Lokas 24
MMNNT

Lokas 24

24
1Na, pagkamasiselem ka Domingo pagsidlit ka na sega minpasinged ya mga babazi ngaro ka lebnganan kay dadhen niran ya ihaplasay nga kanirang in-andam. 2Pagdateng niran doro nalingan di baza ya bato nga insira ka pirtahan na lebnganan. 3Kamhan minseled siran ka talangban nga lebnganan piro wara di sab dalem ya lawas ni Ginoong Hisos. 4Kamhan nabereng siran kon hain iton. Ka wara pen siran magpanaba waton di ya dowang ka amaama nga nagatindeg dizan ka kanirang sain. Masarang kapoti ya kanirang bado singed ka kalati na sega. 5Kamhan mindoko dazon ya mga babazi kay nangahaldek gazed siran kon sin-o iton. Kamhan minlaong ya dowang ka amaama nga kay ono sa nga impangitan sa mazo ya tao nga bohi dini ka lebnganan? Wara iza dini kay nabohi di iza pagbalik garing ka mga patay. 6Magtaremdem kamo ka toong inlaong kamazo ka doro pen iza ka Galiliya 7nga nagalaong nga iated iza dizan ka mga maongang tao. Kamhan pamagpatazen iza doro ka kros. Pagdateng ka ikatolong aldaw magabohien iza na Diyos pagbalik garing ka mga patay. Ani ini ya impanaba niran ka mga babazi.
8Kamhan nakataremdem gazed ya mga babazi ka mga panaba ni Hisos kaniran. 9Min-oli dazon siran kay panan-ogan niran ya mga sinarigan ni Hisos nga napolo may isa siran daw ya tanan mga kaibahan mahitenged ka kanirang naazihan kazina doro ka lebnganan. 10Ya ngaran naitong mga babazi ani si Mariya nga taga Magdala daw si Zohana daw si Mariya nga ina ni Santiago. Sirang tolo daw ya mga iba nga babazi nga kaibahan niran, ani ya minpanan-og kaiza dizan ka mga sinarigan ni Hisos 11piro wara magtoo. Silaong niran nga binoang ya impanaba na mga babazi agon wara siran magtoo ka kanirang saba. 12Kamhan minhinalit si Pidro pagtindeg. Kamhan mindalagan ngaro ka talangban nga lebnganan kan Hisos. Minpongko iza ka pag-irab dalem kaiton. Kamhan nakita matood naiza ya mga panapton nga mapoti nga impotos ka lawas ni Hisos kay anikay nabilin dalem. Kamhan min-oli di iza. Nabereng gazed iza kon naono sa gazed wani?
13Na, dizan ka dalan nga mingaring ka Hirosalem may dowang ka sakop ni Hisos nagapasinged siran ngaro ka bariyo nga inngaranan ka Imayas. Napolo may isang ka kilomitro ya kaaro garing ka Hirosalem. 14Namaglaonglaong sirang dowa mahitenged ka pagpatay na mga tao kan Hisos doro ka Hirosalem. 15Ka nagalaonglaong pen siran minkandizan si Hisos kaniran daw min-iba kaniran pagpanaw. 16Nakita niran iza nga tao piro wara gazed siran makakilala nga si Hisos iton. 17Kamhan nangotana iza kaniran nga ono sa ya inlaonglaongan mazo koman ka pagpanaw mazo? Minheneng siran pagpanaw. Masarang kabeg-at ya kanirang hinawa. 18Kamhan minsambag ya isa nga si Kolopasa ya ngaran nga nabereng gazed hao kay iko ka sa ya bisita ka Hirosalem nga wara pen mahagdam ka inhinang na mga tao kan Hisos doro kaiza nga mga aldaw. 19Nangotana si Hisos nga ono sa baza wani inlaong mazo? Minsambag siran nga si Hisos nga taga Nazarit propita gazed iza garing ka Diyos. Madazaw gazed ya toong mga inhinang. Labaw ka gahem ya toong mga panaba. Minkilala ya tanan mga tao nga garing iza ka Diyos kay minpamatood ya Diyos ka toong mga inhinang. 20Piro in-ated iza na kanaming mga oloolo dizan ka mga taga Roma nga nagahari ka kantang hel-anan. Kamhan impahamtangan iza niran ka pagkapatay. Kamhan impalansang iza ka kros. 21In-alam kontana nami nga iza gazed ya antabang kanami ka pagpaiwat ka mga taga Roma dini ka kanaming lopa. Silaong nami nga iza ya makalibri kanami nga mga kaliwatan ni Israil. Ambaza kay impatay iza. Ikatlo ding aldaw koman sokad ka iton. 22Kamhan may mga babazi nga kaibahan nami nabereng kami ka inlaong niran kazina kay minboas koni siran pagbisita ka lebnganan ni Hisos 23piro wara dizan ya toong lawas. Pagbalik niran kanami minlaong siran nga may nakita niran garing ka Diyos. Dizan ka pagkita niran waton ya dowang ka sinogo nga garing ka Diyos nagalaong nga nabohi di si Hisos garing ka mga patay. 24Kamhan min-ariari ya kanaming kaibahan ka paglargo ka talangban nga lebnganan kan Hisos. Kamhan ya nakitan niran dizan singed iton ka inlaong na mga babazi kay wara gazed ya lawas ni Hisos dizan.
