Matiyo 4
MMNNT

Matiyo 4

4
1Pagkakamhan ni Howan pagbenzag kan Hisos ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya minpakaro kan Hisos ngaro ka kamingawan. 2Keteb ka kap-atan nga ka aldaw daw kahabzen min-anget si Hisos ka pagkaen doro ka kamingawan. Kamhan magabengtasen di gazed iza. Kamhan intintal iza ni Satanas dazaw an-ato ka Diyos piro wara gazed si Hisos madaeg kay ingamit naiza pag-ato ya mga panaba na Diyos nga inpasoyat daan.
3Pagkadizan ka ni Satanas kan Hisos nagalaong iza ka pagtintal nga kon iko ya matood nga Maanak na Diyos sogoon mo ya mga bato dizan ka lopa dazaw mahinang nga makaen kay magabengtasen di gazed iko. 4Minsambag si Hisos nga diri hao ansogot kay may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga diri kon makaen ka lamang ya makabohi ka mga tao basta ya tanan mga panaba na Diyos ani gazed ya labaw nga makabohi ka mga tao.
5Pagkakamhan kaiza impaiba ni Satanas si Hisos ngaro ka siyodad nga Hirosalem nga inngaranan ka Siyodad na Diyos. Kamhan in-ated ni Satanas si Hisos ngandaked ka taway na binobongan na dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. 6Kamhan minlaong si Satanas kan Hisos nga kon matood pen nga ikoy Maanak na Diyos emempag iko ngambaba kamhan diri masakitan ya lawas mo kay may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga pabantazan iko ka toong mga sinogo. Bohaten iko niran. Kamhan bisan ya paa mo diri andasmag ka bato. 7Minsambag si Hisos nga diri hao ansogot kay may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga azaw mazo pansorazi ya Ginoo nga kamazong Diyos.
8Pagkakamhan kaiza impaiba ni Satanas pag-otro si Hisos ngandaked ka poro na bobong nga ataas pagdazaw kay paselengan ni Satanas ya tanang mga longsod dini ka haloag nga kalibotan nga madazaw selengan. 9Kamhan minlaong si Satanas kan Hisos nga kon lomohod ko pagtahod kanao ihatag o kanmo ya katenged ka pagdomara ka tanan mga longsod kay hao ya nagadomara kaniran koman. 10Minsambag si Hisos nga Satanas, pomanaw di ko dini kay may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya Ginoo nga kamazong Diyos iza gazed ya sazaen mazo. Iza sab ya kamazong alagaden waray lain.
11Pagpakabati ka ni Satanas kaiza nga mga pinanaba minpanaw iza dazon. Kamhan ya mga tagalangit nga sogoonon na Diyos ani ya minkandizan kan Hisos dazaw magatabangan iza.
12Pagkakamhan kaiza nabatian ni Hisos nga si Howan nga Magbenzagay napiriso di iza kay imbaheg naiza si Hirodis nga hari. Agon min-oli di si Hisos ka lopa nga Galiliya. 13Piro diri iza ambalik ka longsod nga Nazarit nga toong insoligan kay minpormar di iza ka longsod nga Kapirnaom. Na, ya longsod nga Kapirnaom arani iton ka danaw daw minsakop isab ka mga longsod nga Sabolon daw Naptali. 14Na, ya paghela ni Hisos dizan ka longsod nga Kapirnaom ani nakatoman ka panan-og ni Isayas nga propita na Diyos kay kawandini pen nagalaong iza nga wani ya inlaong na Diyos mahitenged ka paghela ni Hisos doro ka Kapirnaom nga 15doro dapit ka Sabolon daw Naptali tenged ka danaw daw tenged isab ka sapa nga Hordan ani ini ya lopa na mga tao nga diri kon Yodayo. 16Ka wara pen dateng si Hisos ka paghela dizan kaniran singed ka nagahela pen siran ka kadeglem kay wara pen siran magkilala ka Diyos. Magakahaldek sab siran ka pagkapatay niran. Piro pagdateng ni Hisos dizan kaniran singed ka minsirak nga sega ya kanirang bayho hasta nagahela disab siran ka kapawa kay si Hisos dizan iza kaniran maghela. Ani ini ya daan inlaong ni Isayas.
17Na, sokad ka pagdateng ni Hisos ka longsod nga Kapirnaom minsogod iza pagwali nagalaong nga bizaan di gazed mazo ya mga maongang batasan kay mindateng di ya hari nga pinili na Diyos.
18Na, may isang aldaw nga nagapasinged si Hisos ka baybazen na danaw nga Galiliya. Kamhan si Simon nga indagnazan kan Pidro daw si Andris nga dowa nga maglomon nga mangisdaay ani ya nakitan naiza. Nanimbag siran ka mga lazà pagpangisda. 19Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga somakop kamo kanao kay antoldo hao kamazo dazaw mahagdam kamo ka pagpasakop ka mga tao kanao singed ka pagpanlazà mazo ka mga isda. 20Pagpakabati nin Simon ka sogo ni Hisos kaniran imbizaan dazon niran ya kanirang mga lazà kay an-iba gazed siran kan Hisos.
21Pagkakamhan kaiza minlargo si Hisos pagpanaw ngaro ka isang baloto. Kamhan si Santiago daw si Howan nga dowa nga maglomon nga mga maanak ni Sibidiyo ani ya nakitan naiza. Dizan ka baloto nagatahi siran ka kanirang mga lazà iba ya kanirang ama. 22Kamhan pagpasakop ni Hisos kanirang dowa imbilin niran ya kanirang ama dizan ka baloto kay an-iba sirang dowa kan Hisos.
23Pagkakamhan kaiza minsoroy sin Hisos ka tibolos lopa nga Galiliya. Kay dalem ka mga singbahan na mga Yodayo nagatoldo iza ka mga tao daw nagawali ka sindo mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao. Indazaw sab naiza ya bisan ono nga masakit daw kaloza na lawas na tao. 24Kamhan minlekep di ya toong ngaran doro ka lopa nga Siriya. Kamhan in-ated na mga tao dizan kan Hisos ya bisan sin-o nga masakiten nga nagaanget ka nagakalainlain mga masakit. Nalakip ya mga tao nga inharian na mga maonga daw ya mga insawan daw ya mga tao nga diri mahingas ya lawas. Kamhan inbahaw ni Hisos sirang tanan. 25Kamhan mataed gazed ya mga namagsonodsonod kan Hisos. Garing siran ka lopa nga Galiliya daw tenged ka longsod nga Dikapolis daw ya siyodad nga Hirosalem daw ya lopa nga Yoda daw ya mga dapit dipi ka sapa nga Hordan.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos