Matiyo 21
MMNNT

Matiyo 21

21
1Na, pagpasinged nin Hisos ngaro arani ka siyodad nga Hirosalem mindateng di siran ka bariyo nga Bitpahi dizan tenged ka bobong nga inngaranan ka Olibo. Kamhan minsogo si Hisos ka toong sinarigan nga dowa siran 2nga nagalaong nga komaro kamo naa ka bariyo dizan ka hon-ahan mazo. Pagdateng ka mazo doro makakita kamo dazon ka isang asno nga klasi na kabayo nga in-ektan dizan iba disab ya toong nati. Hobaden mazo siran daw tozokon ngarini kanao. 3Kon may mangotana kamazo magsambag kamo nga inkinahanglanan ini na kanaming oloolo. Kamhan ankalit ya tao pagtogot kamazo. Ani ini ya sogo ni Hisos kaniran 4kay nakatoman iza ka inlaong na propita na Diyos kay kawandini pen nagalaong iza nga wani ya inlaong na Diyos mahitenged ka pagdateng ni Hisos ka Hirosalem nga 5long-an ya taga Siyon nga selengi mazo, waton di ngarini ya kamazong hari. Bisan hari iza nagasakay gihapon iza ka batan-en pen nga asno nga klasi na kabayo. Diri kon maiseg iza paghari naiza ka mga tao. Ani ini ya panan-og na karaang propita.
6Kamhan ya mga sinarigan nga insogo ni Hisos namanaw sirang dowa kay kaw-en niran ya kabayo. 7Kamhan intozok niran dizan kan Hisos. Inhanigan sab niran ka kanirang mga bado ya likod na kabayo daw ya toong nati kay sakzan koman ni Hisos. 8Pagpakasakay ka naiza inhanigan dazon na mga mataed nga tao ya dalan ka kanirang mga bado. Kamhan ya mga iba isab nangotod ka mga paka kay ibetang isab ka dalan kay tahodon si Hisos. 9Mataed ya mga tao nga minhon-a kan Hisos daw mataed isab ya mga mahori. Kamhan namagdengandengan siran pagsinggit nga sazaen ya kaliwat ni Dabid! Sazaen ya mindateng garing ka Ginoo. Intagan iza na Ginoo ka dakola nga gahem. Sazaen, sazaen ya Diyos! Ani ini ya pagsaza na mga tao kan Hisos. 10Pagpakadateng ka ni Hisos ka siyodad nga Hirosalem mabibo gazed ya tanan mga taga Hirosalem daw nagalaong siran nga daw sin-o sa iton nga taohana? 11Minsambag ya mga mataed nga tao nga si Hisos iton nga taga Nazarit nga longsod doro ka Galiliya. Propita iza na Diyos. Ani ini ya pagsaza na mga tao kan Hisos ka pagdateng naiza ka Hirosalem.
12Pagkakamhan kaiza dizan ka Hirosalem minseled si Hisos ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan inpamogaw gazed naiza ya mga mamaligzaay daw ya mga mamalitay. Inpandeeg sab naiza ya mga lamisa na mga Yodayo nga magsilihay ka mga kowarta nga indara na mga taga laing dapit. Impanowad disab naiza ya mga siya na mga magbaligzaay ka salapati nga mga ihaladay na mga tao ka Diyos. 13Kamhan minbaheg iza kaniran nga nagalaong nga may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya kanaong lagkaw ani ya lagkaw ka pagpangamozo na mga tao kanao. Ambaza kay inhinang di mazo iton ka datnganan na mga tolisan nga nagapanlimbong ka mga tao. Ani ini ya inbaheg ni Hisos kaniran.
14Kamhan dini ka dakolang lagkaw na Diyos minkarini kan Hisos ya mga nabota daw ya mga napiang. Kamhan inpanbahaw siran ni Hisos. 15Piro ya mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo nangazehet siran pagpakakita niran ka mga magazong hinang ni Hisos daw ya mga bata nga naninggit nga sazaen ya kaliwat ni Dabid! 16Agon nangotana ya mga oloolo kan Hisos nga daw wara ko makabati ka kanirang inlaong mahitenged kanmo? Minsambag si Hisos nga nakabati di gazed hao. Daw wara pen kamo makabasa ka daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya mga bata daw ya mga nagasoso pen ani ya intoldoan na Diyos ka pagpanaba ka matood nga sinaza.
