YouVersion Logo
Search Icon

Juwão 1

1
“Janejare'e Ra'yry ojikuwa uu”, e'i ikusiwa mã'ẽ
1Yvy reko e'ãve Janejare'e Ra'yry oikopa teãmã iko. Janejare'e Ayvu eu ijupe, Janejare'e Ra'yry pè.#1.1 A'e tè omojikuwaoka Janejare'e jipy'amogetaa kõ janeupe ipi. Ajawyi Janejare'e Ayvu eu ijupe. 1Juw. 1.1; J.Jim. 1.17 Uu pyrive ekoi yvy reko e'ãve. Jane jare'e rõmõ tè teãmã a'e ekoi. 2Uu reve ekoi, yvy reko e'ãve. Age'e remẽ teve eeve ekoi ky'y.
3Ãmẽ Janejare'e moma'e kõ oinõoka remẽ, Wa'yry pè tè e'i toinõ kõ. A'e tè pirujẽ oinõ erokwa ãmẽ ky'y.#1.3 Yvy pewarà kõ. Yy pupewarà kõ. Yva pupewarà kõ. Wãisõ oinõ kõ. Krs. 1.15-17; Epr. 1.10; J.Jim. 21.6; 22.13 Ãmõ kõ rõwã oinõ kõ. A'e tè oinõ kõ. Nuvei 'ete eminõ e'ã mõ. Janejare'e Ra'yry tè pirujẽ oinõ mã'ẽ rõmõ ekoi.
4A'e tè poromoigooka mã'ẽ teãmã. A'e teve manyvo Janejare'e ekoi mã'ẽ omojikuwaoka janeupe ipi. Ãwitõ poroyape mã'ẽ omojikuwaoka janerape janeupe ipi. Ãwĩvo ve Janejare'e rekoa omojikuwaoka janeupe ipi. 5Ãwitõ pãtõnusu rupi jaiko remẽ, poroyape mã'ẽ omojisa katuay. Poroyape mã'ẽ ywesõ ikasiay pãtõnusu wyi. Ãwĩvo ve Janejare'e Ayvu ywesõ ikasiay. Ava jẽ rõwã omoje'otà e'i kuwa.
6Uve mirà mõ Janejare'e remimuurerà mõ. Juwão [poromojãmorĩ mã'ẽ] eu ijupe.#Mat. 3.1-2; Mak. 1.4; Ruk. 3.1-2 7A'e Janejare'e Ra'yry renoneve uu imojikuwa, ãwisõ pirujẽ mirà kõ “aje” te'i ijayvu renu. Kee e'i: “Ãwitõ poroyape mã'ẽ, ãwĩvo Janejare'e Ra'yry”, e'i imojenu.
8“Poroyape mã'ẽ rõwã ije”, e'i Juwão. “Imome'uarà kõrijõ tè ije”, e'i. 9Janejare'e Ra'yry tè poroyape mã'ẽ. A'e tè uu mirà kõ pyterà rupi Janejare'e ayvu mojikuwaoka ijupe kõ.
10A'e tè yvy oinõma karamoeve, ipupewarà kõ revejẽ. Ajaire uu mijẽ mirà kõ pyterà rupi. Ajamã'ẽ mirà kõ omã'ẽ ee remẽ, “Janereinõgarerà tè ãwĩ!” ne'i ijupe kupa, nokuwai kupa rewarà mõ.
11Uu ipe wetãrãgwerà kõ pyterà rupi. Ajamã'ẽ etãrãgwerà kõ nopotai. Nojirovijai ee kupa. “Janejare'e Ra'yry tè ãwĩ” ne'i ijupe kupa ipi. 12Ajamã'ẽ ãmõ ãmõgwerà ojirovija ee ipi. “Aje” e'i ijayvu pè kupa. A'e kõ opota katu oõvijã rõmõ wereko ipi. Ijayvu rupi aepo e'i mãe kõ ãmẽ Janejare'e wereko wãkarãgwerà kõ rõmõ toiko kupa.#Juw. 3.16; 20.31 13Ãwitõ mirà kõ ijãkarã, ãwĩvo rõwã ajamã'ẽ Janejare'e ãkarãgwerà kõ rõmõ jaiko. Wayvu rupi tè janereinõ wãkarãgwerà kõ rõmõ tijaiko.
14Janejare'e Ayvu eu ijupe mã'ẽ ojimojane osaky rõmõ. Janepyterà rupi ekoi mijã. Ivo katu teãmã ekoi. A'e rõmõ'ĩte pe'ĩgà Janejare'e Ra'yry rõmõ ekoi. Uu vo ywete Ta'yry. Poroauvay poroereko katuay mã'ẽ tè a'e. Janejare'e rekoa aje ywete mã'ẽ omojikuwaoka mirà kõ pè ipi. Ore ywete oromã'ẽ ee.
15A'e pewarà mõ Juwão [poromojãmorĩ mã'ẽ] kee e'i:
– Kõi kee a'epa itõkõ pejẽ mã'ẽ: “Erakypy rupi uutà mã'ẽ ywesõ ijayvukasiay wetetà ewyi. Ereko e'ã remeve ekoi teãmã, ajawyi”, a'epa pejẽ maekwerà. Ãwĩ pewarà mõ aepo a'e, e'i Juwão imomewa.
16A'e Janejare'e Ra'yry janeporijauesa mã'ẽ tè. Janerauvay mã'ẽ teve. Janerereko katu jẽ iko ipi mã'ẽ tè. 17A'e ywesõ ikatuay tãmõ Moisesi wyi. Kee rewarà mõ. Janejare'e opyteporo tãmõ Moisesi tijanemotekokuwa ivo tekoua rè. Jesu Kiristu ãmẽ janerereko katu okatua rupi mã'ẽ omojikuwaoka jane. Ãmõ, ijayvukwerà aje ywete mã'ẽ omojikuwaoka jane.
18Nomã'ẽytyi Janejare'e rè ipi. Ta'yry pe'ĩgwerà kõrijõ tè omã'ẽ Uu rè, a'e tè ipyri ekoi rewarà mõ. A'e teve omojikuwaoka Uu janeupe.
Juwão poromojãmorĩ mã'ẽ rewarà
19[Ãmẽ Juwão oo poromojãmorĩ mirà kõ aiwererà reitya mojikuwapa rõmõ iko ipi.] Ãmẽ ãmõ 'ary pè Juteu rõvijã kõ mõ ojimogeta Juwão rè:
– Ava ayvu rupi põ ãwĩvo Juwão ekoi ipi? e'i kupa.
Jerusarẽ taa pewarà rõvijã kõ aepo e'i.#1.19 Tekoua kuwaparà kõ. Tãmõ Moisesi remikusiwarerà rè poromo'e mãe kõ. Pariseu kõ. Mokopejõ. Ajawyi kwaima'e kõ mõ omonooka Juwão gyty kupa, tokuwa ava põ Juwão. Janejare'e pè oporegeta mãe kõ mõ omonooka kupa. Revi jeapyrerà kõ mõ teve. A'e kõ oo ãmẽ Juwão pè javo.
– Ava põ ene? e'i Juwão pè kupa. Janejare'e Remimuurerà põ ene, Janerõvijã ywete rõmõ? e'i ijupe kupa.
20Ãmẽ Juwão e'i ijupe kõ:
– Ãnĩ. A'e rõwã ije, e'i.
21Kee e'i jẽ kupa:
– Ava sipõ ene ajawyi? e'i kupa. Tãmõ Eriasi põ ene? e'i.
[Karamoe remẽ Janejare'e ayvu mojenuarà kõ: “Tãmõ Eriasi ovãe tarà mijẽ”, e'i. Ajawyi aepo e'i ijupe kupa.]
– Ãnĩ! A'e rõwã ije! e'i Juwão ijupe kõ.
