Matiyo 20:1

Matiyo 20:1 MMNNT

Kamhan minlaong si Hisos ka toong mga sakop nga wani pen ya pamolinged ka pagsohol na Diyos ka toong mga sakop. Na, singed iton ka tag-iza ka oma nga intamnan ka obas. Na, pagkabokas minboas ya tag-iza pagpanaw kay dazaw ampangita iza ka mga tao nga makatarabaho doro ka toong oma.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share