyam kay yang pagkabdus nan sabap sang kabarakat ng Nyawa ng Tohan. 21Amanganak yan ng usug aw pagangaanan mo yan ni Isa kay yan yang magalowas sang mga otaw na sakop nan sikun sang mga dosa nilan.”
22Na, yamainang yang kariko sini antak matoman yang pyaglaongan ng Tohan pinaagi kang Nabi Isayas na laong nan, 23“Amabdus yang sambok na daaga aw amanganak yan ng usug. Pagangaanan yan ni Imanuel,”#1:23 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Tawrat, Nabi Isayas 7:14. na yang mana san “Idi kanatun yang Tohan.”
24Na, pagmata ni Yosop, pyapangagadan nan yang pyagasogo kanan ng malaikat aw pyapangasawa nan si Mariyam. 25Awgaid wa nan ipidi si Mariyam sarta wa pa yan apanganak. Sang yamanganak da si Mariyam, pyagangaanan nan yang isu ni Isa.

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Kitab Injil

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.