Matiyo 9:17

Matiyo 9:17 MMNNT

Bisan ya bag-ong bino nga magabora pen diri ihalin ka daan len-anan nga kindal na kanding kay kon begketen ya ba-ba na len-anan magisi gazed iton. Kamhan an-awas ya bino daw kanogon sab ya len-anan nga magisi. Agon gamiten gazed ya bag-ong len-anan. Ani ini ya pamolinged ni Hisos ka mga tao dazaw mahagdam siran nga ya toong sindo diri makaangay ka mga balaed nga tinoohan na mga Yodayo.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share