Matiyo 18:8

Matiyo 18:8 MMNNT

Pamolinged ini nga kon anhinang ya kanmong alima daw paa ka maonga ipaheneng gazed ya alima daw paa mo singed ka otdon mo iton kamhan itimbag ngaro. Kay bisan mapiang di ko ka dini pen iko ka kalibotan mahatagan ko ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kay kon diri mo ipaheneng ya maonga ka kanmong alima daw paa ikatimbag na Diyos ya tibolos lawas mo doro ka impirno nga waray pagkapareng.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share