YOHANES 1
RJ

YOHANES 1

1
Tong Ateng ha' éh nebu'un urip
1Bu'un-bu'un sahau hun tana' iteu' bé' jak pesuai, Ateng ha' pu'un éh tenéh. Ateng ha' inah pemung ngan Allah ngan Ateng Ha' inah pekua' ngan Allah. 2Jin bu'un-bu'un Ateng ha' inah pu'un éh pemung ngan Allah. 3Allah suai kekat arong ineu'-ineu' neu' Ateng ha' inah. Bé' pu'un ineu'-ineu' éh pesuai tengéé' éh bé'senuai Néh. 4Ateng ha' inah Iah éh nebu'un urip, ngan neu' urip Néh, inah jalan kelunan pu'un rema. 5Rema inah pu'un éh peséng tong merem, ngan merem bé' éh omok memata' rema inah.
6 # Mat. 3:1, Mrk. 1:4, Luk. 3:1-2 Pu'un jah kelunan tuai sohoo' Allah, ngaran néh Yohanes. 7Iah tuai ke' néh bara' tong rema inah ngan kelunan, dokoo' réh omok jam éh ngan ngelan tong rema inah. 8La'ah bé' éh Yohanes nah éh rema inah, bang pu'un Yohanes tuai ke' néh bara' tong rema inah awah. 9Rema inah, inah éh rema mu'un, pu'un éh tuai tong tana' iteu' ke' Néh perema kepéh tong kekat-kekat kelunan.
10La'ah Ateng ha' inah pu'un éh tong tana' iteu' rai, Allah suai kekat tana' iteu' neu' Néh, bang kelunan tong tana' iteu' bé' réh ngelan tong Néh. 11Iah tai tana' Néh, bang irah éh pohoo' Néh tengéé' bé' réh keloo' alaa' Éh, 12bang ngan irah éh pu'un alaa' Éh ngan éh ngelan tong Néh, Iah mena' penyukat Néh ngan réh ke' réh omok anak Allah. 13Bé' réh omok anak Allah neu' ineu'-ineu' éh neu' kelunan tong tana', bé' réh omok anak Allah barei' jah anak neu' tamen néh tong tana' iteu'. Allah éh maneu' réh anak Néh.
14La'ah Ateng ha' inah paléu kelunan, tuai éh mokoo' belah lu' iteu', ngan améé' pu'un na'at pengaren Néh, pengaren Néh inah pu'un éh kenat uban Néh Anak éh jah awah jin Tamen Néh, ngan ja'au mu'un penika Allah, kenat péh kekat ha' Néh pu'un éh teneng mu'un.
15La'ah pu'un Yohanes nah bara' tong Néh, ka' ha' néh, Iteu' néh Iah éh benara' ké' ngan keh rai ke'. Ha' kéh rai ne', ha' ké' rai, jin la'o akeu', Iah éh pelapah ja'au ngaran jin akeu', uban Iah pu'un hun ké' bé' jak pu'un, ha' Yohanes nah.
16Uban Néh pika uleu' pu'un éh maneu' jian ngan uleu', Iah lepah pika uleu' tenéh, ngan Iah pepit kepéh kekat pengejian Néh ngan uleu'. 17Kekat sohoo' lem Surat Musa pu'un éh tuai jin Musa, bang penika Néh ngan pengeteneng Néh, inah éh tuai jin Yésus Kristus. 18Bé' pu'un séé'-séé' éh na'at Allah, bang Anak Néh éh jah de' ke' awah Iah Éh pu'un na'at Allah, ngan Iah pu'un pekua' ngan Allah, mokoo' Éh pemung ngan Tamen Néh, naneu' Néh uleu' jam Allah.
Yohanes Batis bara' tong usah néh
(Mat. 3:1-12, Mrk. 1:1-8, Luk. 3:1-18)
19La'ah irah Yahudi éh tong leboo' Yérusalem nyohoo' kuraa' usah imam ngan irah Lewi péh, tai neteng Yohanes, séé' éh.
