Waani 1:1

Waani 1:1 VAR

Kúíra, yomatiame wehjoarichi mochikame ti'tijoe, ooweru kukuchi tiamé. Neeea Waani tewaniamepua, piiripi puuu Eesusi ajawaria, Riosie Weratiame weratiamenia. Ihji no'o iyoterichio, taamo te'pa kahtiame Noonochi simiyame nayewamania, aachin teereriopua i'ka weeechi eenariao. Paikapioi nayewama neeea, ihtana yooraka oikame Eesusio, i'ka wehjoarichi mochirachiopua. Wee, i'wa o'inemania paikapioi taamo Noono te'pa kahtiame, no'o pahteteria. Ihji no'o iyoteri chiiaa, ihjipua: Pukeri o'iniao ke'chukoipua i'ka wehjoarichio, Riosi tiiariraa ahjaka yasariai puuuapa, puuu tiiarirachi kahtiamea, Naera tewaniame enerepua. Puuu Naera tewaniamea, Riosi te'ta tiiarirachi teerewaeme enerepua; puuu te'ta tiiari Naeraa, Apoe te'ta Riosikai teererepua.
VAR: Riosia Warijio Nayewani Ahpo Tisiwa Kaaweruma Tuuyewari
Share

Waani 1:1

Share