Matiyo 9:15

Matiyo 9:15 MMNNT

Minsambag si Hisos pagpamolinged nga ya kanaong mga sakop singed siran ka mga magkombitihay. Kamhan dizan kaniran hao ya singed ka banahen kay ka dini pen hao kaniran diri siran an-anget ka makaen. Piro may tirmino nga kaw-en hao garing ka kanaong mga sakop anipen omanget siran ka makaen kay mabeg-at ya kanirang hinawa.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share