Matiyo 8
MMNNT

Matiyo 8

8
1Kamhan si Hisos minlogsong garing ka pagkahiping na bobong. Kamhan mataed ya magasonod kanangiza nga mga tao. 2Lomaza pomanaw siran insogat ni Hisos ya tao nga kagiden. Paglohod naiza ka paahan ni Hisos minhangzo iza nga nagalaong nga Sinyor, kon somogot ko ka pagpangamozo nao kanmo dazawen mo ya kanaong masakit. 3Kamhan inhogam iza ni Hisos daw nagalaong nga Loy, ansogot hao. Nawara di ya masakit ka kanmong lawas. Kamhan nadazaw matood ya toong lawas. 4Kamhan minsogo si Hisos nga nagalaong nga diri ko magpanan-og ka mga tao ka inhinang o kanmo. Pomanaw ko naa ngaro ka pari. Magpakita ko ka kanmong lawas diton. Kamhan magtoman ko ka balaed ni Moysis ka paghalad kay dazaw magmatood ya mga kataohan nga nawaraan di ko ka kanmong kagid.
5Pagkakamhan kaiza minpasinged si Hisos ngaro ka longsod nga Kapirnaom. Pagdateng ka naiza doro may Romanhon nga kapitan na mga soldaw nga minsogat kanangiza. Kamhan minpakilooy iza nga 6nagalaong nga Sinyor, kon somogot ko tabangan mo hao ka kanaong sogoonon nga inbilin doro ka kanaong lagkaw. Diri iza makahingas ka toong lawas. Nagael-el gazed ya toong kalawasan. 7Minsambag si Hisos nga karohen ka nao iza dazaw ipatambal ya toong masakit.
8Minsambag ya kapitan nga Sinyor, masipeg hao kon ampanik ko doro ka kanaong lagkaw kay diri kon Yodayo hao. Labaw gazed ka gahem ya kanmong panaba agon panabaen di mo lamang dini ka dalan dazaw mawara ya masakit na lawas na kanaong sogoonon doro ka lagkaw. 9Kay bisan hao antoman gazed hao ka sogo na minbeet kanao. Kamhan ansogo isab hao ka mga soldaw. Kon ansogo hao ka isa ka pagpanaw, antoo dazon iza. Kon ansogo hao ka isa ka pagkarini, antoo dazon iza. Kon ansogo hao ka isang oripen ka pagtarabaho, antoo dazon iza.
10Pagpakabati ka ni Hisos ka sambag na kapitan nabereng iza kay bisan diri kon Yodayo ya kapitan dakola ya pagsarig naiza. Kamhan nagalaong si Hisos ka mga magasonod ka toong panaw nga ya pagsarig na kapitan dakola iton ka pagsarig na bisan sin-o nga kaliwat ni Israil. 11Timan-an mazo gazed ini nga mataed ya mga tao singed ka kapitan nga diri kon kaliwatan ni Israil. Kamhan ampakaen ya Diyos kaniran kay-an ka paghari naiza ka bag-ong kalibotan. Garing siran ka sebazan daw salpan kay ansaro siran ka makaen iba kan Abraham daw si Isak daw si Hakob nga mga karaang tao na mga Yodayo. 12Kamhan ya mga kaliwatan ni Israil nga diri ankilala kanao, diri ampaseled ya Diyos kaniran ka toong hel-anan. Basta iitsa siran ngaro ka kadeglemanan. Kamhan magapangageet siran ka kanirang ngipen ka paghaza.
13Kamhan nagalaong si Hisos ka kapitan nga om-oli di ko ngaro kay natoman di ya pangamozo mo kanao kay mintoo ko kanao. Kamhan doro ka lagkaw madazaw di matood ya masakit na lawas na toong sogoonon.
14Pagkakamhan kaiza minkaro si Hisos ka lagkaw ni Pidro. Pagdateng naiza may bozag nga ogangan ni Pidro nga nagabentag kay imbangkag gazed iza. 15Pagtagen ni Hisos ka alima na nabedlay inhowasan dazon iza ka toong hilanat. Kamhan minbangon iza kay ampakaen iza kan Hisos.
16Pagkadelem kaiza impaarani kan Hisos ya mga mataed nga tao nga inboang na mga maonga. Pagsogo ni Hisos ka mga maonga mindalagan dazon siran. Imbahaw disab naiza ya bisan sin-o nga may mga masakit ka lawas.
