Matiyo 9:33

Matiyo 9:33 MMNNT

Na, pagpaiwat ka ni Hisos ka maonga nakalitok dazon ya tao ka pagpanaba. Nangabereng ya tanang mga tao daw namaglaong nga kita nga mga kaliwatan ni Israil, sokad wara pen nita makita ya hinang nga singed kaini.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share