Howan 2:23

Howan 2:23 MMNNT

Na, dizan ka Hirosalem nakapamista pen ya mga Yodayo. Kamhan mataed ya mga mintoo kan Hisos pagkita niran ka mga dakolang inhinang naiza.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share