Waani 1:12

Waani 1:12 VAR

Nape muuwaeme ti'tijoeria ki wa'a erakoka tetewarepua pu'ka te'ta Pahtewari Tajayameo i'ka weeechi eenakameo. Nape te'ta apoe i'wa wehjoarichi eenakamea, kaawe uuka ahpo tetewikameo, ahpo chiia pichikekameopua tiame, Riosia ahpo tatanara enepaterepua pu'kao.
VAR: Riosia Warijio Nayewani Ahpo Tisiwa Kaaweruma Tuuyewari
Share

Waani 1:12

Share