MATIUS 1
RJ

MATIUS 1

1
Tong ngaran pohoo' tepun Yésus Kristus
(Luk. 3:23-38)
1Iteu' ngaran irah éh tepun Yésus Kristus éh jin pohoo' Daud, ngan iah ke' éh jin pohoo' Abraham.
2La'ah Abraham tamen Ishak, Ishak tamen Yakub, Yakub tamen Yehuda ngan kekat padéé' néh. 3La'ah Yehuda tamen Peres rawah Zerah, Tamar éh tinen roh. La'ah Peres tamen Hesron, Hesron tamen Ram, 4Ram tamen Aminadab, Aminadab tamen Nahason, Nahason tamen Salmon, 5Salmon tamen Boas, Rahab tinen néh. La'ah Boas nah tamen Obed, Rut tinen néh, Obed nah tamen Isai, 6Isai tamen raja' Daud.
La'ah Daud tamen Salomo, tinen néh Uban do Uria. 7La'ah Salomo tamen Rehabeam, Rehabeam tamen Abia, Abia tamen Asa, 8Asa tamen Yosapat, Yosapat tamen Yoram, Yoram tamen Usia, 9Usia tamen Yotam, Yotam tamen Ahas, Ahas tamen Hiskia, 10Hiskia tamen Manasye, Manasye tamen Amon, Amon tamen Yosia, 11#2 Raj. 24:14-15, 2 Taw. 36:10, Yes. 27:20 Yoyakhin ngan kekat padéé' néh tovoo' réh kenamit kelunan tai tana' Babel.
12Jin la'o réh kenamit kelunan tai tana' Babel nah,
Yoyakhin nah tamen Seyatiel, Seyatiel tamen Serubabel, 13Serubabel tamen Abihud, Abihud tamen Elyakim, Elyakim tamen Asur, 14Asur tamen Sadok, Sadok tamen Akhim, Akhim tamen Eliud. 15La'ah Eliud tamen Eleasar, Eleasar tamen Matan, Matan tamen Yakub, 16Yakub tamen Yusup éh lakei' Meriam éh tinen Yésus éh nateng réh Kristus.
17Jin Abraham avéé' tong Daud pu'un jah poloo' pat tamen ngan anak, kenat péh jin Daud avéé' tong sioo' kelunan Yahudi kenamit kelunan tai tana' Babel, iteu' kepéh jah poloo' pat tamen ngan anak, ngan jin inah avéé' tong lohoo' Kristus, inah kepéh jah poloo' pat tamen.
Tong lohoo' Yésus Kristus
(Luk. 2:1-7)
18 # Luk. 1:27 Ka' bu'un Yésus Kristus tuai tong tana' iteu' sahau. Hun Meriam tinen Néh petunang ngan Yusup, bé' jak rawah pemung, Meriam nah nemaléé' neu' penyukat jin Sahéé' Ni'ai. 19La'ah Yusup, lakei' éh juk alaa' éh nah, kelunan éh teneng kenin, bé' iah keloo' pekenyaa' redo inah tong jumen irah pinaa', bang iah seruh selem-selem awah juk bet tunang néh nah. 20Lem néh seruh kenat, inah jah meliket Tuhan poléng ta'an néh lem nyupin néh, ngan meliket nah bara' ngan néh, ha' néh, O Yusup, éh jin pohoo' Daud, mai ke' medai alaa' Meriam nah do ko', uban temaléé' néh nah bé' éh neu' kelunan bang neu' penyukat jin Sahéé' Ni'ai. 21Iah juk nganak jah anak lakei' dat, jian ke' maneu' ngaran Néh Yésus, uban Iah juk purip kekat kelunan jin penyala' réh, ha' néh.
22La'ah kekat inah pu'un kenat dokoo' néh pesukup kekat ha' Tuhan éh benara' néh ngan irah Nabi néh sahau. 23Ka' ha' néh, la'ah redo lemanai éh bé' jak tavin lakei' pu'un éh nemaléé', ngan iah juk nganak jah anak lakei', ngaran néh éh nateng réh, Imanuel, ha' néh. Sin tong ngaran Imanuel, Allah pu'un ngan lu'.
24Hun Yusup to'ot iah tioo kivu sohoo' meliket nah ngan alaa' Meriam do néh. 25Bang bé' rawah pu'un pemung pegen pah avéé' Meriam nganak Yésus. La'ah Yusup maneu' ngaran anak inah Yésus.

Irah éh suai © 2009, Pengepemung irah éh suai Surat Tahun tong Malaysia (The Bible Society of Malaysia) Copyright © 2009 The Bible Society of Malaysia

Éh Keruwah koléé senuai © 2011 Pengepemung irah éh suai Surat Tahun tong Malaysia (The Bible Society of Malaysia) Copyright 2011 The Bible society of Malaysia

Learn More About Rengah Jian