Genesis 11
INSCU

Genesis 11

11
No Kasiknan Matatarek a Kapaychirin
1Do dāwri a chimpo do katayokaw no layos, ki asā paw kapaychirin dan tabo tawotawo do tanaya. 2Do nakalongo daw do dāya, ki nakarapit sa do asa tanap do tana no Babilonya#11:2 Mana “tana no Sinar.” a do dawri danaw naybahayan da. 3Sinpangan na, nagtotōlag sa, as nakabata da sya a kon da, “Mamarin tas ladrilyo, as kasosoh ta sya mandan matwa.” Dawa, myan ladrilyo da a pamatnek da kan arkitlan a pamagdedeket da so ladrilyowaw a pinarin da. 4Do dāwri, inpangas da, “Ngay, sichangori, mamarin tas asa syodad a myan so pagwanawanan a makarapit do hanyit tan magdindināmag tad tabo tawotawo, as kan tan dyi ta maychawpit do tanaya.”
5Sinpangan na, naypabodis si ĀPO a yapo do hanyit a manyideb so syodad daw kan iyaw makarangaw a pagwanawanan a pinarin dan nawri a tawotawo. 6Ki binata ni ĀPO a kāna, “Asayaw kapagpangtokto dan nyaya tawotawo, kan asayaw chirin da. Nya parinen da, ki kasiknan da pa, as kan mahay aba as maparin darananchiw aran āngo chakey da parinen! 7Ngay, gomchin ta, kan tatarken taw kapaychirin da, tan dyi sa magkakaawātan.” 8Dawa, pinaychawpit sa ni ĀPO do intīro a tana, kan natongtong da paba a pinatnek iyaw no syodad daw. 9Napangaranan nyaya syodad so Babel,#11:9 Iyaw ōni no chirin a “Babel” do chirin Hebreo, ki nagistayan parihas kan “maychawaw”. ta dyaw pinaychawawan ni ĀPO so kapaychirin tawotawo, as kan yapo sa dyaw pinaychawpit naw a tawotawo do intīro a tana.
Siraw Kapotōtan ni Sem a Nanda di Abram
(Gen. 10:21-26; 1 Kron. 1:24-27)
10Nyaw pakasaritāan dan kapotōtan saw ni Sem. Dadwa katawen nakayapo do katayokaw no layos, magtawen si Sem so 100 do dāwri, ki myan pōtot na a mahakay a si Arpaksad. 11Yapod nakayanak ni Arpaksad, nabyay pas 500 a katawen. Myan pa saw kadwan a pōtot na mahahakay kan mababakes.
12Do nakapagtawenaw ni Arpaksad so tatdwa poho kan dadima, myan pōtot na a mahakay a si Shela. 13Yapod nakayanak ni Shela, nabyay pas 403 a katawen. Myan pa saw kadwan a pōtot na mahahakay kan mababakes.
14Do nakapagtawen ni Shela so tatdwa poho, myan pōtot na mahakay a si Eber. 15Yapod nakayanak ni Eber, nabyay pas 403 a katawen. Myan pa saw kadwan a pōtot na mahahakay kan mababakes.
16Do nakapagtawen Eber so tatdwa poho kan apat, myan pōtot na a mahakay a si Peleg. 17Yapod nakayanak ni Peleg, nabyay pas 430 a katawen. Myan pa saw kadwan a pōtot na mahahakay kan mababakes.
18Do nakapagtawen Peleg so tatdwa poho, myan pōtot na a mahakay a si Reo. 19Yapod nakayanak ni Reo, nabyay pas 209 a katawen. Myan pa saw kadwan a pōtot na mahahakay kan mababakes.
20Do nakapagtawen Reo so tatdwa poho kan dadwa, myan pōtot na a mahakay a si Serog. 21Yapod nakayanak ni Serog, nabyay pas 207 a katawen. Myan pa saw kadwan a pōtot na mahahakay kan mababakes.
22Do nakapagtawen Serog so tatdwa poho, myan pōtot na a mahakay a si Nahor. 23Yapod nakayanak ni Nahor, nabyay pas 200 a katawen. Myan pa saw kadwan a pōtot na mahahakay kan mababakes.
24Do nakapagtawen Nahor so dadwa poho kan sasyam, myan pōtot na a mahakay a si Tera. 25Yapod nakayanak ni Tera, nabyay pas Nahor so 119 a tawen. Myan pa saw kadwan a pōtot na mahahakay kan mababakes.
26Do nakapagtawen Tera so papito a poho, myan tatdwa pōtot na a mahahakay a sa Abram, Nahor, kan Haran.
27Nyaw pakasaritāan dan kapotōtan saw ni Tera a āmang ni Abram, Nahor, kan Haran. Si Haran, ki āmang ni Lot. 28Nadiman si Haran do nakayanakan naw a tana a do syodad a Or do tana a Babilonya do kayan paw a mabyay ni Tera a āmang na. 29Kinabahay ni Abram si Sarai. Kinabahay ni Nahor kaanakan naw a si Milka a pōtot a mabakes ni Haran a āmang pa ni Iska. 30As si Sarai, ki hopes, dawa, abaw anak na.
31As si Tera, inhap na si Abram a pōtot na, kan si Lot a apoko na a pōtot ni Haran, kan si Sarai a manōgang na a baket no pōtot naw a si Abram, as nāsa sa a komnaro do Or do Babilonya, ta mangay sa do tana a Kanaan. Ki sakbay a nakarapit sa do Kanaan, narapit daw tana a Haran, as minyan sa daw. 32Do dawriw nakadimanan ni Tera do nakapagtawen naw so 205.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Chirin ni Āpo Dyos