Matiyo 18:9

Matiyo 18:9 MMNNT

Bisan ya kanmong mata kon makaonga iton ka kanmong hena-hena ipaheneng gazed ya mata mo dazaw diri anseleng ka maonga. Singed ka kaw-en mo ya mata mo kamhan itimbag ngaro. Kay bisan pikas ka lamang ya mata mo ka dini pen iko ka kalibotan waray bali kay mahatagan ko ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kay kon diri mo ipaheneng ya mata mo ka pagseleng ka maonga ikatimbag na Diyos ya tibolos lawas mo doro ka impirno.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share