25Minsambag si Hisos kaniran nga kay ono sang magakalibeg sa kamo? Hasta ono sang magadowadowa sa kamo ka pagtoo ka tanan mga inlaong na mga karaang propita? 26Kay minpanaba siran daan nga si Kristo nga hari nga pinili na Diyos kinahanglan an-azi iza ka masiet nga kalised hon-a ka toong pagkahari. 27Kamhan impasabot ni Hisos kaniran ya tanan mga kasoyatan mahitenged kanangiza. Minsogod iza dizan ka mga sinoyat ni Moysis daw ya mga karaang propita na Diyos ka pagpasabot kaniran.
28Pagkakamhan kaiza mindateng siran ka bariyo nga Imayas nga kanirang datnganan. Kamhan ambelag kontana si Hisos kaniran 29piro inhawidan iza niran daw nagalaong nga magkolang ko naa dini kanami kay basi makahabzenan di ko. Kamhan minpanik iza iba kaniran dizan ka lagkaw. 30Pagpanihapon pen niran minporot si Hisos ka pan. Pagkakamhan naiza pagpasalamat ka Diyos minpanipaktipak iza ka pan. Kamhan impanhatag kaniran. 31Kamhan singed ka nakaimata dazon ya kanirang mata. Minkilala gazed nga si Hisos ini! Kamhan nawara dazon iza dizan ka pagkita niran. 32Namaglaonglaong siran nga si Hisos matood iton kay malinaw gazed ya kantang hinawa kazina ka pagpanaba naiza kanta dizan ka dalan daw pagpasabot naiza kanta ka kasoyatan na Diyos.
33Kamhan min-ariari siran pagbalik ka Hirosalem. Pagdateng niran dizan minpanik siran dizan ka lagkaw nga intambongan na mga sinarigan ni Hisos nga napolo may isa siran daw ya mga iba nga tao dizan kaniran. 34Pagseled niran ka lagkaw inlong-an siran paghon-a nga nabohi matood ya Ginoo garing ka mga patay kay minpakita iza kan Simon. 35Kamhan inpanan-og nirang dowa ya naazihan niran dizan ka dalan daw ya pagkilala niran kan Ginoong Hisos pagpanipaktipak naiza ka pan.
36Ka pagpanaba pen niran minkarini si Hisos tenged kanirang tanan. Minlaong iza kaniran nga palinawen di mazo ya kamazong hinawa. 37Inkelbaan siran ka pagpangahaldek. Silaong niran nga pooy di ini nga minbotho dakoza kaniran! 38Kamhan minlaong si Hisos nga kay ono sang nabereng sa kamo? Kay ono sang nagakadowadowa sa kamo kon sin-o sa hao? 39Selengi mazo ya palad na kanaong alima daw paa. Hao matood ini nga si Hisos. Maghogam naa kamo kanao dazaw mahagdam kamo nga kanaong lawas gazed ini. Diri kon singed ka pooy nga waray kindal daw mga bekeg. 40Kamhan impakita naiza kaniran ya toong mga alima daw paa. 41Kamhan nagasaza siran piro singed ka nagadowadowa pen siran kon si Hisos ini kon diri. Kamhan nangotana si Hisos kaniran nga daw wadini ya sinen-ad mazo? 42Kamhan inhatagan iza niran ka geramay nga onod na isda nga inhalob niran. 43Pagdawat ka naiza inkaen naiza iton dizan ka pagseleng niran. 44Kamhan minlaong iza nga mintoman di ya mga panaba nao kamazo ka pag-ibaiba pen nao kamazo kay kinahanglan matoman gazed ya tanan mga insoyat ni Moysis mahitenged kanao daw ya mga sinoyat na mga karaang propita daw mga insoyat ni Dabid inngaranan ka Salmo.
45Kamhan minpawa si Hisos ka kanirang mga otok dazaw makasabot siran ka kasoyatan na Diyos. 46Kamhan indogangan pen naiza pagpanaba kaniran nga impasoyat daan na Diyos nga nagalaong nga si Kristo nga hari nga pinili nao kinahanglan an-azi iza ka masiet nga kalised. Pagdateng ka ikatolong aldaw mabohi iza pagbalik garing ka lebeng. 47Kamhan iwali gazed ya toong sindo maglaong nga bizaan na mga tao ya kanirang mga sala dazaw pasaylohon siran na Diyos. Walihan ya mga taga Hirosalem paghon-a kamhan walihan pen doro ka tibolos kalibotan. 48Na, kamo nga kanaong mga sinarigan, kamo ya nakasaksi ka pagtoman naini nga tanan. 49Panabaan ta kamo nga ipakarimbaba nao kamazo ya Madazaw nga Ispirito nga insaad na Ama nao kamazo. Maghela kamo dini ka Hirosalem hangtod ka paghari naini nga Ispirito kamazo. Kamhan may gahem mazo ka pagsindo ka mga tao mahitenged kanao.
50Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba kaniran impaiba naiza siran ngaro ka gawas na siyodad keteb ka bariyo nga Bitani. Pagdateng ka niran dizan minbakzaw si Hisos ka toong alima tenged kaniran kay ampanarangin iza kaniran ka madazaw. 51Ka nagapanarangin pen iza kaniran nabohat iza ngandaked ka langit pagbelag kaniran. 52Kamhan pagbalik niran ka Hirosalem malinaw gazed ya hinawa niran. 53Kada aldaw dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos insaza niran ya Diyos.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

Learn More About Ya mga panaba na Diyos