Howan 1:51

Howan 1:51 MMNNT

Indogangan pen ni Hisos paglaong nga timan-an mo gazed ini. Ya tood nao ka pagdateng dini kamazo impasabot nao kamazo kon ono ya inhena-hena na Diyos. Kamhan singed ka naabri di ya langit. Kamhan hao nga si Hisos singed hao ka hagdan dimbaba nga nakadateng daked ka hel-anan na Diyos. Kamhan ya mga taga langit nga sinogo nao magakandaked siran garing kanao. Kamhan magakarimbaba siran kanao kay hao gazed ya mahon-a ka bisan sin-o ya mahon-ang tao.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share