John 1
IFA

John 1

1
Nan Ma'alih Hapit
1Hidin hopapna ya nan ma'alih Hapit ya wada mo tuwali. Ya hiya ya wada i Apu Dios te Dios tuwali. 2Te hiya ya nawawwada tuwali an na'ohhada i Apu Dios. 3Ta gapu i hiya an ma'alih Hapit ya nalmun namin di wada an ma"id ha ohah nalmu an bokon hiyay nunlumu. 4Ta hiyay alpuwan di pi'taguwan ya hiyay mamatal hi nomnom di tatagu ta wan innilaonda nan a'at di pi'taguwan i Apu Dios. 5Ta hiya nan hiyay ma'ali boh Patal an mamatal hinadan paddungnay nahilngan an punnomnom di tatagu. Ya adi pa"abak nan munhihillong i diye an ma'alih Patal.
6Ya wada han hi John an hinnag Apu Dios 7ta itudtudunay a'at diyen ma'alih Patal ta way aton nadan tatagun kumulug i Apu Dios. 8Ya hidiyen ma'alih Patal ya bokon hi John mu hiya nimpey mangipa'innilah a'at diyen nahamad an Patal 9an hiya ya ammunay mabalin an mamatal nimpe hi nomnom di tagu. 10Mu ta'on on athidi an hiyay nunlumuh an namin an ta'on on tun luta mu hidin immalih tun luta ya agge immatunan nadan tatagu. 11Te immali ot mi'hitu hinadan tatagu mu dakol i diday agge nangabulut i hiya. 12Mu hanadan mangabulut i hiya ta kumulugdan hiya ya diday pumbalinonah imbabalen Apu Dios. 13Ya hay pumbalinandah imbabalen Apu Dios ya adi umat hi nangiyayyaman nan ammodda i dida mu gapuh abalinan Apu Dios.
14Ot hidiyen ma'alih Hapit ya numbalin hi tagu ta ni'iboble ni' i dita'u. Ya da'min nanigo i hiya ya innilamin nunhiglay homo'na ya amaphodna te hiya tuwali nan na'abbaktun binuktung an Imbabalen Apu Dios an mangipa'innilah a'at Apu Dios. 15Ta hiyah naey impa'innilan John hidin nangitkukanan alyonay, Hiyah tuwe din inali' i da'yu an umalin na'abbaktu mu ha''on, te ta'on on hidin ma''ida' ya wada mo tuwali.
16Ya gapuh nan ongal an homo'na ya dakol di atonah iphodan ta'u. 17Te ta'on on wada tuwali nan uldin an indat Apu Dios i Moses ya gahin di umalih Jesu Kristu ta hiyay mangipa'innilah nan nahamad an homo' ya nan immannung an ma'unud. 18Te ma''id ha ohah taguh nanigo i Apu Dios an ammuna nan binuktung an Imbabalena an wadawada tuwali i Apu Dios. Ta hiyay mangipa'innilan dita'u nimpeh nan a'at Amana.
Hay Imbagan John An Mumbonyag Hi Niyatana
(Matthew 3:3; Mark 1:3,7-8; Luke 3:4,16)
19I han hin'algo ya hanadan mangipangpanguluh nadan tataguh ad Jerusalem ya hinnagda nadan padi ya nadan ibbadan tinanud Libay ta eda mahmahan hi'on nganney sa'ad John. 20Ya impa'innilan John i didan alyonay, Bokon ha''on nan Kristu.
21Ya alyonday, Ot nganne'a mo? On he''ah Elijah an namahuwan?
Ya alyonay, Bokon.
Ya inalida boy, Ot on he''a mo nan Propeta an inalin Apu Dios hi umali?
Ya alyona bo di, Bokon.
22Ya alyonda boy, Ot nganne moy sa'admu? Ibagam ta hanan mapto' hi ibagamih nadan nannag i da'mi.
23Ot alyon mon John i diday, Ha''on nan inalin din propetan hi Isaiah hi,
Wada han ahi e mangitku'itkuk an muntudtudu hinadan tatagu an umanneh nan awadana an agge naboblayan an alyonay,
Idadaan ta'u ha ma'andong hi awon nan Ap'apu ta'u ta midadaan hi umaliyana.
24Ya wadada boy udum an Paliseu an nahnag ot alyonday, 25Ot at'ehnan bokon he''a nan Kristu ya bokon bo he''ah Elijah onu nan Propeta an hadhaddonmi ya nganun'a mumbonyag?
26Ya inalin John di, O, manu te bonyaga' di tatagu mu liting ya ammunay pamonyag'un dida. Mu wahna nan aggeyu in'innila an ni'yamung i dita'uh ad uwani 27an hiya nan inali' hi umali an na'abbaktu mu ha''on te ta'on on ha e' pangubadan hi tayun di hapatutna ya na'adda"ula' an mangat.
28Hay na'atan dadiye ya hi ad Betani an dommang nan wangwang an nungngadan hi Jordan te hidiy uggan pumbonyagan John.