17Pagkakamhan ni Hisos pagsambag kaniran minpanaw iza dizan kaniran. Kamhan minlogwa iza ka siyodad nga Hirosalem kay ankaro iza ka bariyo nga Bitani kay ankolang iza dizan. 18Pagkamasiselem kaiza minbalik si Hisos ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan imbengtas gazed iza. 19Kamhan dizan ka kilid na dalan nakitan naiza ya isang tanem ani ngaran ya igira. Kamhan min-arani iza ka tanem piro wara iza makakita ka bonga, mga dahon ka lamang. Kamhan minlaong si Hisos ka tanem nga sokad koman diri ko makapamonga bisan kon-ong aldaw. Kamhan nangalaza matood ya tanem garing ka gamot ngaro ka mga oldot.
20Pagpakakita ka na mga sinarigan kaiton nangabereng gazed siran daw nagalaong nga ono sa ya tanem nga nangalaza di sa ya dahon? 21Minsambag si Hisos nga timan-an mazo gazed ini nga kon ansarig gazed kamo ka Diyos daw diri kamo andowadowa mahimo isab mazo paghinang ka singed ka paghinang nao ka tanem. Pamolinged ini nga ya bobong dizan kon sogoon mazo iton ka pagsibeg ngaro ka dagat, ansibeg matood iton ngaro. 22Kon heget ya pagtoo mazo madawat mazo ya bisan ono nga kamazong pangazoon pagpangamozo mazo ka Diyos.
23Pagkakamhan kaiza minseled si Hisos pag-isab ka dakolang lagkaw na Diyos. Na, ka nagatoldo pen iza ka mga tao may mga minkarini kanangiza nga mga oloolo na mga pari na mga Yodayo daw ya mga malaas. Kamhan nangotana siran kan Hisos nga daw hain garing ya katenged mo ka pagbogaw ka mga tao kahabi? Sin-oy minhatag kanmo ka katenged ka pagpadazon ka kanmong mga hinang dini kanami? 24Minsambag si Hisos kaniran nga wani sab ya pangotana nao kamazo. Kon makasambag kamo anipen hao magpanan-og kamazo kon hain garing ya kanaong katenged ka paghinang kaiton. 25Na, daw hain garing ya katenged ni Howan ka pagpamenzag ka mga tao? Daw garing iton ka Diyos kon garing iton ka tao?
Kamhan namaglalislalis siran kon ono sa kontana ya kanirang isambag kan Hisos. Namaglaonglaong siran nga kon ansambag kita nga garing ka Diyos ya katenged ni Howan basi long-on kita ni Hisos nga kay ono sa nga diri sa kamo antoo kan Howan? 26Piro kon somambag kita nga garing ka tao ya katenged ni Howan pamookon kita na mga tao kay mintoo gazed siran nga si Howan ani ya matood nga propita na Diyos. 27Kamhan minsambag siran kan Hisos nga wara kami mahagdam. Kamhan minsambag isab si Hisos nga diri sab hao ampanan-og kamazo kon hain garing ya kanaong katenged ka pagpadazon ka kanaong mga inhinang.
28Kamhan nagapadazon si Hisos paglaong ka mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas nga panalinga kamo. Pamolinged ini nga may tao nga dowa ya toong maanak nga amaama. Na, may isang aldaw nga minsogo iza ka magorang nga Dong, magtarabaho ko komang aldaw doro ka oma. 29Minsambag ya magorang nga diri hao antarabaho. Piro ka wara pen madogay minhinelsel iza. Kamhan minpanaw iza ngaro ka oma kay antarabaho iza.
30Kamhan inkaro disab na ama ya manghod daw insogo disab nga Dong, magtarabaho ko komang aldaw doro ka oma. Minsambag iza nga hee, ampanaw di hao. Ambaza kay wara iza magkaro ka oma. 31Na, dizan kanirang dowa daw sin-o ya mintoman ka sogo na toong ama? Minsambag siran nga ya magorang ani gazed ya minsogot ka sogo na toong ama.
