Mateo 1
KD

Mateo 1

1
Din Listaan Di Ap-apon Jesus
(Luc. 3:23-28)
1Siya na di listaan di ap-apon Jesu Cristo ay polin David ya polin aben Abraham. 2Si Abraham et aman Isaac ay aman Jacob ay aman aben Juda ya din aag-i na. 3Si Juda et aman da Perez en Zera, ya si Tamar di ina da. Si Perez et aman Hezron ay aman Ram. 4Si Ram abe et aman Amminadab ay aman Nason ay aman Salmon. 5Si Salmon et say aman Boaz, ya si Rahab di ina na. Si Boaz abe et aman Obed, ya si Ruth di ina na. Si Obed et sisya di aman Jesse, 6et si Jesse di aman Ari David.
Si David et aman Solomon, ya din ina na et sigod ay asawan Urias. 7Si Solomon et aman Rehoboam ay aman Abias ay aman aben Asa. 8Si Asa abe et aman Jehosafat ay aman Jehoram ay aman Uzzias. 9Si Uzzias et aman Jotam ay aman Ahaz ay aman Hezekias. 10Si Hezekias abe et aman Manasses ay aman Amon ay aman Josias. 11Et si Josias di aman Jeconias ya din aag-i na sin timpo ay napilit ay naiey di Judio ed Babilonia.
12Idi nakdeng ay naikaan di Judio sin ili da, naianak si Sealtiel ay si Jeconias di ama na. Si Sealtiel et aman Zerubbabel. 13Si Zerubbabel abe et aman Abiud ay aman Eliakim ay aman Azor. 14Si Azor et say aman Zadok ay aman Akim ay aman aben Eliud. 15Si Eliud abe di aman Eleazar ay aman Mattan ay aman Jacob. 16Si Jacob di aman Jose, et si Jose di asawan Maria ay inan Jesus ay makwani en Cristo.
17Din katontonan di kapototan Jesu Cristo et sinpo ya opat manlogi en Abraham enggana en David. Wada abe di sinpo ya opat ay kapototan manlogi en David enggana sin timpo ay napilit ay naiey di Judio ed Babilonia. Et wada abe kasin di sinpo ya opat ay kapototan manlogi sin naieyan das di enggana sin kaianakan din makwani en Cristo.
Din Naianakan Jesu Cristo
(Luc. 2:1-7)
18Siya na di kadad-atan di naianakan Jesu Cristo. Naitotolag si Maria ay ina na ay makiasawa en Jose, ngem sin daan dan man-asawa, naammoan ay nawad-an sisya babaen sin panakabalin di Ispirito Santo. 19Managtongpal si Jose sin linteg Moses, ngem adi na aben layden ay maibabain si Maria, isonga ninemnem na ay isiana ay adi maammoan di kaipoipogaw.#1:19 Din ogalin di Judio et mo waday naitotolag ay mangasawas balasang, enggay naibilang ay asawa na. Mo waday napasamak et ninemnem na ay adi na toloyen, masapol ay idawat na sin balasang di papil ay mangipaneknek ay isianas sisya. Masapol abe ay waday dowa ay tistigo. 20Say nemnem na di, asi et nan-iitaw ay wada di anghel Apo Diyos ay nanpaila en sisya ay nangwani, “Jose ay polin David, adi ka madanagan ay mangibeey en Maria, tan din nawad-ana et babaen din panakabalin di Ispirito Santo. 21Man-anak si lalaki, et ngadanam si Jesus, tan sisya di mangisalakan si ipogaw na sin basbasol da.”
22Naamag am-in dana ta say matongpal din inpaibagan Apo Diyos sin esa ay mamadto ay nangwani, 23“Mawad-an di esa ay balasang ay magay nangiwgiwit en sisya, et man-anak si lalaki ay mangadanan si Immanuel,”#1:23 Isaias 7:14. di olog na et “wadas Diyos en datako.”
24Idi binmangon si Jose, pinati na din inbagan di anghel, et inbeey na si Maria, 25ngem adi na dinaddaag sin daan bomalaan di anak na. Idi pay binmala, nginadananas Jesus.