Kee e'i jẽ kupa:
– Ava sipõ ene ajawyi? Janejare'e ayvu mojenuarà uutà mã'ẽ rõmõ sipõ ene nejo? e'i kupa.#1.21 A'e vãea rã teve Janejare'e ayvu mojenuarà kõ omome'u amãtejẽ karamoe remẽ. Aekwerà wãrõ jẽ ãmẽ kupa. Ajawyi aepo e'i teve kupa. Marak. 4.5; T.M. 18.15,18
– Ãnĩ! A'e rõwã ije! e'i Juwão ijupe kõ.
22Ajawyi e'i kupa:
– Ava põ ene ajamã'ẽ? e'i mijẽ ijupe kupa. Emome'u ajawyi oreupe, torokuwa, e'i kupa. Torojivy nemomewa oremurokarerà pè ãmẽ! e'i kupa.
23Ãmẽ Juwão e'i mijẽ ijupe kõ:
– Janerõvijã ywete vãea rã mojenuarà tè ije, e'i. Kõitokõ Janejare'e ayvu mojenuarà Isajasi erewarà rã omojenupa amãtejẽ. Kee e'i amãtejẽ eupewarà mõ maekwerà: “Tekoe'ãma pè wapukaità. Kee e'ità wayvo Janerõvijã renone: ‘Tijajipy'amokatuoka amãtejẽ enoneve’, e'ità. Ãwitõ pee aiwerà jamokatu amãtejẽ imoterẽ gatu janeremiãrõ renone. Ãwĩvo ve tijajipy'amokatuoka amãtejẽ Janerõvijã renone”, e'ità imojenu, e'i maekwerà.#Isa. 40.3 Eupewarà mõ tè aepo e'i amãtejẽ mã'ẽ tè ije, e'i Juwão ijupe kõ.
24-25Ãmẽ Pariseu remimuurerà kõ mõ e'i ijupe:
– Manyvore põkõ poromojãmorĩ neiko ãmẽ, Janejare'e Remimuurerà rõwã ene remẽ? Ãmõ, tãmõ Eriasi rõwã teve ene remẽ. Ãmõ, Janejare'e ayvu mojenuarà rõmõ uutà mã'ẽ rõwã ene remẽ, e'i kupa.
26-27Ãmẽ Juwão e'i ijupe kõ:
– Ije, yy pupe kõrijõ tè poromojãmorĩ poroereko ipi. Ajamã'ẽ penemikuwa e'ã janepytery pè age'e ekoi epe, a'e ywesõ ikasiay wete mã'ẽ, e'i. Kõi, “Erakypy rupi uutà” a'epa peupe mã'ẽ. A'e sõsi jõvijã ikasiay wete mã'ẽ tè, e'i. Ije ãmẽ emĩgwai rõmõgà tè aiko, e'i Juwão ijupe kõ.
[Ojivy oo ãmẽ aepo momewa omuuarerà kõ gyty kupa kyty.]
28Yy Jotão ovae pè Juwão poromojãmorĩ iko remẽ a'evo ekoi kupa. Petãnia taa pyri'ĩje'ẽ ekoi remẽ.
Jesu ojikuwa Janejare'e Remimuurerà rõmõ remẽwarà
29Ajaire kõ'ẽme Juwão Jesu rè omã'ẽ, uu ikoty iko remẽ. Ãmẽ kee e'i Juwão jane kõ pè ky'y, Jesu pewarà mõ:
– Ãwĩ a'e Janejare'e Remimuurerà ywe'e uu iko ky'y! e'i. Ãwĩ tè pirujẽ jane kõ aiwererà repy rõmõ omãnõtà ky'y, e'i amãtejẽ ijupe kõ imomewa. Ãwitõ kaneiru ra'yry jajuka ime'ẽ Janejare'e pè janeaiwererà repykarà mõ ipi. Ãwĩvotà omãnõ janeaiwererà repykarà mõ, e'i amãtejẽ.
