Saan 1:29

Saan 1:29 TED

‑Tɛ ‑nyrɔwɔɔ ‑do ‑hi, ‑ye Saan 'ye ‑Yusu nɩ, ‑Yusu a ‑gbɛ 'ɔɔ 'le ꞊nɔ ‑wɔn mu. ‑Ye Saan nɔ: «Ba 'ye kɛ, nahuon ‑gbo, ‑ɔɔ 'le di, nɔ‑ mɔ ‑cɔhlʋn ꞊nʋ, Nyɩsʋa ‑ha, ‑ʋ 'we ꞊nɔ 'blayu ye, ʋʋ Nyɩsʋa pie. ‑Cɔhlʋn a ‑gbɛ, nʋ‑ di 'klɔ ke a nahuin a dɛ 'kuku 'wʋwla.
TED: Le Nouveau Testament en langue kroumen tépo
Share

Saan 1:29

Share