Matiyo 13
MMNNT

Matiyo 13

13
1Na, pagkakay-an kaiza nga aldaw minlogwa si Hisos ka lagkaw kamhan minlo-to iza dizan ka baybazen na danaw. 2Masara gazed nga kataed ya mga tao nga minlibot kanangiza agon minleen iza ka baloto kay dazaw anlo-to iza dalem kaiza. Kamhan dizan ka baybazen nanalinga ya tanan mga tao.
3Kamhan mintoldo iza kaniran ka mga mataed nga pamolinged nagalaong nga wani ya pamolinged ka nagasabwag. Na, may isang aldaw nga minpanaw ya tao ngaro ka toong oma kay ampanabwag iza ka binhi nga homay. 4Pagpanabwag naiza ka mga binhi may mga natanak dizan ka dalan. Kamhan inpanoktok na mga manokmanok. 5Pagpanabwag pen na tao may mga natanak isab dizan ka kabatohan. Kamhan mintobo dazon iton kay diri kon ararem ya lopa. 6Kamhan pagkaataas na sega nangalaza dazon sirang tanan. Kamhan nangapatay kay diri siran makagamot ka ararem. 7May mga natanak disab dizan ka lopa nga nanhela pen ya mga liso na sagbet. Pagtobo na binhi mindengan isab ya sagbet nga dogihen. Kamhan inhal-ong gazed na sagbet ya mga tanem. 8May natanak disab dizan ka lopa nga magazon. Kamhan mintobo iton daw mataed ya ohay. May mga nangaohay ka isang ka gatos. May mga nangaohay ka kan-eman. May mga nangaohay ka katloan. Ani ini ya pamolinged ka nagasabwag. 9Kamhan minsogo si Hisos kaniran nga kamo nga mga manalingahay, sabten mazo ini nga pamolinged ka nagasabwag.
10Pagkakamhan mingkarini kan Hisos ya toong mga sinarigan kay ampangotana siran nga kay ono sang nagapasagisagi sa ko ka kanmong mga panaba ka mga tao? 11Minsambag si Hisos nga ipasabot na Diyos kamazo ya mga tinago mahitenged ka pagpadazon naiza ka toong tarabaho. Piro dizan ka mga mataed nga tao wara kaniran ipasabot na Diyos ya toong mga tinago 12kay bisan sin-o ya antoon ka mga intoldo na Diyos padogangan pen na Diyos ya toong kasabtan. Kamhan ya tao nga diri antoon kaw-en na Diyos ya toong geramay nga kasabtan. 13Na, pagtoldo nao kaniran nagapamolinged hao kamhan bisan magaseleng siran ka kanaong hinang diri siran makasabot. Bisan manalinga siran ka kanaong sindo diri siran makasabot kon ono ya kahologan. 14Ya kanirang batasan ani ya nakatoman ka panan-ogon ni Isayas nga karaang propita nga nagalaong nga pagdateng ni Kristo anpanalinga ya mga Yodayo ka toong sindo piro diri siran makasabot. Anseleng isab siran ka toong mga inhinang piro diri isab siran makasabot. 15Kay singed ka ingahi niran ya kanirang otok dazaw diri siran makasabot. Insampenan disab niran ya kanirang talinga dazaw diri siran makabati. Impizeng disab niran ya kanirang mga mata dazaw diri siran makakita. Kay diri siran maazak nga ambiza ka kanirang mga sala agon diri siran tagan na Diyos ka magazong hena-hena. Ani ini ya insoyat ni Isayas.
16Kamhan minlaong si Hisos nga kamo nga kanaong mga sinarigan, madazaw ya pagpanarangin na Diyos kamazo kay kamo ya minkita ka kanaong mga inhinang. Nakapanalinga disab kamo ka kanaong sindo. 17Timan-an mazo gazed ini nga mataed ya mga karaang propita na Diyos daw ya mga karaang tao nga matadeng nga gosto siran anseleng ka kanaong mga hinang singed ka inselengan mazo dini kanao koman piro wara itogot na Diyos kaniran. Gosto sab siran ampanalinga ka kanaong sindo singed ka nabatian mazo dini kanao koman piro wara itogot na Diyos kaniran.