17Na, ya mga hinang ni Hisos ani ya nakatoman ka panan-og ni Isayas nga karaang propita na Diyos. Kay kawandini pen nagalaong si Isayas nga wani ya inlaong na Diyos mahitenged kan Kristo nga makapawara iza ka kaloza na kantang mga lawas. Kaw-en sab naiza ya mga masakit na kantang lawas. Ani ini ya inlaong ni Isayas nga propita.
18Na, pagpakahimaan ka ni Hisos nga masara gazed nga kataed ya mga tao nga minlibot kanangiza insogo naiza ya toong mga sakop ka pagkandipi ka danaw. 19Na, ka wara pen siran magleen ka baloto may isang maistro ka tinoohan na mga Yodayo nga nagasogat kan Hisos. Kamhan nagalaong iza kan Hisos nga Maistro, an-iba gazed hao kanmo bisan hain ko magpanaw. 20Minsambag si Hisos nga bisan ya mga mire may mga pogad niran ka pagpahimlay. Bisan ya mga manokmanok may mga haponanan niran. Piro wara gazed ya kanaong lagkaw nga pahimlazanan.
21Kamhan ya isang sakop ni Hisos minlaong nga Ginoo, tagadan mo hao naa kay ankaro pen hao ka kanaong ama nga mapatazay di iza. 22Minsambag si Hisos nga ya mga lomon mo nga diri ansakop kanao ani komay magkaro ka kanmong ama kay singed siran ka mga napatay nga tao kay waray hena-hena niran mahitenged ka Diyos. Kamhan iko somakop ko kanao.
23Pagkakamhan kaiza minleen si Hisos ka baloto iba ya toong mga sakop. 24Ka dizan pen siran ka tenga na danaw imbagzo gazed siran. Insapwan dazon na baled ya boloto daw malened kontana piro natorog si Hisos. 25Kamhan minsinggit ya toong mga sakop pagpokaw kanangiza nagalaong nga Maistro, tabangi kami kay mangalemes di kita! 26Min-imata dazon si Hisos daw minlaong nga kay ono sa magakahaldek sa kamo? Geramay ka gazed ya kamazong pagsarig kanao. Kamhan minbangon iza daw minbaheg ka hangin daw mga baled. Kamhan nalinaw matood ya tanan. 27Kamhan nabereng gazed siran daw namaglaong nga daw sin-o sa baza ini nga taohana? Kay bisan ya hangin daw ya mga baled antoo gazed ka toong pagbaheg!
28Kamhan minsangpet di siran ka lopa nga Gadara dipi ka danaw. Kamhan may dowang ka tao nga inhoropan gazed ka mga maonga nga minsogat kan Hisos. Garing siran ka mga lebeng nga talangban kay ani ya kanirang hel-anan. Maiseg gazed siran agon nagakahaldek ya mga tao paglabay dizan ka dalan. 29Pagpakakita niran kan Hisos minsinggit siran nga iko nga Maanak na Diyos, kay ono say inkarini mo? Kontana diri mo kami pagdaegdaegen kay wara pen ya tirmino ka pagsilot kanami. Ani ini ya inlaong na mga maonga.
30Na, waton doro may nagapansongad nga kababozan. 31Kamhan minpakilooy ya mga maonga nga Hisos, kon magpadalagan ko kanami pahel-en mo kami doro ka lawas na mga baboy. 32Minsambag si Hisos nga pomanaw kamo ngaro kaniran. Kamhan minpanaw ya mga maonga dizan ka lawas na dowang ka tao. Kamhan minhari siran ka mga baboy. Kamhan minpahidalagan ya tanan mga baboy ngaro ka pangpang nga ataas. Minpatiholog siran ngambaba ka danaw kamhan natibe siran pagkalemes.
33Kamhan nandalagan gazed ya mga magbantazay ka baboy ngaro ka kanirang longsod kay ampanan-og ka mga tao kon in-ono ni Hisos ya dowang ka tao nga inhoropan ka mga maonga. 34Kamhan minkaro dazon kan Hisos ya mga mataed nga taga longsod kay ampakigkita siran kan Hisos. Pagdateng niran minhangzo siran kan Hisos dazaw ampanaw iza dizan ka kanirang lopa.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos