Matiyo 20:17

Matiyo 20:17 MMNNT

Pagkakamhan kaiza minpasinged si Hisos ngaro ka siyodad nga Hirosalem. Ka wara pen siran dateng doro impalain pagpatindeg ni Hisos ya toong mga sinarigan kay ampakahagdam iza kaniran
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share