Howan 2:12

Howan 2:12 MMNNT

Pagkakamhan kaiza minkandilod si Hisos ka longsod nga Kapirnaom. Nangiba disab ya toong ina daw mga manghod daw mga sakop. Diri kon madogay ya pagpabilin niran doro.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share