Minsambag si Hisos nga sabten mazo ini nga ya mga magsokotay ka mga bohis daw ya mga babazi nga minhinang ka maonga ampaseled hao kaniran ka hel-anan na kanaong Ama paghon-a ka pagpaseled nao kamazo. 32Kay si Howan minkarini iza kamazo dazaw mahagdam kamo kon ono ya batasan nga matadeng. Kamhan wara kamo magtoo kanangiza. Piro ya mga magsokotay ka mga bohis daw ya mga maongang babazi mintoo siran kan Howan. Bisan minkita disab kamo kaniran ka pagtoo niran kan Howan, wara kamo magbiza ka kamazong mga sala singed ka pagbiza niran. Wara gazed kamo magtoo kan Howan.
33Kamhan indogangan pen ni Hisos pagpamolinged kaniran nagalaong nga may tag-iza ka lopa. Kamhan mintanem iza ka oma nga tamnanan ka mga obas. Inlibotan ya oma ka alad. Kamhan impakabotan naiza ya lopa kay hinangen ya salodanan ka sapa para ka pagkepeg ka mga obas. Kamhan inhinang naiza ya ataas nga lagkaw nga bantazan ka mga tanem. Kamhan nandapit iza ka mga saop. Kamhan minpanaw iza ngaro ka laing dapit. 34Pagkahapit di anihen ya toong mga obas impakaro naiza ya toong mga sogoonon kay pakaw-en di kontana naiza ka toong kabahinan. 35Kamhan pagdateng doro indakep di hinoa ya mga sogoonon na mga saop. Kamhan imbonalan ya isang sogoonon. Impatay ya ikadowang sogoonon. Impook ya ikatolong sogoonon ka mga bato. 36Ka wara pen madogay insogo disab pagpakaro ya mga laing sogoonon nga mataed pen ka hon-a nga inpakaro. Piro impamagbonalan daw impamagpatay isab siran. 37Pagkakamhan kaiza impakaro disab na tag-iza ya toong maanak nga amaama. Kay nagahena-hena iza nga tahodon gazed niran ya toong maanak. 38Kamhan pagpakakita ka na mga saop nga wani di kaan andateng di ya maanak na tag-iza namagsabotsabot dazon siran nga waton di ngarini kanta ya maanak na tag-iza nga magdawatay kay-an kaini nga lopa nga toong irinsiya. Hala, pamagpatazen ta iza gazed kay dazaw kita ka mazoy makapolos ka pagpanag-iza ka lopa. 39Kamhan impamagtagenan matood niran ya maanak daw impamagtimbag niran doro ka gawas na alad na tanem. Kamhan impamagpatay di niran iza. 40Na, pagdateng na tag-iza ka lopa daw magaono sa koman iza ka mga saop? 41Minsambag ya mga manalingahay kan Hisos nga patazen siran gazed naiza. Kamhan pasaopan naiza ya tanem ka lain dazaw makahatag kanangiza ka toong kabahinan kada pag-ani.
42Pagkakamhan indogangan ni Hisos paglaong kaniran nga daw wara pen kamo makabasa ka daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya matimgas nga bato nga inbizaan na mga minhinang ka lagkaw ani ya nahinang nga sinarigan ka pagparig-en ka primirong ogdok na lagkaw. Inhinang iton na Ginoo kamhan madazaw gazed iton pagpakakita nami. 43Agon pasabten ta kamo nga dini kamazo nga mga Yodayo diri magpadazon ya Diyos ka toong tarabaho. Hinoa karohen naiza ya mga tao nga antoman ka toong mga sogo.
44Nagalaong pen si Hisos pagpamolinged kaniran nga bisan sin-o ya makadasmag kaiton nga matimgas nga bato mangabari ya toong bekeg. Kamhan bisan sin-o ya madateng naiton nga matimgas nga bato ka pagkaligid magemek gazed ya toong lawas. Kilalhen mazo nga ya dakolang matimgas nga bato nga inbizaan mazo ani hao.
45Na, pagpakabati ka na mga oloolo na mga pari daw ya mga Parasiyo makasabot dazon siran nga naigo siran ka mga pamolinged ni Hisos. 46Agon pamagdakpen niran kontana si Hisos piro mahaldek siran ka mga mataed nga tao nga mga mintoo nga si Hisos aniton ya matood nga propita na Diyos.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos