Matiyo 10
MMNNT

Matiyo 10

10
1Na, pagkakamhan kaiza inpatipon ni Hisos ya toong mga sinarigan nga napolo may dowa siran. Kamhan intagan siran naiza ka gahem ka pagpadalagan ka mga maonga nga nagahari ka hinawa na mga tao. Intagan isab siran ka gahem ka pagpanbahaw ka bisan ono nga masakit daw kaloza na lawas na tao. 2Na, ya ngaran na mga sinarigan ani ya apostolis. Ya primiro ani si Simon nga indagnazan kan Pidro. Sonod si Andris nga toong manghod. Kamhan ya maglomon nga si Santiago daw si Howan. Mga maanak siran ni Sibidiyo. 3Kamhan si Pilipo daw si Bartolomi daw si Tomas daw si Matiyo nga magsokotay ka mga bohis. Kamhan si Tadiyo daw si Santiago nga maanak ni Alpiyo. 4Kamhan si Simon nga masinopaken ka hari nga Romanhon daw si Hodas nga taga Kariyoti ani ya an-edlaw kan Hisos. Ani ini ya mga ngaran na mga sinarigan ni Hisos nga napolo may dowa siran.
5Kamhan insogo siran ni Hisos nagalaong nga diri kamo mag-azi dizan ka mga dalan na mga tao nga diri kon Yodayo daw ya mga bariyo nga hel-anan na mga taga Samariya. 6Magsinged di kamo hinoa ngaro ka kamazong angay nga mga kaliwatan ni Israil kay mga masinopaken siran ka Diyos. Nangalaag siran singed ka batasan na mga karniro nga bohien na tao. 7Agon mangaro di kamo kaniran daw magwali nga magalaong nga mindateng di ya hari nga pinili na Diyos. 8Kamhan panbahawen sab mazo ya kanirang mga masakit. Bohien mazo ya mga patay pagbalik garing ka lebeng. Dazawen mazo ya lawas na mga kagiden. Magpadalagan kamo ka mga maonga nga magahari ka hinawa na mga tao. Pagkakamhan ni Hisos pagsogo kaniran minlaong iza nga intagan kamo ka kanaong gahem nga waray bazad. Agon antabang disab kamo ka mga tao nga waray bazad.
9Diri kamo maghabay ka kowarta bisan singko sintabos. 10Pikit ka lawas ka lamang ya dara mazo, waray lain harominta kay ya tarabahanti kinahanglan soholan ka pagkaen.
11Na, bisan ono ya datnganan mazo nga longsod kon bariyo mangita kamo ka tao nga an-abiabi kamazo. Kamhan maghela kamo dizan ka toong lagkaw hasta ka pagpanaw mazo doro ka mga laing bariyo. 12Paghawag mazo ka tag-iza ka lagkaw maglaong kamo nga magmalinawen kamo ka paghela dini. 13Kon ampapanik siran kamazo ibilin mazo kaniran ya magazon nga hena-hena. Piro kon diri siran anpapanik kamazo diri kamo maghatag ka hena-hena nga magazon. 14Hinoa izabzab mazo ya abog dizan ka kamazong paa dazaw mahagdam siran nga silotan siran kay-an kay diri siran an-angay ka sindo na Diyos pagpanalinga. 15Timan-an mazo gazed ini nga kay-an ka tirmino na Diyos ka pagbetang ka silot ka mga tao, ya silot naiza kaniran labaw pen iton ka silot ka mga taga Gomora daw taga Sodoma nga maongang longsod kawandini pen.
16Manalinga kamo! Pakarohon kamo nao ka mga salaan nga tao. Singed siran ka mga maiseg nga ido. Kamhan dizan kaniran ya batasan mazo singed ka batasan na mga karniro nga waray kaiseg. Agon kinahanglan magpakalaki kamo paglikay ka batasan nga maonga dazaw diri kamo madaeg. Magbineetan kamo. 17Maghamarag kamo kay dadhen kamo niran doro ka hokmanan bisan waray sala mazo. Kamhan dalem ka mga singbahan na mga Yodayo pamagbonalan isab kamo. 18Pansangilan sab kamo niran dizan ka mga lain tao nga magahari ka lopa na mga Yodayo. Ani ini ya kanirang hinang kamazo kay hao ya insakopan mazo. Agon panan-ogan mazo siran daw ya mga diri kon Yodayo mahitenged kanao. 19Kamhan diri kamo magkawied kon ono ya isambag mazo kaniran. Kay antandeg ya Diyos ka kamazong hena-hena kamhan panabaen mazo ya mga panaba nga garing ka Diyos. 20Kay diri kon garing ka hena-hena mazo ya pagpanaba mazo kay garing gazed ka Ispirito na Diyos nga Ama mazo. 21Na, wani pen ya panan-og mahitenged ka batasan na mga tao kay-an. Dadhen na isa ya toong lomon dizan ka mga laing tao dazaw patazen. Dadhen sab na ama ya toong maanak dazaw patazen. Masinopaken ya mga bata ka kanirang mga ginikanan. Kamhan garing ka sogo na bata patazen ya ginikanan. 22Magakontarahan sab kamo na tanan mga tao kay hao ya insakopan mazo. Na, bisan sin-o ya makaanget ka mga pagdaegdaeg keteb ka pagkatapos naiton nga mga kalised, mahatagan iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. 23Kon magadaegdaegen kamo dizan ka isang bariyo domalagan kamo ngaro ka laing longsod. Panabaen ta kamo nga ka diri pen kamo makadateng ka tanan mga bariyo ka lopa nga Israil ambalik gazed hao kamazo.
