Matiyo 24
MMNNT

Matiyo 24

24
1Minlogwa si Hisos ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Pagpanaw naiza dizan minkarini kanangiza ya toong mga sinarigan kay paselengen niran si Hisos ka kalagkawenan nga natipon paghinang ka dakolang lagkaw na Diyos. 2Minsambag si Hisos nga paka selengi gazed mazo itong mga lagkaw. Timan-an mazo gazed ini nga mageba gazed iton kaan. Basta ya mga bato nga insompazan podo mabogto pagpangadeeg.
3Na, ka nagalo-to si Hisos dizan ka bobong nga Olibo minkadizan ya toong mga sinarigan nga waray lain tao iba kanangiza. Kamhan nangotana siran nga panan-ogan mo kami kon kon-o kon mageba iton nga mga lagkaw. Daw ono ya timaan ka pagbalik mo ngarini daw ya kataposan nga panahon dini ka kalibotan?
4Kamhan minsogod si Hisos pagsindo kaniran nga maghamarag kamo kay basi magalimbongan kamo na mga tao. 5Kay mataed ya mga andateng nga ampasingedsinged siran kanao magaangken nga si Kristo hao nga pinili na Diyos ka paghari ka mga tao. Kamhan malimbongan ya mga mataed nga tao. 6Diri sab kamo magkahaldek kon makabati kamo nga may gobot na gira nga arani di koni kamazo, may gira disab koni doro ka aro. Matoman matood iton piro diri pen kon ani ya kataposan nga panahon dini ka kalibotan. 7Kay ka wara pen matapos ya kalibotan ampakig-away ya isang longsod ka laing longsod. Ampakig-away isab ya isang hari ka laing hari. Madateng ya mga nagakalainlain dapit ka pihit. Mataed isab ya mga linog. 8Iton nga tanan ani ya sinogdan ka lamang na mga kalised dini ka kalibotan.
9Kamhan magapandadhan kamo dizan ka mga madaegdaegen kamazo. Kamhan patazen kamo. Magakontarahan kamo na tanan mga tao kay hao ya insakopan mazo. 10Kamhan mataed ya ampamiza ka kanirang pagtoo kanao. Mamag-inedlaway siran daw mamagdinemetay. 11Andateng pen ya mga mataed nga tao nga nagapasingedsinged ka mga propita na Diyos. Kamhan malimbongan gazed ya mga mataed nga tao. 12Kamhan garing ka pag-oswag na maongang batasan dini ka kalibotan diri magkinaloy-anay ya isa daw isa. 13Na, bisan sin-o ya antoo pen kanao keteb ka pagkatapos naiton nga mga kalised mahatagan iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. 14Ya sindo mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao iwali pen iton doro ka tibolos kalibotan dazaw mahagdam ya tanan mga tao. Anipen matapos ya kalibotan.
15,16Kawandini pen may inlaong ni Danyil nga karaang propita na Diyos. Kamhan minpanan-og iza daan mahitenged ka isang tao nga masarang kaonga nga makadaet ka mga tao. Na, sabten mazo ya inlaong ni Danyil. Kay minlaong iza nga pagpakakita mazo nga mintindeg di iton nga tao dalem ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos, kamo nga mga taga Yoda mandalagan gazed kamo ngaro ka bobong. 17Bisan magahayahay kamo dizan ka pawa, dalagan gazed kamo kay waray logar mazo ka pagpanhipid ka kamazong mga betang. 18Bisan magatarabaho kamo daked ka kamazong oma dalagan gazed kamo kay waray logar mazo ka pagkawa ka kamazong bado dizan ka lagkaw. 19Kalooy adaw na mga kabdes daw ya mga may pinasoso kay magalised siran ka pagdalagan. 20Maghangzo kamo ka Diyos nga kontana diri kon panahon nga tig-oran kon aldaw nga tigpahimlay ya pagdalagan mazo. 21Kay ya kasamok naiton nga panahona masara iton ka bisan ono ya kasamok sokad kawandini pen ka sinogdan pen na kalibotan hangtod koman daw kawanihen ka. 22Kamhan kon diri padalien na Diyos iton nga mga aldaw wara gazed ya tao nga mabohi. Piro magakalooy ya Diyos ka toong mga pinili agon ampadali iza kaiton nga panahona kay-an.
23Kay-an kaiton nga panahona kon may anlaong kamazo nga paka selengi, mindateng di si Kristo nga hari nga pinili na Diyos, diri kamo magtoo. Kon may anlaong sab kamazo nga paka selengi, waton di iza ngarini, diri kamo magtoo. 24Kay andateng pen kamazo ya mga ampasingedsinged kan Kristo daw ya magapatihinang ka mga propita na Diyos. Anhinang sab siran ka mga kaberenganan kay kon mahimo malimbongan ya mga tao nga pinili na Diyos. 25Maghamarag gazed kamo kay inpakahagdam di nao kamo daan.
26Agon kon may anlaong kamazo nga waro di si Kristo ka kamingawan, abay gazed kamo pagkaro. Kon may anlaong kamazo nga nagatago si Kristo dalem kaiton nga lagkaw, abay gazed kamo pagtoo kaiton. 27Kay ya pagdateng nao kay-an singed iton ka kilat nga magalapowasan dazon ya kalangitan garing ka sebazan ngaro ka salpan. 28Kamhan bisan sin-o ya maongang batasan nga tao silotan gazed iza. Singed iton ka pamolinged nga bisan hain ya lawas nga patay magatiponon na mga agila ka pagtoktok ka mga onod.
29Na, pagkatiwas na mga masiet nga kalised andeglem ya sega, anlipsilipsi ya bolan, mangaholog sab ya mga bitoon garing daked ka langit. Magakaonga gazed ya kalangitan kay ipahezenghezeng na Diyos. 30Anipen makita ya timaan daked ka langit para ka pagdateng nao nga si Kristo. Kamhan anhaza ya tibe nga mga tao pagkita niran kanao iba ya mga gabon. Pagkarimbaba nao labaw gazed hao ka gahem daw madazaw gazed selengan. 31Kamhan antanog ya tamboli daw sogoon nao ya kanaong mga sinogo nga taga langit dazaw patiponon niran ya tibe nga tao nga impili nao daan. Garing siran ka mga dapit doro ka sebazan daw doro ka salpan daw timogan daw kanawazan daw bisan hain dini ka kalibotan.
32Na, paniidan mazo ya batasan na igira nga tanem. Kon namag-o ya toong dahon mahagdam di kamo nga ampanhoraw kaan. 33Singed iton ka inlaong nao kamazo koman. Pagpakakita mazo kaiza nga mga inlaong nao kamazo mahagdam kamo nga arani gazed ya tirmino nao ka pagbalik ka kalibotan. 34Matood nga ka wara pen mapatay ya kamazong kaliwatan matoman ya impanan-og o kamazo. 35Mangawara ya kalangitan daw ya kalibotan piro ya kanaong mga panaba diri gazed mawara.
36Na, waray mahagdam kon kon-o hao ambalik ka kalibotan. Bisan ya mga sogoonon nga taga langit, bisan kon hao, wara kami mahagdam kay ya kanaong Ama nga Diyos iza kay mahagdam. 37Na, ya batasan na mga tao kay-an ka pagbalik nao ngarini daw ya batasan na mga karaang tao ka bohi pen si Niwi mag-anika siran. 38Kay kawandini pen ka wara pen dateng ya lenep nagapadazon ya mga tao pagpangaen daw pagpanginem daw pagpanminze keteb ka aldawa nga minseled sing Niwi ka arka. 39Kamhan ya mga tao diri antoo nga madateng siran ka lenep kaan piro pagdateng matood na lenep natibe siran pagpatay. Ani isab ya kahimtang na mga tao kay-an ka pagbalik nao dimbaba ka kalibotan. 40Kay kay-an ka pagdateng naiton nga aldawa magatarabaho ya dowang ka tao doro ka oma. Kamhan ibahen nao ya isa piro ya isa ibilin. 41Magagaling sab ya dowang ka babazi ka mais. Kamhan ibahen nao ya isa piro ya isa ibilin. 42Agon maghamarag gazed kamo kay wara kamo mahagdam kon ono aldawa ya pagbalik nao nga kamazong Ginoo.
43Sabten mazo ini nga kon mahagdam daan ya tag-iza ka lagkaw nga paniken di iza na tolisan, diri gazed iza an-endang pagbantay kay diri itogot ya kawatan ka pagpanik. 44Agon mag-andam isab kamo daan kay andateng gazed hao kay-an ka oras nga wara kamo mahagdam.
45Wani ya pamolinged mahitenged ka pagbalik nao ngarini nga may isang sogoonon nga masarigan nga pinili na toong amo ka pagdomara ka mga iba nga sogoonon daw tagan sab siran ka makaen ka hostong orasa. Kamhan in-andam naiza daan ka pagdateng na toong amo. 46Kon antoman ya sinarigan ka mga sogo na toong amo dakola ya toong kasaza pagdateng na amo. 47Kamhan insarigan iza na amo ka toong tanan mga betang. 48Piro kon maonga ya hena-hena na sinarigan silaong naiza nga madogay pen ya pag-oli na kanaong amo. 49Kamhan minsogod iza pagpanbonal ka toong iba nga sogoonon. Minkaen sab iza daw min-inem iba ka mga palahebeg. 50Lomaza iza ominem daw komaen mindateng di ya toong amo ka waray tirmino nga aldaw. 51Kamhan insilotan gazed ya sogoonon na amo. Ipalakip gihapon iza dizan ka mga bakaken. Kamhan doro ka impirno magapangageet iza ka toong ngipen ka paghaza.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos