Matiyo 9:11

Matiyo 9:11 MMNNT

Ka nagakaen pen siran inpaniidan siran na mga maistro na mga Yodayo. Na, ya ngaran na mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo ani ya Parasiyo nga hopaw ya kanirang pagtoo. Kamhan nangotana siran ka mga sakop ni Hisos nga kay ono sa ya kamazong maistro minpakigsaro ka mga magsokotay daw ya mga salaan nga tao? Ani ini ya pangotana niran kay ya batasan na mga magsokotay ka bohis onay oswagan ya bohis.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share