Mātiú 1
TMB

Mātiú 1

1
Ko e Tohi Hohoko ‘o Sīsū Kalaisi
(Luk 3.23-38)
1KO E tohi hohoko ‘eni ‘o Sīsū Kalaisi, ‘a ia ko e Hako ‘o Tēvita mo e Hako ‘o ‘Epalahame.
2Ko e hako ‘o ‘Epalahame ‘a ‘Aisake; pea ko e hako ‘o ‘Aisake ‘a Sēkope; pea ko e hako ‘o Sēkope ‘a Siuta mo hono fototehina; 3pea ko e hako ‘o Siuta ‘a kelesi mo Sala, ‘a ia ko ‘ena fa‘ē ‘a Tema; pea ko e hako ‘o Fēlesi ‘a ‘Esilome; pea ko e hako ‘o ‘Esilome‘a ‘Ālame; 4pea ko e hako ‘o ‘Ālame ‘a ‘Aminatape; pea ko e hako ‘o ‘Aminatape ‘a Na‘asoni; pea ko e hako ‘o Na‘asoni ‘a Salemone; 5pea ko e hako ‘o Salemone ‘a Poasi, ‘a ia ko ‘ene fa‘ē ‘a Lēhapi; pea ko e hako ‘o Poasi ‘a ‘Ōpeti, ‘a ia ko ‘ene fa‘ē ‘a Lute; pea ko e hako ‘o ‘Ōpeti ‘a Sese;
6pea ko e hako ‘o Sese ‘a Tēvita ko e Tu‘i.
Ko e hako ‘o Tēvita ‘a Solomone, ‘a ia ko ‘ene fa‘ē ‘a e fefine na‘e nonofo mo ‘Ūlaia; 7pea ko e hako ‘o Solomone ‘a Lehopoame; pea ko e hako ‘o Lehopoame ‘a ‘Apaia; pea ko e hako ‘o ‘Apaia ‘a ‘Asa; 8pea ko e hako ‘o ‘Asa ‘a Sihosafate; pea ko e hako ‘o Sihosafate ‘a Siolame pea ko e hako ‘o Siolame ‘a ‘Ūsaia, 9pea ko e hako ‘o ‘Ūsaia ‘a Siotame; pea ko e hako ‘o Siotame ‘a ‘Āhasi; pea ko e hako ‘o ‘Āhasi ‘a Hesekaia; 10pea ko e hako ‘o Hesekaia ‘a Manase; pea ko e hako ‘o Manase ‘a ‘Āmone; pea ko e hako ‘o ‘Āmone ‘a Siosaia; 11pea ko e hako ‘o Siosaia ‘a Sekonaia mo hono kāinga–ko e kuonga ia ‘o e Fetuku ki Pāpilone.#2 Tu‘i 24.14-15; 2 Kal 36.10; Sel 27.20
12Pea hili ‘a e Fetuku ki Pāpilone pea ai ‘a e hako ‘o Sekonaia, ko Saletili; pea ko e hako ‘o Saletili ‘a Seluipepeli; 13pea ko e hako ‘o Seluipepeli ‘a ‘Apaiuta; pea ko e hako ‘o ‘Apaiuta ‘a ‘Īlaiakimi; pea ko e hako ‘o ‘Īlaiakimi ‘a ‘Esoa; 14pea ko e hako ‘Esoa ‘a Sētoki; pea ko e hako ‘o Sētoki ‘a ‘Ākemi; pea ko e hako ‘o ‘Ākemi ‘a ‘Elaiuti; 15pea ko e hako ‘o ‘Elaiuti ‘a ‘Eliesa; pea ko e hako ‘o ‘Eliesa ‘a Mātani; pea ko e hako ‘o Mātani ‘a Sēkope; 16pea ko e hako ‘o Sēkope ‘a Siosifa, ‘a ia ko e husepāniti ‘o Mele ko e fa‘ē ‘a Sīsū ‘a ia ‘oku ui ko Kalaisi.
17Ko ia ko e lau ‘o e ngaahi to‘utangata meia ‘Epalahame kia Tēvita ko e to‘utangata ‘e hongofulu mā fā; pea meia Tēvita ki he Fetuku ki Pāpilone ko e to‘utangata ‘e hongofulu mā fā; pea mei he Fetuku ki Pāpilone ‘o a‘u kia Kalaisi ko e to‘utangata ‘e hongofulu mā fā.
Ko e ‘Alo‘i ‘o Sīsū Kalaisi
(Luk 2.1-7)
18Ko e anga ‘eni ‘o e tupu ‘a Sīsū Kalaisi. Kuo polo‘i ‘ene fa‘ē ko Mele kia Siosifa, ka ‘i he te‘eki ke na nonofo, na‘e hā kuo feitama ia ki he Laumālie Mā‘oni‘oni.#Luk 1.27 19Pea ko Siosifa ko hono hoa, neongo ko e tangata tauhi tu‘utu‘uni, ka na‘e ‘ikai te ne loto ke faka‘ilo ia, ka na‘a ne pehē ke tukuange fakafufū pē. 20Pea lolotonga ‘ene fifili ki he ngaahi me‘a ni, ‘iloange na‘e hā kiate ia ha ‘āngelo ‘a e ‘Eiki ‘i he misi, ‘o ne pehē, ‘E Siosifa, hako ‘o Tēvita, ‘oua na‘a ke teteki ke ‘omi ‘a Mele ko ho uaifi; he ko ia kuo ne tu‘itu‘ia ai ‘oku mei he Laumālie Mā‘oni‘oni. 21Pea te ne ‘alo‘i ha tama, pea te ke fakahingoa ko Sīsū; he ko ia ia te ne fakamo‘ui hono kakai mei he‘enau ngaahi angahala.#Luk 1.31
22Pea na‘e fai ‘eni kotoa pē, koe‘uhi ke fakamo‘oni ki he me‘a ne folofola‘aki ‘e he ‘Eiki ‘i he palōfita, ‘o pehē, 23Vakai, ‘e feitama ‘a e tāupo‘ou, pea te ne ‘alo‘i ha tama, pea te nau fakahingoa ia ko ‘Imānuela, ‘a ia ko hono ‘uhinga, ‘oku ‘iate kitautolu ‘a e ‘Otua.#‘Ais 7.14 (LXX)
24Pea kuo ofo ‘a Siosifa mei he‘ene mohe, na‘a ne fai ‘o hangē ko e fekau ‘a e ‘āngelo ‘a e ‘Eiki kiate ia, ‘o ne ‘omi ‘a hono uaifi: 25pea na‘e ‘ikai te na fe‘iloaki kae‘oua ke ne ‘alo‘i ‘a e tama; pea na‘a ne fakahingoa ia ko Sīsū.#Luk 2.21

Tongan Moulton Bible © Bible Society of the South Pacific, 2011.


Learn More About KO E TOHITAPU KATOA