Matiyo 26:65

Matiyo 26:65 MMNNT

Pagpakabati ka na labaw nga pari kaiton inggisi naiza ya toong kaogaringen nga bado kay nazehet gazed iza nagalaong nga igo di iton. Wara di kita magkinahanglan ka dogang pen nga saksi. Nakabati di kamo nga garboso gazed iza pagbakak nga iza ya Maanak na Diyos.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share