Hi Jesus Nan Umat Hinan Kalneron Mi'nong I Apu Dios
29Hidin nabiggat ya immeh Jesus hi awadan John. Ta hidin tinigon John ya inalinay, Hiyah tuwe nan kalneron mi'nong i Apu Dios te hiyay mangiyateh bahul di tataguh tun luta. 30Ot hiyah tuwe din inali' i da'yu an umali an na'abbaktu mu ha''on te ta'on on hidin ma''ida' ya wada mo tuwali. 31Mu hidin hopapna ya ta'on on ha"on ya agge' ni' immatunan an ta'on on hiyay gapunah e' numbonyagan hinadan i'iba ta'un tinanud Israel ta wan ma'innilaanda an hiya nan hahaddonda. 32Ya inalin bon John di, Umman ta'on on ha"on ya hidin nungkohopan nan Espiritun Apu Dios an ay pallumay tigona an nalpuh ad abunyan ot ahi' ma'innilaan an hiya nan Kristu 33te hi Apu Dios an nannag i ha''on ta bonyaga' nadan tataguh liting ya alyonay, Nan tagun tigom an pungkohopan nan Espiritu' an ay pallumay tigona ya hiyah diye nan mumbonyag hinadan tatagu hi Espiritu'. 34Ta hidiyen inalin Apu Dios ya tinigo' di nipa'annungana ta hiya nan tistiguwa' an hiya ya Imbabalen Apu Dios.
Hanadan Namangulun Intudtuduwan Jesus
35Hidin nabiggat ya wada da John ya nan duwah nadan itudtuduwana 36ya tinigon John hi Jesus an mala''uh ot alyonay, Hiyah diye nan kalneron mi'nong i Apu Dios.
37Ta on dingngol dadiyen duwa nan inalin John ot taynandah John ot miyunuddan Jesus. 38Ta on nunligguh hi Jesus ya wadada ot alyonay, Daanay umayanyu?
Ya alyondaot di, Apu Jesus, daanay niha''adam?
39Ya inalinay, Mi'yali ayu ta tigonyu.
Ot mi'yeda mon hiyah nan niha''adana ot umohnongdahdi i diyen himbatangan ta ingganaot mahdom. 40Hay ngadan nan ohan didan nangngol hinan imbagan John ot mitnud i Jesus ya hi Andrew an hi ibban Simon Peter.
41Ta onda nakak ya imme ni' hi Andrew ot ena tigon hi ibbanan hi Simon. Ta ona inakhupan ot alyonan hiyay, Tinigomi man nan Kristu.
42Ot uyugonah Simon ot umedah awadan Jesus. Ta hidin tinigon Jesus hi Simon ot alyonay, Innila' an he''ah Simon an imbabalen John mu ad uwani ya ngadanan da'ah Peter. Hay ibalinan naen ngadan ya batu.
Hay Nitnudan Da Philip I Nataniel I Jesus
43I diye bon nabiggat ya ninomnom Jesus an umeh ad Galilee. Ot umeh awadan Philip ot alyonan hiyay, Ma'a ta mi'mi'yali'an ha"on.
44Hi Philip ya i Betsayda an umat i Andrew ya hi Peter. 45Ta e tinigon Philip hi Nataniel ot alyonan hiyay, Umman tinigomi nan tagun hahaddon ta'u an nipa'annungan nan impitudo' Apu Dios i Moses hinan Nitudo' an Tugun ya nadan udum an intudo' nadan propeta. Hay ngadana ya hi Jesus an i Nasaret an imbabalen Joseph.
46Mu hi Nataniel ya alyonay, Undan mahan waha maphod hi taguh malpuh ad Nasaret?
Mu alyon Philip di, Mi'yali'a'et tigom.
47Ot umedan duwa. Ya hidin tinigon Jesus hi Nataniel an mangedah awadana ya alyonay, Hituwey nahamad an tinanud Israel te nipto' ya maphod di pangatna.
48Ya alyon Nataniel di, Tanganunmu innilay a'at'u?
Ya alyon Jesus i hiyay, Hidin agge da'a ni' inawit i Philip ya tinigo da'an munhidhiddum hi pu"un nan bungbunga"an an fig.
49Ya alyon Nataniel di, Apu Jesus, immannung an he''a nan Imbabalen Apu Dios an Patulmin tinanud Israel.
50Ya inalin Jesus di, Undan gapu ta inali' hi tinigo da'ah nan way pu"un di fig ya mamati'a. Bokon ammunah nae te umman wadaday udum hi nakaskasda'aw hi ahim tigon. 51Te ibaga' i da'yu an ahiyu tigon di iluwatan di ad lagud ya wadaday a'anghel an mumbinangngadan an umalih awada' an Nitulang Hitun Tatagu.#Hidin Hopapna 28:12

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Nan Hapit Apu Dios

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.