20Iah makang mipa ha' réh ngan tioo bara' ngan réh ka', Bé' éh akeu' éh Kristus, ha' néh.
21 # Ula. 18:15, 18, Mal. 4:5 Ka' ha' réh neteng éh kepéh, Né' kenat éh, séé' ke', kineu' Elia ke' néh, ha' réh.
Bé', ha' Yohanes. Ha' irah kepéh,
Kineu' ke', barang ka'au' péh Nabi, ha' réh.
Bé', ha' néh.
22Ha' réh kepéh, Né' kenat éh séé' ke' lah, jian ke' bara' ke' mu'un ngan mé', ke' mé' omok bara' ke' ngan irah éh nyohoo' mé' tuai ri', ha' réh. Séé' ke' kunah ko', ha' réh.
23 # Yes. 40:3 Ka' ha' Yohanes mipa réh, Akeu' néh éh benara' nabi Yesaya lem surat néh rai, ha' Yesaya nah,
Jah kelunan mejui tong ahang tana', ka' ha' néh,
pepejek jalan ngan Tuhan, ha' néh.
24Irah kelunan éh neteng éh nah, sohoo' kelunan éh kivu adet Parisi, 25ka' ha' réh neteng Yohanes, Hun ko' bé' Kristus, ngan bé' Elia, ngan bé' Nabi éh pejajii' Allah, kineu' ke' omok ngebatis kelunan nah, ha' réh.
26Ha' Yohanes mipa réh, Akeu' mebatis kelunan lem baa' awah, bang belah ka'ah siteu' pu'un jah kelunan bé' ka'ah jam Éh. 27Pu'un Éh tuai jin la'o ké' bang bé' ku' tekep muka talei' kasut Néh, ha' néh.
28Kekat inah pu'un éh tong tana' Betania saa' dipa baa' Yordan tong jalan Yohanes ngebatis kelunan nah.
Yésus Anak Domba Allah
29Barei'sagam pu'un Yohanes na'at Yésus tuai tavin éh, boh éh bara' ka' Na'at keh, Anak Domba Allah éh bet penyala' kekat kelunan tong tana'. 30Inah éh benara' ké' ngan keh rai de' Pu'un jah kelunan éh tuai jin la'o akeu' éh pelapah ja'au ngaran jin akeu', uban Néh pu'un hun ké' bé' jak pu'un, kenat ha' ké' ngan keh rai de'. 31Éh bu'un néh bé' akeu' jam Éh séé' kelunan inah, bang akeu' tuai ngebatis kelunan lem baa' dokoo' ké' pepoléng Éh ngan kekat kelunan Yahudi, ha' Yohanes nah.
32Ha' Yohanes kepéh, Pu'un akeu' na'at Sahéé' tuai jin seruga, layan Néh barei' juhit punai, Sahéé' Nah pu'un mokoo' tong Yésus. 33Tovoo' inah péh bé' ku' jam Éh séé' kelunan inah, bang Allah éh nyohoo' ku' tuai ngebatis kelunan lem baa', pu'un Éh bara' ka' ngan ké', Tong séé' Sahéé' Ni'ai tai mokoo', jian ke' nesen Kelunan inah Éh omok mebatis kelunan neu' Sahéé' Ni'ai, ha' Allah ngan ké' rai de'. 34Pu'un ku' na'at éh kenat, inah akeu' bara' ngan keh kepéh la', adang iteu' Anak Allah mu'un, ha' Yohanes.
Tong Yésus ngevéléé' kelunan éh omok bakéh Néh
35La'ah jah dau la'o inah kepéh, Yohanes pu'un sinah pemung ngan duah usah bakéh néh. 36Boh éh na'at Yésus lakau sinah, ka' ha' néh, Na'at keh Anak Domba Allah, ha' néh.
37Hun rawah bakéh néh menéng ha' néh kenat, tioo tai roh kivu Yésus. 38Pupah Yésus na'at rawah éh kivu Éh nah, boh Éh neteng roh, ka' ha' Néh, Ineu' éh penitah koh kei, ha' Néh.
Ha' roh, O Rabi, Semah ke' mokoo'? Sin tong ngaran rabi, inah éh guru.
39Ka' ha' Yésus ngan roh, Jian koh tuai na'at jalan ké' mokoo', ha' Néh. Boh roh tai na'at jalan Néh mokoo' nah, mokoo' roh ngan Néh dau inah, ngioo' ketatek dau pété bala.
40Jah usah jin belah roh éh menéng ha' Yohanes nah ngan éh kivu Yésus, inah éh Anderias éh padéé' Simon Péterus. 41Anderias tioo tai pitah padéé' néh Simon ke' néh bara' ngan néh ka', Améé' lepah temeu' ngan Kristus, ha' néh. Sin tong ngaran Kristus, inah éh, Iah éh pejajii' Tuhan dokoo' Néh Pengeja'au kelunan. 42Boh Anderias mihin Simon tai tavin Yésus. Yésus na'at Simon, boh Éh bara' ka' ngan néh, Ngaran ko' hun iteu' Simon anak Yohanes, bang ngaran ko' maréng kepéh, Képas, ha' Néh. Képas nah pekua' ngan Péterus ngan sin néh tokong bateu'
Yésus Tebai Pilipus ngan Natanael
43Tong jah dau éh jah kepéh, lakau Yésus tai tana' Galilia, lem pengelakau Néh nah, inah Éh temeu' ngan Pilipus. Ka' ha' Néh ngan Pilipus, Jian ke' kivu Akeu', ha' Néh. 44Pilipus nah, jin leboo' Betsaida, pemung leboo' ngan Anderias rawah Péterus. 45Boh Pilipus tai pitah Natanael ke' néh bara' ka' ngan néh, Améé' lepah temeu' ngan Iah éh benara' Musa lem surat néh sahau, ngan éh benara' irah éh nabi. Kelunan éh nebaraa' réh inah, Yésus éh, Éh anak Yusup éh jin leboo' Nasaret, ha' Pilipus.
46Ka' ha' Natanael, Pu'un koléé' éh jian omok musit jin leboo' Nasaret nah kunah ko', ha' néh.
Ka' ha' Pilipus mipa éh, Tuai ke' na'at Éh, ha' néh.
47Hun Yésus na'at Natanael tai tavin Éh, ka' ha' Néh, Inah jah kelunan Yahudi éh pohoo' Yahudi mu'un, bé' éh pu'un lavo' tong ineu'-ineu' péh, ha' Néh.
48Ka' ha' Natanael neteng Éh kepéh, Kineu' ke' jam akeu', ha' néh.
Ha' Yésus mipa éh, Akeu' pu'un na'at ke' hun ko' mokoo' ra' kayeu' ara rai bé' jak Pilipus pu'un tebai ke', ha' Néh.
49Ha' Natanael kepéh, O Guru, adang ka'au' Anak Allah, Ka'au éh Raja' pohoo' Yahudi, ha' néh.
50Ka' ha' Yésus kepéh, Pu'un ke' ngelan uban Ké' bara' ngan ko' tong Ké' na'at ke' ra' kayeu' ara rai? Adang ko' omok na'at penganeu' Ké' éh pelapah ja'au jin inah kepéh, ha' Néh. 51#Kej. 28:12 Boh Yésus bara' ngan kekat irah, ka' ha' Néh, Akeu' bara' mu'un ngan keh, adang keh pu'un na'at langit pukap ngan meliket Allah mukat ngan tuhun tong Anak Kelunan, ha' Néh.

Irah éh suai © 2009, Pengepemung irah éh suai Surat Tahun tong Malaysia (The Bible Society of Malaysia) Copyright © 2009 The Bible Society of Malaysia

Éh Keruwah koléé senuai © 2011 Pengepemung irah éh suai Surat Tahun tong Malaysia (The Bible Society of Malaysia) Copyright 2011 The Bible society of Malaysia

Learn More About Rengah Jian