Howan 2:20

Howan 2:20 MMNNT

Minsambag siran nga kap-atan may enem nga ka toig ya paghinang nami kaini nga lagkaw. Onhon sa mo paghinang pagbag-o ka tolong ka aldaw?
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share