30E'i jẽ Juwão:
– Ãwĩ pewarà mõ itõkõ kee a'e pejẽ: “E'arà kytywarà rõmõ uutà”, a'e itõkõ. “A'e ywesõ ijayvukasiaytà ewyi. Ereko e'ãve ekoi teãmã”, a'e maekwerà. 31Ije nakuwaive ava pewarà mõ aepo a'e mijã. Nakuwaive Janejare'e Remimuurerà tè ãwĩ mijã. Age'e tè katu akuwa katu ky'y, e'i. Ãwĩ renone teãmã ajo. Ije ajo poromojãmorĩ yy pè, Janejare'e ayvu rupi, ãwisõ Isaeu kõ oõvijã ywete tokuwa, e'i. 32-33Ãwisõ nakuwai epe Janejare'e Remimuurerà tè ãwĩ mijã. Ajamã'ẽ Janejare'e emono toporomojãmorĩ remẽ, emotekokuwa amãtejẽ manyvo tareko ikuwa. Kee e'i ije: “E'Ãg rè nemã'ẽtà owyjy uu remẽ. Eremimuurerà apyte 'aryvo owyjytà uu opyta. A'e e'Ãg omonotà jane kõ py'a pupe toike kãramõ”, e'i amãtejẽ Janejare'e ije. Ijayvu rupi katu tè akuwapa ky'y, e'i. Janejare'e 'Ãg rè amã'ẽ, owyjy uu ijapyte 'aryvo remẽ. Ãwitõ pykau owyjy uu, ãwĩvo 'ejẽ amã'ẽ ee. 34Aje ywete amã'ẽ ee. A'evoa rupi akuwa Janejare'e Ra'yry tè sikaepo ãwĩ mã'ẽ. Ajawyi age'e a'evoa amojenu peupe aiko, tapekuwa teve, e'i Juwão jane kõ pè.
Jesu remimo'e ypykwerà kõ rewarà
35Ãmẽ kõ'ẽme a'e pè Juwão tui mijẽ, mõrijõ wemimo'earà kõ reve. 36Omã'ẽ mijẽ Jesu rè okwa iko kupa remẽ. E'i ãmẽ Juwão wemimo'earà kõ pè:
– Ãwĩ tè sikaepo Janejare'e Remimuurerà! Ãwĩ kaneiru ra'yry vo omãnõtà janeaiwererà repykarà mõ kãramõ, e'i.
37Ameve emimo'earà kõ oo Jesu rapyky rupi iko. 38Ãmẽ Jesu ojirova omãjã wapekwerà kyty uu mãe kõ rè, mõrijõ mãe kõ rè.
– Moma'e rã mõ põ pejo erupi? e'i Jesu ijupe kõ.
– Poromo'e mã'ẽ, mã mè põ neju? oro'età tè neupe, e'i kupa.
39– Ja'e awi erupi, tapekuwa esa, e'i Jesu ijupe kõ.
Oo Jesu rupi ãmẽ kupa, ikea'ypa kyty. Kwaray ijãpẽ remẽ ovãe a'e pè kupa. Opyta rã'ĩ ipyri kupa, ajaate karupa. Ajaire ojivy oo kupa.
40-41Ãmẽ Juwão remimo'earà mõ pè Aãtere eu. A'e Juwão pyri tui, Jesu rewarà rè oporegeta upa remẽ. A'e ojivy oo paireve, weke'yry wesa imogeta. Simão Peturu eu teke'yry pè. Kee e'i Aãtere ijupe:
– Kãkãe! Mesia#1.40-41 Juteu kõ Mesia e'i. Kereku kõ Kiristu e'i. Janejare'e Remimuurerà Janerõvijã ywete rõmõ jaa tè, ojevo jẽ. rè oromã'ẽ, e'i ijupe.
(“Janejare'e Remimuu Janerõvijã ywete rõmõ” jaa tè Mesia, e'i ijupe.)
42Ameve Aãtere weke'yry weraa Jesu rè tomã'ẽ. Ãmẽ Jesu omã'ẽ tesõ rã'ĩ teke'yry rè. E'i ãmẽ ijupe:
– Ene nererà pè Simão eu. Juwão ra'yry tè ene. Age'e Sepasi eutà tè ene ky'y, e'i Jesu ijupe.
A'e janeayvu pè “takuru” jaa tè Sepasi. Kereku kõ ayvu pè ãmẽ “Peturu” eu.
Piripi Natanaeu reve ojirovija Jesu rè remẽwarà
43Kõ'ẽme Jesu ojivytà oo, Karireja yvy kyty. Nooive remẽ kwaima'e mõ rè omã'ẽ, Piripi eu ijupe mã'ẽ rè.
– Ja'e erupi, e'i Jesu ijupe.
“Hoõ” e'i Piripi ijupe. Awyje oo upi ãmẽ.
44Petesaita taa wãnà tè Piripi. Aãtere kõ Petesaita wãnà kõ teve. 45Ãmẽ Piripi oo rã'ĩ ãmõ kwaima'e pijarà mõ, Natanaeu eu ijupe mã'ẽ pijarà mõ.
– Janejare'e Remimuurerà rè oromã'ẽ! e'i ijupe. Kõitokõ karamoe remẽ tãmõ Moisesi okusiwa amãtejẽ ee. Ãmõ, Janejare'e ayvu mojenuarà kõ ve okusiwa amãtejẽ ee#Ruk. 24.27 Aekwerà rè oromã'ẽ. Jesu eu ijupe. Nasare taa wãnà tè a'e. Juse ra'yrerà tè a'e, e'i Natanaeu pè.
46Ãmẽ Natanaeu noerovijari rã'ĩ mijã, aepo e'i remẽ.
– Nasare taa wãnà tè sipõ a'e? A'e pewarà rõwã ipõ mijã! e'i. Nikatu ywe'ei mã'ẽ tè Nasare taa wãnà kõ ipi, e'i tite Natanaeu.
– Ja'e teremã'ẽ ee ajawyi esa! e'i Piripi ijupe.
Oo ãmẽ Piripi rupi Jesu resa. 47Ãmẽ Jesu omã'ẽ Natanaeu rè, uu iko remẽ. Kee e'i Jesu ijupewarà mõ:
– Emã'ẽ. Ãwĩ sitõ aje ywete Isaeu jeapyrerà e'eay. Noporegeta teitetei mã'ẽ tè ãwĩ, e'i Jesu.
48Ojimonyi Natanaeu aepo renu.
– Manyvo põ erereko ekuwa rejupa? Mã mè põ nemã'ẽ ere? e'i.
Ãmẽ Jesu e'i ijupe:
– Ji'ite Piripi nooive nepijarà mõ remeve amã'ẽ nere. Yvyra wyry pè neju remeve amã'ẽ nere, e'i.
49Ameve tite Natanaeu werovija katu ky'y.
– Poromo'earà, aje ywete Janejare'e Ra'yry tè ene! e'i. Isaeu kõ Rõvijã ywete tè ene! e'i ky'y.
50Jesu e'i ijupe:
– Haa! Aepo a'e remẽ tè tite põ “aje” ere ije ky'y! e'i. Age'e nemã'ẽ ee mã'ẽ wyi wete nemã'ẽtà kãramõ, e'i. 51Janejare'e rena rè tẽ tesõ pemã'ẽtà, yva oovapyjavo remẽ. Janejare'e remĩgwai yvapewarà kõ rè tẽ tesõ pemã'ẽtà. Ãmõgwerà owyjytà uu ekoty eremĩgwai kõ rõmõ. Ãmõgwerà oẽtà ewyi oo. A'evoa rè pemã'ẽtà kãramõ.#Jinõ. 28.12 “Aje ywete Janejare'e Remimuurerà ojimojane mã'ẽ rõmõ tè Jesu”, pejẽtà ãmẽ ije ky'y, e'i Jesu.
Werovija katu Natanaeu ãmẽ ky'y.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy