Nechemyah 10:4

Nechemyah 10:4 OJB

(5) Chattush, Shevanyah, Maluch
OJB: Orthodox Jewish Bible
Share