24Panan-ogan ta kamo nga ya tao nga nagatoon diri kon labaw iza ka toong maistro. Bisan ya oripen diri iza makapalabaw ka toong amo. 25Agon ya kaazi na tao nga nagatoon singed iton ka kaazi na toong maistro. Bisan ya kaazi na oripen singed iton ka kaazi na toong amo. Hao nga kamazong maistro kon magngaran ya tao kanao kan Satanas nga tag-iza ka mga maonga labi pen sab ya pagngaran niran kamazo ka maonga. 26Piro diri kamo magkahaldek kaniran kay bisan ono ya kanirang mga tinago mahagdaman gazed kay-an.
27Na, ya pagsindo nao kamazo dizan ka waray laing makabati ipanan-og mazo doro ka mga tao. 28Diri kamo magkahaldek ka mga tao nga ampatay ka lawas mazo kay bisan patazen niran ya lawas mazo, ya ispirito mazo diri gazed mapatay niran. Magkahaldek kamo hinoa ka Diyos kay iza ya makapatay ka kamazong ispirito daw lawas doro ka impirno. 29Kamhan dakola isab ya kalooy na Diyos ka mga tao. Diri iza malipat ka bisan ono nga inhinang naiza. Bisan ya mga maza, ya pagpalit ka dowang bolos zis sintabos ka lamang. Kamhan waray isa kaniran nga maholog ka lopa kon waray pagtogot na Diyos nga kamazong Ama. 30,31Mahal kamo ka pagkamahal na mga maza. Agon diri kamo magkahaldek ka hinang na mga tao kamazo kay aligarahen gazed kamo na Diyos. Bisan ya bohok dizan ka olo mazo, imbilang na Diyos daan kon pirang ka legas ya bohok mazo.
32Na, dizan ka mga tao bisan sin-o ya ankilala kanao siran gihapon ya makilalhan nao dizan ka kanaong Ama nga nagahela daked ka langit. 33Piro bisan sin-o ya anlimed kanao dizan ka mga tao, iza gihapon ya inlimed nao dizan ka kanaong Ama nga nagahela daked ka langit. 34Diri kamo maghena-hena nga ya pagkarini nao dini ka kalibotan anhatag ka pagpakaangay dizan ka isa daw isa nga tao. Hinoa ya pagkarini nao ani ya sinogdan ka pagkaaway ka isa daw isa kay ya isa antoo kanao piro ya isa diri antoo kanao. 35Kamhan dizan ka isang pamiliya ampakig-away ya maanak nga amaama ka toong ama. Ampakig-away sab ya maanak nga babazi ka toong ina. Ampakig-away sab ya ogangan nga babazi ka toong ogangan nga bozag. 36Ya mga lomon na tao ani baza ya toong mga kaaway. Kay ya isa antoo kanao piro ya isa diri antoo kanao. 37Kon anpalabaw ya tao ka toong pag-azak ka ama daw ina ka kaazak naiza kanao diri mahimo ya pagngaran naiza kanao nga Ginoo. Kon anpalabaw ya tao ka toong pag-azak ka maanak ka kaazak naiza kanao diri mahimo ya pagngaran naiza kanao nga Ginoo. 38Kon diri ampadazon ya tao pagtoman ka kanaong mga sogo kay basi patazen iza diri mahimo ya pagngaran naiza kanao nga Ginoo. 39Kay kon ambiza ya tao kanao dazaw diri iza patazen diri iza mahatagan ka bag-ong kinabohi. Piro kon ampadazon ya tao pagtoman ka kanaong mga sogo bisan kon patazen pen iza, mahatagan gazed iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.
40Ya tao nga andawat kamazo andawat sab iza kanao. Kamhan ya andawat kanao andawat isab kanangiza nga minpakarimbaba kanao. 41Ya andawat ka propita kay nagapasabot iza ka matood nga garing ka Diyos mahatagan sab ya andawat ka primyo singed ka primyo nga indawat na propita. Ya andawat ka madazaw nga tao kay nagabatasan iza ka madazaw mahatagan sab ya andawat ka primyo singed ka primyo nga indawat na madazaw nga tao. 42Bisan sin-o ya antigis ka kanaong sakop ka matignaw nga sapa bisan labing obos ya sakop nga intigisan, mahatagan isab ya antigis ka primyo.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos