Matiyo 2:16

Matiyo 2:16 MMNNT

Na, ka wara pen si Hirodis mamola mahagdam iza nga imbakakan iza na mga magpaniiday ka mga bitoon agon nazehet gazed iza. Kamhan minsogo iza nga doro ka longsod nga Bitlihim daw ya mga dapit tenged ka Bitlihim pamatazen ya tanan mga bata nga amaama nga bag-ong natao ngaro ka dowang ka toig ya panoigen. Kay nadowahan ding ka toig sokad ka pagsebang na makabegwas.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share