18Na, manalinga kamo naa kay wani ya paghilwas ka pamolinged ka nagasabwag. 19Ya mga binhi nga natanak dizan ka dalan ani ya singed ka manalingahay ka sindo mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao piro diri iza makasabot. Kamhan andateng dazon si Satanas kay kaw-en naiza ya sindo nga nabatian naiton nga tao. 20Kamhan ya mga binhi nga natanak dizan ka kabatohan ani ya singed ka manalingahay nga nakaangay ka sindo mahitenged kanao kamhan mintoo dazon. 21Ka wara pen madogay magaawazen gazed iza na mga tao kay minsakop di iza kanao agon bizaan dazon naiza ya toong pagtoo kanao kay ababa ka ya toong pag-anget ka kalised. 22Kamhan ya mga binhi nga natanak dizan ka lopa nga nanhela pen ya mga liso na sagbet ani ya singed ka isa pen nga manalingahay. Kay nagapanalinga gazed iza ka sindo mahitenged kanao. Kamhan nawied iza daw ono ya toong panginabohi. Ganahan sab iza ka kowarta. Agon waray polos ya sindo kay singed ka nalipat dazon ya manalingahay. 23Basta kay ya mga binhi nga napegas dizan ka lopa nga magazong tamnanan ani ya singed ka mga manalingahay ka sindo mahitenged kanao daw nakasabot gihapon. Kamhan singed ka nangaohay ya isa ka isang ka gatos. Nangaohay ya iba ka kan-eman. Nangaohay isab ya iba pen ka katloan. Ani ini ya paghilwas ka pamolinged ka tao nga nagasabwag ka binhi.
24Mindogang si Hisos paglaong kaniran nga wani pen ya pamolinged mahitenged ka pagpadazon na Diyos ka toong tarabaho. Singed iton ka tao nga nagapegas ka magazong binhi dizan ka toong oma nga magazong tamnanan. 25Na, pagpakatorog ka na mga tao mindateng di ya kaaway. Kamhan nagasabwag iza ka mga liso na sagbet dizan ka tamnanan na tao. Kamhan minpanaw dazon ya kaaway. 26Pagpakatobo ka na mga tanem daw minsogod pagboswak ya mga ohay waton disab baza ya mga sagbet. 27Kamhan ya mga sinogo na tag-iza mindateng di kanangiza daw nangotana nga Sinyor, polos madazaw ya impegas nami dizan ka oma. Agon hain sa garing ya nakasaket nga sagbet? 28Minsambag iza nga ya kaaway kanao ani ya minhinang kaiton. Nangotana ya toong mga sinogo nga daw bognoton nami ya mga sagbet? 29Minsambag ya tag-iza nga pabet-an lamang iton kay basi pamognoton ka gihapon ya mga homay iba ka mga sagbet. 30Pasoligen pen lamang pagdengan kay kay-an ka tig-ani anipen sogoon nao ya mga tarabahanti nga ipabognot ya mga sagbet paghon-a daw pamegketen kamhan sonogon. Kamhan ya mga homay ipaani naa anipen ibetang dizan ka dapoganan.
31Na, mindogang pen si Hisos paglaong kaniran nga wani pen ya pamolinged mahitenged ka pagpaoswag na Diyos ka toong paghari dini ka mga tao. Singed iton ka isang bolos nga liso inngaranan ka mostasa. Kamhan intanem na tao dizan ka toong oma. 32Bisan geramay iton ka bisan ono nga liso, ka pagsolig di mahinang iton ka dakolang liwaan kay doro ka lopa nga Yoda ya mostasa liwaan iton nga opat nga ka mitros ya kaataas. Agon magapogad ya mga manokmanok dizan ka mga sap-ay naiton.
33Na, mindogang si Hisos paglaong kaniran nga wani pen ya pamolinged mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao. Singed iton ka ipasoligay ka tinapay. Insaktan na babazi ka ipasoligay ya tolong ka takes nga harina. Kamhan minsolig iton kadakola gazed ya pagsolig.
34Ani ini ya mga pamolinged ni Hisos dizan ka mga mataed nga tao. Waray lain toldoan naiza kaniran. 35Kamhan mintoman di ya inlaong na karaang propita na Diyos nga nagalaong nga pagpanaba ni Kristo ka mga tao gamiten naiza ya mga pamolinged pagsindo naiza kaniran ka mga tinago nga wara pen kahagdami sokad kawandini pen ka sinogdan pen na kalibotan hangtod koman. Ani ini ya inlaong na karaang propita.
36Pagkakamhan ni Hisos pagsindo ka mga tao minbelag iza kaniran kay anseled iza ka lagkaw. Minsonod isab kanangiza ya toong mga sinarigan kay ampangotana siran nga Nong, pasabten mo kami kaiton nga pamolinged mahitenged ka mga sagbet dizan ka oma nga inlaong mo kazina.
37Minsambag si Hisos nga wani ya paghilwas kaiton nga pamolinged nao kamazo nga hao ya singed ka tao nga nagapegas ka mga magazong binhi. 38Kamhan ya tamnanan ani ya kalibotan. Ya mga sakop na Diyos singed siran ka magazong binhi. Ya mga sagbet ani ya mga tao nga sakop ni Satanas. 39Kamhan ya kaaway nga minsabwag ka mga sagbet ani si Satanas. Ya pag-ani ani ya kataposan nga panahon dini ka kalibotan. Ya mga mag-aani ani ya mga sinogo na Diyos nga tagalangit. 40Basta kay kay-an ka kataposan nga panahon ya mga sakop ni Satanas singed siran ka mga sagbet nga magabognoton daw sonogon. Ani ini ya pagkapatay na mga maongang tao kay-an ka kataposan na mga panahon. 41Kay hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao, pakarohon nao ya kanaong mga sinogo nga taga langit dazaw kaw-en niran ya tanan mga magtintalay daw ya tanan mga anhinang ka maonga. Kamhan pabelagen siran dizan ka mga sakop na Diyos. 42Kamhan ipanimbag doro ka impirno. Kamhan magapangageet siran ka kanirang ngipen ka paghaza. 43Kamhan ya mga matadeng nga tao may kasiraw niran singed ka kasiraw na sega daked ka hel-anan na kanirang Ama. Na, kamo nga mga manalingahay, magtaremdem kamo ka insindo nao kamazo.
44Kamhan nagapamolinged pen si Hisos ka toong mga sinarigan nga ya pagkamahal na sindo mahitenged kanao singed iton ka pagkamahal na bolawan nga inlebeng dizan ka isang oma. Kamhan nakitan di na tao. Kamhan inlebeng naiza iton pagbalik. Kamhan dakola gazed ya toong kasaza. Kamhan min-oli di iza kay impamaligza ya tanan mga betang kay paliten naiza ini nga oma.
45Na, nagapamolinged pen si Hisos kaniran nga ya pagkamahal na sindo mahitenged kanao singed iton ka magbaligzaay ka mga motza. 46Pagpakakita ka naiza ka isang motza nga masarang ka mahal impamaligza naiza ya tanan mga betang dazaw paliten ini nga motza.
47Na, nagapamolinged pen si Hisos kaniran nga ya pagpadazon na Diyos ka toong tarabaho singed iton ka baling nga inbeklad di doro ka dagat. Kamhan mataed ya mga klasi na isda nga nabalingan. 48Pagkapono ka na baling imbohat na mangisdaay ngaro ka baybazen. Kamhan impili niran ya mga isda nga magazon kay impanleen dizan ka seldanan niran. Kamhan ya mga maonga nga isda impanimbag niran ngaro pagbalik ka dagat. 49Ani ini ya kahimtang na mga tao kay-an ka kataposan nga panahon. Kay ya kanaong sinogo nga taga langit magabelagen niran ya mga tao nga maonga daw ya mga tao nga matadeng. 50Kamhan ya mga maonga nga batasan iitsa doro ka impirno. Kamhan magapangageet siran ka kanirang ngipen ka paghaza.
51Pagkakamhan ni Hisos pagpamolinged ka toong mga sinarigan nangotana iza kaniran daw nakasabot kamo kaiton nga tanan? Minsambag siran nga hee makasabot gazed kami.
52Minlaong si Hisos nga agon makasabot kamo nga ya tao nga mahagdam pagtoldo ka mga balaed nga inbilin ni Moysis kon antoo iza ka kanaong sindo mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao singed iza ka tag-iza ka lagkaw nga nagakawa ka mga bag-o daw daan mga betang garing ka toong dapoganan.
53Na, pagkakamhan ka ni Hisos pagpamolinged kaniran minpanaw iza. 54Kamhan min-oli di iza ka Nazarit nga toong insoligan. Kamhan minsindo iza kaniran dalem ka kanirang singbahan. Nangabereng siran ka pagpanalinga niran. Kamhan nagalaong siran nga wara kami mahagdam kon hain iza magtoon ka kahagdamanan daw onhon sa naiza paghinang ka mga madazaw nga kaberenganan. 55Kay maanak ka lamang iza na panday. Ya ngaran na toong ina ani si Mariya. Maglomon iza daw si Santiago daw si Hosi daw si Simon daw si Hodas. 56Taga dini disab kanta ya toong mga lomon nga babazi. Agon onhon sa naiza pagkahagdam ka paghinang kaiton nga tanan? 57Ani ini ya kanirang inlaong kamhan diri gazed siran antoo ka toong sindo kaniran. Kamhan minlaong si Hisos nga doro ka mga lain dapit intahod hao na mga tao piro dini kamazo nga kanaong kaibahan waray pagtahod. Bisan ya mga karaang propita na Diyos, wara siran tahoda na kanirang kaibahan. 58Kamhan talagsa kay mga madazaw nga kaberenganan nga inhinang ni Hisos dizan kaniran kay diri siran antoo kanangiza.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos